Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозподіл прибутку і складання балансу підприємства на стартовий рік
 

2.2.1. За результатами господарської діяльності в стартовому році підприємству необхідно мати власний капітал, розмір якого визначається сумою необхідних основних фондів і оборотних коштів (нормованих і ненормованих):

(2.9)

У прикладі: згідно рядків 7 і 8 табл. 2.1:

= 36 432 + 19 288 = 55 720 грн.

2.2.2. Розмір необхідного фонду накопичення (ФН) (додаткового і резервного капіталу) визначається як різниця необхідного власного капіталу і статутного капіталу за формулою:

(2.10)

У прикладі: ФН ст = 55 720 – 46 000 = 9 720 грн

Фонд накопичення складається із двох частин: фонду розвитку виробництва (додаткові вкладення капіталу в основні і оборотні кошти) і резервного фонду. Підприємство самостійно визначає структуру фонду накопичення.

Розподіл прибутку підприємства, отриманого за підсумками стартового року, здійснюється за ієрархічною схемою (рис.1).

2.2.3. Фонд споживання (ФП) визначається як різниця між чистим прибутком підприємства (Пчист) і фондом накопичення (формула 2.10):

ФП = Пчист – ФН(2.11)

У прикладі, фонд споживання дорівнює: ФП =28 470,37 - 9720 = 18 750,37 грн.

На підставі даних табл. 2.1 і результатів розподілу балансового прибутку (рис. 1) складається баланс підприємства на стартовий рік господарювання (табл. 2.2). При цьому рядок 230 активу балансу (грошові кошти) визначається як сума фонду споживання і річної амортизації (амортизаційного фонду, розрахунок 2.1.6).

У прикладі: грошові кошти = 18 750 + 6 292 = 25 042 грн.

Рис 1. Схема пріоритетності (черговості) розподілу суми балансового прибутку.

Таким чином, підприємство розподіляє свій чистий прибуток до фонду споживання (використовується для стимулювання зацікавленості працівників у досягненні високих результатів праці та для виплат доходів засновникам (власникам) підприємства) – 18 750,37 грн., та до фонду накопичення (для фінансування витрат, пов’язаних зі зростанням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технологій виробництва та інших потреб, що забезпечують розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а також для створення резервного (страхового) фонду на випадок різкого погіршання фінансового стану у результаті тимчасової зміни ринкової кон’юнктури, стихійних лих тощо) –
9 720 грн.


Таблиця 2.2

Баланс підприємства на стартовий рік господарювання (форма № 1), грн.

Актив Код рядка На початок року На кінець року Пасив Код рядка На початок року На кінець року
I Необоротні активи       I Власний капітал      
Основні фонди:       Статутний капітал
- залишкова вартість Додатково вкладений капітал (ФРВ)  
- первісна вартість Резервний капітал  
- знос (накопичена амортизація)          
Усього за розділом I Усього за розділом I
II Оборотні активи       II Забезпечення виплат і платежів      
- виробничі запаси   Забезпечення виплат персоналу (ФМЗ)  
- незавершене виробництво   Інші забезпечення (дивіденди)  
- готова продукція     Усього за розділом II  
- дебіторська заборгованість (ненормов. ОК)   III Довгострокові зобов'язання    
- грошові кошти, усього, у т.ч.: IV Поточні зобов'язання    
- фонд споживання            
- амортизаційний фонд            
Усього за розділом II V Доходи майбутніх періодів    
III Витрати майбутніх періодів          
Баланс Баланс


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты