Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ 3
Читайте также:
  1. В – Індивідуальні розділи курсу
  2. Вимоги до природного та штучного освітлення виробничих приміщень стоматологічних поліклінік, підрозділів, зуботехнічних лабораторій.
  3. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  4. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
  5. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки
  6. Довідник підрозділів
  7. Зовнішні сили підрозділяють на об'ємні та поверхневі.
  8. Існуюча система стимулів у підрозділі
  9. Лекція 10. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У ПІДРОЗДІЛАХ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МНС УКРАЇНИ
  10. Лекція № 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях

Розрахунок виробничо-економічних показників підприємства
на плановий період (рік)

Задача розрахунку економічних показників підприємства на плановий період (рік) передбачає досягнення головної мети – збільшення виручки в умовах заданого рівня росту на цей період показників:

1. Збільшення доходів підприємства.

2. Збільшення чисельності персоналу (працівників).

3. Зростання заробітної плати працівників.

При цьому темпи зростання доходів і виробітки повинні випереджати темпи росту чисельності працівників і темпи росту заробітної плати. Варіанти вихідних даних вказані в табл. 1, рядок 10.

Досягнутий у попередньому (стартовому) році рівень фондовіддачі основних виробничих фондів приймається стабільний (незмінним) і на плановий період, тобто:

У прикладі (див. варіанти, рядок 10 табл. 1):

Планові завдання:

1. Індекс зростання доходів –

2. Індекс збільшення середньомісячної чисельності працівників –

3. Індекс росту середньомісячної заробітної плати працівників –

Розрахунок всіх планових показників проводиться на підставі показників стартового періоду (див. табл. 2.1).

3.1. Планові показники середньомісячного і річного обсягу доходів :

(3.1)

У прикладі:

3.2. Планова середньомісячна чисельність працівників ( ):

(3.2)

У прикладі: , приймаємо 20 осіб.

На підставі співвідношення чисельності робітників на одну штатну одиницю керівників і фахівців (див. розрахунки в розділі 2.1.2), визначаємо середньомісячну чисельність окремо робітників і керівників.

У прикладі: у розрахунку 2.1.2 розділу 2 прийнята чисельність робітників -14 чол., керівників і фахівців - 5 чол., усього - 19 чол.

Планова середньомісячна чисельність робітників: приймаємо 15 осіб, керівників і фахівців: , приймаємо 5 осіб.

3.3. Планова виробітка на одного працівника (середньомісячна – і річна ):

(3.3)

У прикладі:

Індекс росту виробітки:

3.4. Фонд середньомісячної заробітної плати в плановому періоді:

- робітників:

(3.4)

- керівників і фахівців:

(3.5)

У прикладі (див. дані табл. 2.1):

3.5. Необхідний розмір основних фондів у плановому періоді:

(3.6)

У прикладі (розрахунок 3.1), фондовіддача (табл. 2.1), тобто:Необхідний розрахунковий приріст основних фондів у плановому періоді:

(3.7)

У прикладі:

3.6. Розмір річних амортизаційних відрахувань у плановому періоді:

(3.8)

де норма амортизаційних відрахувань у плановому періоді (див. розрахунок 2.1.6).

У прикладі:

Середньомісячна амортизація по всьому обсягу основних фондів:

3.7. Планова середньомісячна вартість матеріалів і енергетичних ресурсів розраховується за формулою (1.8):

У прикладі:

3.8. Сума загальновиробничих і адміністративних витрат у плановому періоді приймається рівною сумі цих витрат у попередньому (стартовому) році.

У прикладі: (див. розрахунок 2.1.8)

3.9. Середньомісячні постійні витрати в плановому періоді :

(3.9)

У прикладі:

3.10. Середньомісячні зміннівитрати в плановому періоді з урахуванням місцевих податків визначаються за формулою:

(3.10)

де МН - місцеві податки - 5% суми зарплати і матеріально - енергетичних ресурсів.

У прикладі:

3.11. Загальна сума середньомісячних витрат:

(3.11)

У прикладі:

3.12. Розрахунок нормованих і ненормованих оборотних коштів у плановому періоді проводиться за нормами, наведеними у пункті 9 табл. 1 вступу за формулою:(3.12)

де N - відповідний норматив по елементах оборотних коштів.

У прикладі розмір оборотних коштів становить:

1) у виробничих запасах: ;

2) у незавершеному виробництві: ;

3) у витратах майбутніх періодів: ;

4) у готовій продукції: .

Усього нормовані оборотні кошти (сума пунктів 1 - 4 ) - .

5) ненормовані оборотні кошти (20% нормованих) .

Разом оборотних коштів: ОКпл = 18386 + 3677 = 22063 грн.

3.13. Коефіцієнт середньомісячної оборотності оборотних коштів розраховується за формулою 1.13 і розрахунком 2.1.3:

Річний коефіцієнт оборотності ОС:

Результати всіх розрахунків, проведених у розділі 3, зводяться в табл. 3.1.

3.14. Необхідний розмір виробничого капіталу для здійснення господарської діяльності підприємства визначається за формулою (2.9) і даними табл. 3.1 (рядок 7 і рядок 8).

У прикладі:

3.15. Розмір необхідного фонду накопичення (додаткового і резервного капіталу) в плановому періоді визначається за формулою (2.10).

У прикладі:

3.16. Розподіл прибутку підприємства в плановому періоді здійснюється за схемою розподілу (рис. 1) і результати зводяться в табл. 3.2.

 

Таблиця 3.1

Показники виробничо-економічної діяльності підприємства
в плановому періоді

№ п/п Показник Одиниця виміру Середньомісячний За рік
1. Виручка грн. 216 549,6 2 598 595,2
2. ПДВ грн. 36 091,6 433 099,2
3. Доходи грн. 180 458 2 165 496
4. Прибуток грн. 15 639,3 187 671,6
5. Витрати, в т.ч.: грн. 164 818,7 1 977 824,4
5.1 Постійні витрати, з них: грн. 25 572,7 306 872,4
5.1.1 Амортизація ОВФ грн. 638,7 7 664,4
5.1.2 Зарплата керівників і фахівців з нарахуваннями грн. 16 654 199 848
5.1.3 Загальновиробничі і адміністративні витрати грн. 8 280 99 360
5.2 Змінні витрати, з них: грн. 139 246 1 670 952
5.2.1 - зарплата робітників з нарахуваннями грн. 35 842 430 104
5.2.2 - вартість матеріалів й енергоресурсів грн. 96 773 1 161 276
5.2.3 Місцеві податки середньомісячні грн. 6 631 79 572
6. Чисельність працівників усього в т.ч.: осіб
6.1 керівників і фахівців  
6.2 робітників  
7. Основні фонди грн. 44 382 44 382
8. Загальна сума оборотних коштів на кінець місяця (року) грн. 22 063 22 063
9. Виробітка:      
9.1 На одного працівника грн./чол. 9 022,9 108 274,8
9.2 На одного робітника грн./чол. 12 030,5 144 366,4
10. Фондовіддача грн./грн. 4,07 48,79
11. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів оборотів 7,87 94,4
12. Фондоозброєність праці робітників грн./чол. 2 958,8 2 958,8

 Таблиця 3.2

Розподіл прибутку підприємства в плановому періоді (році)

№ п/п Показник Сума, грн. Порядок розрахунку
1. Прибуток балансовий 187 671,6 Пункт 4 табл. 3.1.
2. Податок на прибуток 35 657,6 19 % рядка 1
3. Чистий прибуток 152 014 рядок 1 – рядок 2
4. Фонд накопичення 20 445 Розрахунок 3.15
5. у т.ч.: - резервний фонд (капітал) - додатковий капітал   2 044 18 401   10% рядок 4 90% рядок 4
6. Фонд споживання у т.ч.: - дивіденди засновникам - фонд матеріального заохочення (ФМЗ) 131 569   65 784,5   65 784,5 рядок 3 - рядок 4   50% рядок 6   50% рядок 6

3.17. За підсумками розрахунку планових показників складається плановий баланс підприємства (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Баланс підприємства на плановий рік (форма 1)


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты