Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 6. Підприємство і підприємництво. Особливості підприємництва в агросекторі.
Читайте также:
  1. Аграрна сфера виробництва та її особливості
  2. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  3. В чому можна побачити найвиразніші особливості гегелівського тлумачення світу, природи? Як пов'язані між собою природа та дух? Чим вони докорінно відрізняються одне від одного?
  4. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  5. Види листів та їхні особливості
  6. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  7. Відмінювання іменників другої відміни. Особливості поділу на групи іменників з основою на -р. Особливості відмінкових закінчень іменників другої відміни родового відмінка
  8. Власності та їх особливості
  9. Г) особливості пізнання суспільства, соціальне гноселогія.
  10. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу

План лекції

1. Підприємництво як суб'єкт ринкової економіки

2. Капітал підприємства і його кругообіг

3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства

4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці

5. Суб'єкти і об'єкти підприємництва в аграрному секторі

6. Рентні відносини.

7. Державна підтримка сільського господарст­ва.

8. Агропромислова інтеграція та її форми

9. Механізм реалізації аграрних відносин в умовах ринкової економіки

10.Проблеми земельної реформи в Україні.

 

План семінарського заняття

1. Сутність і принципи підприємництва

2. Організаційно-правові форми підприємств.

3. Особливості різних видів капіталу підприємства та їх обігу.

4. Стратегія підприємства

5. Організаційні, правові, фінансові засади підприємництва в Україні.

6. Організаційно-правові форми підприємництва.

7. Особливості впливу природних факторів на агробізнес.

8. Джерела земельної ренти.

9. АПК. Індустріалізація сільського господарства.

10. Регулювання аграрних відносин в умовах ринкової економіки. Аграрна політика.

11. Зміни в соціально-економічній структурі українського села.

 

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ пдприємництво, § ділове підприємство, § капітал підприємства, § кругооборот капіталу, § маркетинг, § маркетинг, § оборот капіталу, § основний та оборотний капітал, § організаційний капітал, § інтелектуальний капітал, § людс ький капітал, § гудвіл, § фізич­ний і моральний знос основного капіталу, § амортизація, § групи амортизації основних засобів, § амортизаційний фонд, § способи обчислення амортизації, § витрати виробництва, § прибуток (економічний і нормальний), § партнерство, § корпорація, § асоціація, § інвестиційні джерела підприємства (власні, залучені, позичені),консорціум, § концерн, § холдинг, § конгломерат, § консорціум, § лізингові та інноваційні підприємства; § венчурні та брокерські (маклерські) фірми, § фінансово-промислові групи (ФПГ); § малі, середні та великі підприємства; § ефективність виробництва, § рентабельність виробництва, § масштаб виробництва (позитивний, нейтральний та негативний), § валовий доход підприємства, § підприємницький доход, § підприємницьке право, § матеріальні ресурси підприємства, § фінанси підприємства, § баланс підприємства, § техніко-технологічний рівень виробництва, § ноу-хау, § виробнича і соціальна інфраструктура,
  § аграрні (агро) відносини, § Фактори виробництва агросектору, § ко­лективні та державні господарства, § земельний податок, § якість земельних ділянок, § родючість, § місцерозташування, § кращі і гірші умови господарювання, § диференційна рента І, § диференційна рента ІІ, § монопольна рента, § земельна власність, § землеволодіння, § землекористування, § агропромислова інтеграція, § спеціалізація та інтеграція, § індустріалізація сільського господарства, § сімейне господарство, § фермерське господарство, § виробнича і збутова кооперація, § бюджетне субсидування агробізнесу, § оподаткування агробізнесу, § аграрно-промиловий сектор (АПК), § кредитування агробізнесу, § регулювання агроринку, § земле розпорядження, § оренда землі, § рентні відносини, § абсолютна рента, § ціна землі, § земельний кадастр, § ціни агропродукції, § аграрна політика, § гарантована ціна, § закладна ціна, § цільова ціна, § ціни підтримки, § паритет цін.
         

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:Завдання:2. Дайте визначення поняття "підприємництво".

3. Охарактеризуйте умови, необхідні для підприємництва.

4. Вкажіть основні відмінності у діяльності підприємця-власника і підприємця-орендаря.

5. Охарактеризуйте суть, функції, види та розміри ділових підприємств, як економічних суб'єктів, його цілі та економічну поведінку.

6. Охарактеризуйте причини, які спонукають людей до підприємництва. Наведіть конкретні приклади.

7. Охарактеризуйте правові форми ділових підприємств, їх переваги і недоліки.

8. Проаналізуйте спосіб утворення (організації) партнерства та його основні економічні властивості.

9. Назвіть основні види підприємницької діяльності.

10. Назвіть функції підприємства в економіці.

11. Розкрийте економіко-правову організацію акціонерного товариства.

12. Охарактеризуйте переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємництва — одноособового господарства, партнерства, кооперативу, акціонерного товариства.

13. Опишіть кругооборот капіталу підприємства, його стадії, проблеми, що виникають на цих стадіях.

14. Охарактеризуйте суть витрат виробництва та їхні види. Яку роль відіграють витрати у конкуренції.

15. Перелічіть напрями використання прибутку та особливості його оподаткування.

16. Прагнення людей до безпеки життя, майна і бізнесу - основа для розвитку страхування. У розвинених країнах ця галузь забезпечує перерозподіл 8-12 % ВВП, що забезпечує значний обсяг інвестиційних ресурсів. Яка роль страхового бізнесу у розвитку підприємництва у ринковій економіці.1. Назвіть організації, які не є підприємствами (фірмами). Яка їх основна діяльність.

2. Назвіть переваги і недоліки великих підприємств.

3. Назвіть переваги і недоліки малих підприємств.

4. Чим подібні і чим відрізняються поняття "підприємство" і "фірма".

5. Перші корпорації, про які збереглися згадки, були створені в Амстердамі і Лондоні у XVII столітті. Які причини і переваги зумовили виникнення такої організайної форми.

6. Охарактеризуйте особливості партнерства. Наведіть його приклади.

7. Охарактеризуйте особливості одноосібного володіння. Наведіть його приклади.

8. Порівняйте різні організаційно-правові форми підприємств.

9. Чому підприємливість - окремий фактор виробництва.

10. Охарактеризуйте місце і роль сільського госпо­дарства в національній економіці.

11. Розкрийте сутність землі як об’єкта підприємництва і власності.

12. Охарактеризуйте сучасний ступінь розвитку складових АПК. Чи відповідає його стан кращим світовим зразкам?

13. Розкрийте механізм утворення диференціальної ренти І.

14. Розкрийте механізм утворення диференціальної ренти II.

15. Охарактенизуйте причини необхідності державного регулювання агробізнесу? Які його цілі та важелі?

Запитання:

17. Яка головна мета підприємницької діяльності.

18. Які риси мають бути притаманні сучасному підприємцю в Україні.

19. Що означає "свобода вибору".

20. Що впливає на швидкість обороту капіталу? Які чинники її прискорення?

21. Чим кругообіг капіталу відрізняється від обороту капіталу?

22. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною?

23. Яка роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

24. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від простого?

25. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

26. Який принцип лежить в основі поділу капіталу підприємства на основний і оборотний?

27. Які складності можуть виникнути при накопиченні та які особливості використання, оподаткування амортизаційного фонду?

28. Чим зумовлено виникнення таких видів підприємницької діяльності як посередницька, комерційна, страхова.

29. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною?

30. Яка роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

31. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від простого?

32. Який принцип лежить в основі поділу капіталу підприємства на основний і оборотний?

33. Які особливості вертикальних та горизонтальних об’єднань підприємств,

34. Що таке холдингова компанія? Що таке товариство, ТОВ, корпорація, консорціум?

35. Що таке ФПГ, яка її роль в економічній системі в світі і в Україні, зокрема?

36. Як визначаються малі підприємства в економіці законодавчо, яка їх роль в економіці?

37. Яка роль відводиться великим і середнім підприємствам?

38. Що таке гудвіл?

39. Що таке фізичний знос? Чим він відрізняється від морального зносу?

40. Що таке відтворення капіталу? Які є його типи?

41. Як державне регулювання норм амортизації впливає на швидкість впровадження у виробництво досягнень НТР і моральне зношення основного капіталу?

42. Що таке інвестування?

43. Чи існують заборони на здійснення підприємницької діяльності? Чим це зумовлено? Для яких галузей це характерно?

44. Хто не має права займатись підприємництвом? Поясніть чому.

45. За рахунок яких коштів створюються підприємства різних типів:

а) одноосібне володіння; б) партнерство; в) корпорація (акціонерне товариство).

46. Чим відрізняється товариство з обмеженою відповідальністю (TOB) від одноосібного володіння (приватного підприємства). Наведіть кілька прикладів таких підприємств.

47. Якого розміру, на ваш погляд, має бути підприємство, що виробляє

а) шахтне устаткування; б) електропобутову техніку; в) одяг для дітей.

48. Чим відрізняється відкрите акціонерне товариство (ВАТ) від закритого акціонерного товариства (ЗАТ). Наведіть кілька прикладів таких підприємств.

49. Що таке ліцензія? У яких галузях використовується ліцензування і для чого.

50. Чи не суперечить власне збагачення підприємця суспільним інтересам?

51. Що означає "ризик" у підприємницькій діяльності? Охарактеризуйте види ризиків. Як їх можна уникнути?

52. Ви - співвласник фірми, створеної на засадах партнерства. Які обов'язки ви візьмете на себе, а які залишите партнеру.

53. Що є об'єктом підприємництва в сільському господарстві і який серед них має особливе значення?

54. Що таке земельна власність і які зміни відбуваються у земель­ них відносинах в трансформаційний період в Україні?

55. Які організаційно-правові форми агропідприємств превалюють в розвинутих економіках, наприклад, в США?

56. В якому напрямі розвивається реформа агросектору в Україні?

57. Що таке повний і неповний фермер? Що лежить в основі їх відмінностей?

58. В чому проявляються природні особливості сільськогоспо­дарського виробництва?

59. Що таке аграрні відносини? Що таке рента та які її форми?

60. Умовами господарювання на ділянках якої якості (гірших, кращих, середніх) обумовлюється ринкова ціна агропродукції? Чому?

61. Що таке абсолютна рента? Який механізм її утворення?

62. Як визначається ціна землі? Які основні фактори її визначають?

63. Що таке агропромислова інтеграція? Які її причини і що лежить в її основі?

64. Що таке агропромисловий комплекс? Які його сфери та функції?

65. Що таке паритет цін і чому його необхідно підтримувати?

66. В чому сутність оцінки землі і ціни землі?

67. Як впливає на фермерів великий врожай?

68. Як впливає на соціально вразливі верстви населення неврожай, посуха і інші природні катаклізми?

69. Яка еластичність попиту на сільгосппродукцію?

70. Який механізм державного регулювання цін на основні види сільського господарської продукції в країнах ринкової економіки? Охарактеризуйте механізм закладних, гарантованих, цільових цін та цін підтримки?

71. Які ви знаєте види цін на сільськогосподарську продукцію та їх функціональне призначення?

72. Яка роль кооперації у розвитку агробізнесу? Які види коопе­ративів існують в аграрній сфері у країнах ринкової економіки?

73. На які цілі спрямована податкова політика у сфері агробізнесу?

74. Чи поєднується державна підтримка агросектору з ринковими засадами господарювання?

Підготуйте есе-дослідження, доповідь на тему:

1. Необхідність, напрямки, ефективність розвитку малого під­приємництва в Україні.

2. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні

3. Якими професійними і психологічними рисами повинен володіти підприємець (наприклад, наполегливість у подоланні перешкод, готовність до пошуку нових можливостей, ініціативність, готовність до ризику, рішучість і відповідальність, пунктуальність, цілеспрямованість, комунікативність впевненість в собі, вміння організувати людей тощо). Чи є у цьому переліку риси, які суперечать одна іншій. Як долати такі суперечності.

4. Частка підприємців у структурі трудових ресурсів різних країн становить 3-5 %. Чому цей показник є сталим і таким незначним. Чому не багато людей прагнуть займатися підприємницькою діяльністю.

5. Найбільші ФПГ України та галузі їх впливу.

6. Економічний інтерес неприбуткових організацій. Наведіть їх приклади.

7. Найпоширеніші проблеми підприємств в Україні.

8. Фактори для більшого розвитку підприємницької діяльності в Україні.

9. Переваги і недоліки вертикально і горизонтально інтегрованих компаній

10. Переваги і недоліки малих підприємств.

11. Причини, що стримують розвиток і запровадження інновацій підприємцями.

12. Значення корпорацій для розвитку економіки.

13. Чи потрібно регулювати свободу підприємництва.

14. У розвинених країнах кінця XX ст. економіку називають підприємницькою. Підприємницька діяльність забезпечує створення нових робочих місць і освоєння нових видів діяльності. Запропонуйте шляхи розвитку підприємництва.

15. Вплив світової фінаносвої кризи на підприємництво в Україні.

16. Стан земельної реформи в Україні

17. Сільське господарство України в умовах членства в СОТ. Переваги і загрози.

18. Стан складових АПК в Україні.

19. Ринок землі в Україні.

20. Фермерські господарства в Україні.

ЗАДАЧІ

1. З практики підприємництва відомо, що підприємництво пов'язане з ризиком. Чого конкретно це стосується: а) втрати грошей; б) втрати репутації; в) втрати життя; г) невизначеності економічної ситуації в країні; д) недостовірності інформації. Який з видів ризиків має найбільше значення. Як можна подолати його наслідки.

2. Наведіть приклади, коли інтереси підприємця суперечать інтересам суспільства. Чи можна розв'язати такі протиріччя. Заповніть відповідну таблицю.

  Власник Орендар Менеджер
Право власності      
Повноваження, сфера прийняття рішень      
Види доходів      
Галузь діяльності      

3. Оберіть ознаки різних типів підприємств. Заповніть таблицю.

Ознаки: 1) відносна простота організації і управління; 2) отримання всього прибутку однією особою; 3) обмежена відповідальність; 4) необмежена відповідальність; 4) обмеженість ресурсів, недостатність власних коштів; 5) несумісність інтересів власників; 6) швидке залучення зовнішніх додаткових коштів; 7) можливість об'єднання ресурсів кількох осіб або підприємств; 8) розподіл власності і функцій між різними . людьми; 9) відносна стабільність; 10) відносна нестабільність; 11) відносна складність організації та управління; 12) можна бути власником але не мати контролю над фірмою; 13) можливість одночасної діяльності у різних сферах; 14) можливість перерозподілу коштів; 15) можливість швидкої зміни діяльності.

Тип підприємства (фірми) Переваги Недоліки
Одноосібне володіння    
Партнерство    
Товариство    

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты