Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержава в ринковій економіці.
Читайте также:
  1. Ассирийская военная держава.
  2. Великая Новохеттская держава (XIV—XIII вв. до и. э.). Гибель Хеттского царства
  3. Военная Ассирийская держава. Реформы. Тиглатпаласара III. Саргон II. Ассархадон. Ашурбанипал. Падение Ассирии.
  4. Всюди основні положення типових антимонопольних законодавств не містять положення: ” держава ..
  5. Держава
  6. Держава в системі суспільного відтворення
  7. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  8. Держава створює також юридично-інституціональні засади ринкової економіки.
  9. Держава як міжнародний актор

План лекції

1.Виникнення і природа економічних систем

2. Класифікація економічних систем

3. Національні моделі економічних систем

4. Необхідність державного втручання в економіку.

5. Суб’єкти державного регулювання економіки.

6. Цілі і методи державного регулювання економіки.

7.Економічні функції держави.

 

План семінарського заняття

1. Виникнення і природа економічних систем. Складові економічних систем.

2. Класифікація економічних систем. Рівні економічних систем - глобальний, макро-, мета- та мікроекономічний. Вільний і чистий ринок та сучасне ринкове господарство.

3. Національні моделі економічних систем. Технологічний і маркетинговий (вертикальні та горизонтальні виконавські ланцюги) підхід. Відмінності національних моделей економічних систем: європейських, азійських, розвинутих, перехідних, американської, японської, німецької, французької, шведської, південнокорейської, китайської, української.

4. Перехідні економічні моделі. Еволюційний, революційний переходи, модель “шокової терапії”.

5. . Недоліки вільноринкової економічної моделі. Необхідність вирішення структурних, соціальних, регіональних, екологічних, зовнішньоекономічних проблем.

6. Ієрархічна система державного регулювання економіки, об’єкти державного регулювання.

7. Стратегічні і тактичні цілі. Методи прямого і опосередкованого впливу. Адміністративні методи. Економічні методи – фінансова, грошово-кредитна політика; програмування і планування.

8. Забезпечення правових засад громадянського суспільства.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ соціально-економічна система, § рівні та суб’єкти економічних систем (глобальний, макроекономічний, мікроекономічний та мета економічний), § рівень розвитку продуктивних сил, § еволюція технології способу виробництва, § доіндустріальне суспільство, § індустріальна економіка, § постіндустріальна економіка, § неоіндустріальна (інформаційна) економіка, § господарський механізм, § інформаційне суспільство, § соціальні гарантії, § змішана соціально-економічна система, § ринковий механізм, § плановий механізм, § вільне підприємництво, § інфраструктура ринку, § національні ринкові моделі, § менеджмент, § публічний капіталізм, § банківсько-орієнтовані ринкові системи,
§ превалюючий тип власності, § командно-адміністративна (планова) соціально-економічна система, § роль держави в соціально-економічних системах, чисто ринкова соціально-економічна система, § державне втручання в економіку, § недоліки вільноринкової економічної моделі (структурні, соціальні, регіональні, екологічні, зовнішньоекономічні), § функції законодавчої і виконавчої влади, § об’єкти державного регулювання (підприємства, галузі, регіони, сектори економіки, загальноекономічні процеси і відносини, зовнішньоекономічні зв’язки, наднаціональні і світогосподарські відносини), § цілі і методи державного регулювання економіки (стратегічні і тактичні), § менталітет § індивідуалізм, § колективізм, § конституційний устрій,, § адміністративно-політичний устрій, § світова економічна система. § методи впливу (прямий і опосередкований), § адміністративні методи, § економічні методи (фінансова, грошово-кредитна політика; програмування і планування), § політика макроекономічної стабілізації, § розподільча функція, § перерозподіл доходів і багатств, § захист конкуренції, § державний сектор національної економіки. § суб’єкти державного регулювання економіки.

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:Завдання:1. Розкрийте сутність і структуру економічної системи.

2. Охарактеризуйте основні типи економічних систем. На яких критеріях засновані класифікації економічних систем?

3. Зіставте регулюючі функції держави в командно-адміністративній та ринковій економічній системі.

4. Порівняйте сутність змішаної економіки з основними тенденціями трансформації існуючої економічної системи в Україні.

5. Охарактеризуйте специфіку національних моделей економічних систем. Які з них в сучасних умовах є найбільш ефективними та конкурентоздатними?

6. Визначте основні напрями розвитку сучасної світової економічної системи.

7. Поясніть суть економічної системи первіснообщинного ладу.

8. Які зміни відбулись при переході від аграрного до індустріального суспільства?

9. Охарактеризуйте європейські ринкові моделі.

10. Охарактеризуйте азійські ринкові моделі.

11. Охарактеризуйте американську ринкову модель (реалізацію ідей економічного лібералізму, перерозподіл державного націо­нального доходу, методи регулювання економіки, проблеми економічної та соціаль­ної справедливості).

12. Охарактеризуйте німецьку ринкову модель (реалізацію ідей теорії неолібералізму у повоєнній Німеччині, концепцію соціаль­ної ринкової економіки, особливості системи соціального захисту в Німеччині).

13. Охарактеризуйте швейцарську ринкову модель.14. Охарактеризуйте шведську ринкову модель (так звану «Скандинавську модель розподільного соціалізму», принцип розмежування створен­ня багатства і його розподілу, дилема: Охарактеризуйте французьку ринкові модель.

15. Охарактеризуйте італійську ринкову модель.

16. Охарактеризуйте японську ринкову модель (особливості організації економіки Японії, ролі промислових груп, державної бюрократії, персоналізму і патерналізму у японській економічній культурі, систему пожиттєвого найму).

17. Охарактеризуйте південно-корейську ринкову модель. Основні ознаки економічних систем нових індустріальних країн. Особливості ор­ганізації їхньої національної економіки. Прискорення економічного зростання но­вих індустріальних країн.

18. Охарактеризуйте китайську ринкову модель.

19. Охарактеризуйте українську ринкову модель.

20. Охарактеризуйте особливості перехідних ринкових моделей (лібералізації економіки та її суперечностей, поняття і суть перехідного періоду.

21. Для яких країн характерна чисто ринкова економіка. Що ви про них знаєте?

22. Для яких країни характерна планова (адміністративна) економіка. Що ви про них знаєте?

23. Проаналізуйте відмінності між ринковою і командно-адміністративною економікою.

24. Проаналізуйте відмінності між традиційною і командно- адміністративною економікою.

25. Охарактеризуйте роль держави у командно-адміністративній економіці.

26. Поясніть такий принцип ринкової економіки: "Ринок можливо, держава - необхідно".

27. Поясніть відмінності між економічними системами стосовно того, як держава приймає економічні рішення.

28. Який з типів економічних систем є найкращим. Обґрунтуйте.

29. Як різні типи економічних систем співіснують у сучасному світі.

30. Як відрізняється тривалість існування економічних систем.

31. Охарактеризуйте роль державного сектора у стабілізації національної економіки.

32. Охарактеризуйте економічні та організаційно-правові функції держави.

33. Розкрийте сутність, цілі і методи державного регулювання економіки в сучасних умовах.

34. Визначте суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки.

35. Назвіть форми і методи державного регулювання економіки.

36. Які причини (фактори) зумовлюють втручання держави у розвиток економіки.

37. Назвіть приклади заходів держави у регулювання економічних процесів.

38. Назвіть основні заходи держави у галузі зовнішньоекономічних зв'язків.

39. Охарактеризуйте державу в ролі головного регулятора ринку за теорією Дж.М. Кейнса.

40. Охарактеризуйте адміністративні методи державного регулювання економіки.

41. Розкрийте особливості економічних методів державного регулювання економіки.

42. Поясніть суть структурних зрушень в економіці і необхідність державного регулювання.

43. Держава здійснює регулювання монополій в економіці. Перший антимонопольний закон прийнятий у 1890 р. в США (як акт Шермана). Охарактеризуйте значення антимонопольного законодавства для економічного зростання країни.

Запитання:

1. Які є сучасні типи економічних систем.

2. Які особливості сучасної ринкової економіки порівняно з системою вільного (чистого) ринку?

3. За якими характеристиками ми відносимо соціально-економічну систему до чисто ринкової, планово-адміністративної і змішаної?

4. Які негативні характеристики притаманні чисто ринковій, планово-адміністративній і змішаній?

5. Які позитивні характеристики притаманні чисто ринковій, планово-адміністративній і змішаній соціально-економічній системі?

6. На яких економічних механізмах базуються чисто ринкова, планово-адміністративна і змішана соціально-економічна система?

7. Яка роль держави в змішаних соціально-економічних системах?

8. На якому рівні в змішаних соціально-економічних системах має встановлюватися рівень соціального забезпечення населення?

9. Яким є превалюючий тип соціально-економічних систем на нинішньому етапі? Чому?

10. За якими ознаками виділяються особливості національних ринкових моделей? Що в них спільного?

11. Що розуміємо під техніко-технологічною структурою соціально-економічних моделей?

12. Що розуміємо під соціальною структурою соціально-економічних моделей?

13. Що розуміємо під інституційною структурою соціально-економічних моделей?

14. Що розуміємо під організаційно-ментальнісною структурою соціально-економічних моделей?

15. Який критерій більш бажаний при побудові економічних моделей - ефективність чи справедливість?

16. Для чого здійснюється класифікація країн світу за рівнем економічного розвитку.

17. Які відмінності в культурі, політиці, економіці існують в країнах з різними економічними системами.

18. Чому конкуренція і приватна власніста вважаються основоположними у ринковій економіці.

19. Як у різних економічних системах розв'язуються головні проблеми економіки: що виробляти і для кого?

20. Як пов'язані показники економічного розвитку і суспільний лад?

21. Чому серед країн Африки, що розвиваються, є такі що мають високі показники індексу людського розвитку. Чи можна це пояснити замкнутістю або традиційністю економічної системи.

22. Чому саме у XX столітті відбувся розподіл економічних систем на різні типи.

23. Чим обумовлена об'єктивна необхідність державного регулювання?

24. В чому особливість держави як економічного суб'єкта?

25. Чим обумовлено зростання регулюючої ролі держави в умовах сучасної змішаної економіки1?

26. Що таке "прямі" і "непрямі" методи державного регулювання економіки?

27. Як економічна діяльність держави впливає на господарські механізми у країні.

28. Які головні відмінності між рекомендаціями Кейнса і Фрідмена стосовно втручання держави в економіку.

29. Як пов'язані економічна і соціальна політика держави. Що має першочергове значення для стабільного економічного розвитку країни.

30. Чому в розвинених країнах все більше зростає роль держави у регулюванні економіки.

31. Які заходи були здійсненії останнім часом в Україні державними установами для регулювання економіки.

32. Які умови необхідні для економічного зростання. Яка роль держави у його регулюванні.

33. Що таке структурні зміни в економіці. Які їх позитивні і негативні наслідки, як вони регулюються державою.

34. Охарактеризуйте значення державних замовлень для економічного зростання і задоволення суспільних потреб, збільшення сукупного продукту.

35. Охарактеризуйте на прикладах різних країн, яка роль держави у розвитку підприємництва.

36. Порівняйте основні напрямки державного регулювання економіки у розвинених країнах світу (за вибором).

37. Доведіть необхідність державного регулювання економіки у країнах різних рівнів розвитку.

38. Чи може бути ефективною економіка неринкового типу? Які характерні ознаки останньої?

39. Які проблеми не здатний розв'язати ринковий механізм? Чи можна говорити, що він має недоліки?

40. Яка роль держави за умов ринкової економіки?

41. Уякому столітті панували умови вільної (досконалої) конкуренції.

Підготуйте есе-дослідження, доповідь на тему:

1. Шляхи, які можуть вивести Україну у групу високорозвинених країн.

2. Теоретичні засади державного регулювання економіки.

3. Основні принципи планової економіки: недоліки і переваги.

4. Роль факторів свободи і стабільності для економічного розвитку країни.

5. Чому в країнах з командно- адміністративною економікою існує дефіцит і "чорний ринок".

6. У ринковій економіці відбувається швидша адаптація до зміни умов господарювання. Чим це викликано?

7. Місце принципів індивідуалізму і колективізму у формуванні головних економічних систем.

8. Місце релігійних течій у побудові економічних систем.

9. Чи може існувати ідеальна економічна система.

10. Олімпійські успіхи КНР – успіхи соціально-економічної системи.

11. Поясніть вислів "Безплатних сніданків не буває».

12. Які сфери економіки в Україні потребують посиленої уваги держави.

13. Регіональна політика держави. Запропонуйте власні варіанти.

14. Роль держави у розвитку науково-технічного прогресу в Україні.

15. Негативні сторони ринкової економіки.

16. Ефективність функціонування державних підприємств.

17. Кажуть, що держава встановлює "правила гри" для розвитку ринкових процесів в Україні. Наведіть їх приклади і проаналізуйте їх ефективність.

18. Поясніть на конкретному сучасному прикладі, коли державне регулювання економіки є ефективним, а коли навпаки.

19. Антимонопольне законодавство в Україні та в ін. країнах світу.

20. Виробнича діяльність і процес споживання мають зовнішні ефекти (вигоди або витрати третіх осіб, які не приймають безпосередньої участі у ринковій угоді), які опосередковано відображаються у ринковій ситуації. Вони можуть бути позитивними і негативними. Охарактеризуйте роль державних установ для зменшення негативних наслідків зовнішніх ефектів.

21. Охарактеризуйте зовнішні ринкові ефекти (негативні соціальні наслідки, екологія, суспільні блага (товари), протилежність інтересів.

22. Яка з моделей формування ринку найбільш доцільна для Укра­їни? Обгрунтуйте свою думку.

23. Місце місцевого самоврядування у ринковій самоорганізації суспільства в Україні та ін. країнах.

24. Вплив політичного устрою на ефективність функціонування соціально-економічної системи.

25. Вплив адміністративного устрою на ефективність функціонування соціально-економічної системи.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты