Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 7. Мікроекономічна модель підприємства. Теорія ПОВЕДІНКИ ВИРОБНИКА
Читайте также:
  1. TIN-модель
  2. VRM (Vehicle routing model) - модель маршрутизации транспорта
  3. Адаптационная модель К. Рой
  4. Аксиома 1. Для создания и осуществления системной деятельности объект этой деятельности необходимо представлять моделью общей системы.
  5. Аксиома 3. Субъект системной деятельности необходимо представлять моделью общей системы.
  6. Аксиома 7. Объект и результат системной деятельности необходимо представлять одной моделью общей системы.
  7. Американская модель
  8. Американская модель менеджмента
  9. Американская модель менеджмента
  10. АНГЛО- АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

 

План лекції

1. Фактори виробництва. Короткотерміновий і довготерміновий період.

2. Ефекти масштабу. Графіки віддачі від зміни масштабу виробництва.

3. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат та максимізації випуску.

4. Крива загального продукту в короткостроковий період.

5. Оптимальна виробнича потужність підприємства.

6. Виробництво і його вартість. Бюджет виробництва його зміни, ціна факторів виробництва, їх зміни.

7. Рівновага виробника. Еквімаржинальний принцип виробника.

8. Економічні витрати виробника, економічний і нормальний прибуток. Альтернативна вартість виробництва.

9. Закономірності граничного, середнього та сукупного продукту у короткостроковому періоді.

10. Складові витрат виробництва.

11. Закономірності середніх сукупних витрат, середніх постійних, середніх змінних витрат та граничних витрат виробництва .

 

План семінарського заняття

12. Фактори виробництва. Короткотерміновий і довготерміновий період.

13. Розширення виробництва. Віддача від масштабу в довгостроковий період .

14. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат та максимізації випуску.

15. Побудова кривої загального продукту в короткостроковий період.

16. Оптимальна виробнича потужність підприємства.

17. Виробництво і його вартість. Умова мінімізації вартості та максимізації виробітку.

18. Рівновага виробника. Економічні витрати виробника, економічний і нормальний прибуток. Альтернативна вартість виробництва.

19. Бюджет виробництва його зміни, ціна факторів виробництва, їх зміни.

20. Складові витрат виробництва.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

v Виробництво; v технологія виробництва; v фактори виробництва; v сукупний продукт змінного фактора виробництва; v закон спадної граничної продуктивності; v ефект зростання масштабу виробництва (постійний, позитивний, негативний); v комбінація ресурсів; v змінний фактор виробництва; v фіксований фактор виробництва; v довготерміновий період (L-R); v короткотерміновий період (Sh-R); v виробнича функція; v витрати виробництва; v траєкторія зростання (лінія експансії); v сукупний продукт; v ізокванта; v карта ізоквант; v праця; v капітал; v альтернативна вартість; v економічні витрати; v зовнішні (явні) витрати; v внутрішні (неявні) витрати; v ізокоста; v рівновага виробника; v змінні витрати; v постійні витрати ; v сукупні витрати ; v функція витрат; v економічний прибуток / збиток; v нормальний прибуток; vбухгалтерський прибуток.

 1. Вплив на речовину природи для надання їй якостей і форми, придатних для задоволення потреб.

2. Збільшення обсягу виробництва більш швидкими темпами ніж збільшення затрат усіх ресурсів.

3. Все, що виробник закуповує для використання у виробничих цілях.

4. Крива, що поєднує усі комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсягу виробництва.

5. Обсяг виробництва, що припадає на певну кількість даного фактора.

6. Збільшення обсягу виробництва тими ж темпами, що і збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

7. Максимально можливий обсяг виробництва певного товару при використанні всіх можливих комбінацій факторів виробництва.

8. Збільшення обсягу виробництва більш повільними темпами, ніж збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів.9. Сукупність ізоквант, кожна з яких показує максимальний обсяг виробництва при використанні певних комбінацій ресурсів.

10. Зі збільшенням використання певного виробничого фактора (при незмінності інших) рано чи пізно досягається точка, в якій додаткове використання змінного фактора призводить до зниження обсягу виробництва.

11. Період, достатній для зміни усіх факторів виробництва.

12. Період, протягом якого виробники мають можливість змінити лише частину ресурсів, що використовуються.

13. Витрати на фактори виробництва постачальникам, які не належать до числа власників фірми.

14. Різниця між сукупною виручкою від реалізації продукції та еконо­мічними витратами.

15. Витрати, які змінюються разом із зміною обсягу випуску продукції.

16. Сукупність усіх витрат на виробництво продукції.

17. Різниця між сукупною виручкою від реалізації продукції і зовнішні­ми витратами.

18. Витрати, які фірма несе незалежно від обсягу випуску продукції.

19. Сума явних та неявних витрат.

20. Альтернативні витрати використання ресурсів, що належать влас­никам фірми.

21. Альтернативна вартість використання підприємницьких здібностей.

22. Лінія, що поєднує можливі комбінації ресурсів, які мають одна­кову сумарну вартість.

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

1. Дайте визначення поняттю виробництво.

2. Що таке технологія виробництва?

3. Що представляє собою двофакторна виробнича функція?

4. Що таке змінний фактор?

5. Як побудувати криву сукупного продукту в короткостроковий період?6. Що відбувається з показником граничного продукту змінного фактора при досягненні виробничою функцією максимуму?

7. Сформулюйте закон спадної граничної продуктивності.

8. Як будується траєкторія зростання? Що вона з себе представляє

9. Які існують типи віддачі від зростання масштабу виробництва?

10. Що таке ізокоста?

11. Як визначити оптимум підприємства? Яке його місце на графіку?

12. Що таке рівновага виробника? Як вона пояснюється графічно

13. Що таке траєкторія зростання (розвитку) (лінія експансії)?

14. Чим визначаються витрати виробництва? Якою є функція витрат?

15. Розкрийте сутність зовнішніх (явних), внутрішніх (неявних) та економічних витрат.

16. Розкрийте сутність економічного, нормального, бухгалтерського прибутку.

17. Що таке альтернативна вартість витрат?

18. Які складові витрат виробництва короткострокового періоду?

19. Що таке середні та граничні витрати виробництва?

20. Що представляють собою криві сукупних, змінних та фіксова­них витрат?


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты