Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Економічні відносини власності. Трансформація форм власності в Україні
Читайте также:
  1. Quot;Українізація" 20-х років як соціокультурний процес.
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  4. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  5. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика
  6. взаємовідносини Президента Украхни з 3 гілками влади: парламентом урядом судовою гілкою.
  7. Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.
  8. Виникнення та діяльність політичних партій в Україні на поч. XX ст.
  9. Виробничі відносини. Їх суть, система і структура
  10. Вищої освіти в Україні

План лекції

1. Поняття власності. Типи, форми і види власності

2. Відносини власності у змішаній економічній системі

3. Необхідність трансформації форм власності в Україні

4. Особливості перехідного стану економіки.

5. Шляхи трансформації

6. Сутність роздержавлення, приватизації в Україні. Способи проведення.

7. Концептуальні положення приватизації державного майна в Україні.

8. Особливості малої приватизації.

9. Особливості великої приватизації.

План семінарського заняття

1. Поняття власності. Основні і похідні типи, форми і види власності. Характеристика, відмінності.

2. Відносини власності у змішаній економічній системі.

3. Можливі типи перехідних процесів від командно-адміністративної до ринкової економічної моделі.

4. Основні ознаки перехідного стану економіки України.

5. Інституційні перетворення - становлення підприємництва, еволюція власності у сільському господарстві

6. Особливості ринкових інституцій у перехідній економіці.

7. Концепції структурної перебудови економіки України. Перспективи економічного зростання в Україні.

8. Формування правових основ ринкової економіки в Україні.

9. Передумови проведення роздержавлення, приватизації в Україні

10. Основні концептуальні положення приватизації в Україні

11. Оцінка наслідків малої і великої приватизації

12. Приватні й державні підприємства у вітчизняній економіці, проблеми підприємництва (малого, середнього, великого).

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ відносини власності, § власність, § присвоєння, § економічний та юридичний зміст власності, § права власності, § наслідки власності, § приватна власність, § трудова і нетрудова приватна власність, § відносини належності, володіння, розпорядження та використання майна; § експлуатація, § норма експлуатації, § суспільна власність; § основне протиріччя капіталізму, § загальна формула руху капіталу, § вартість товару «робоча сила», § споживна вартість товару «робоча сила», § державна власність, § індивідуальна власність, § розвиток підприємництва, § відчуження, § оренда, § капітал, § власність спільних підприємств, іноземних громадян, організацій і держав, § кооперативна (пайова) власність, § корпоративна власність, § постійний капітал, § змінний капітал, § додана вартість, § акціонерне товариство, § акція, § курс акції, § дивіденди, § банківський відсоток, § інте­лектуальна власність, § власність на інформацію, § перехідні системи, § перехідні економічні моделі, § еволюційний та революційний переходи, § модель «шокової терапії», § інституційні перетворення, § підприємництво, § демонополізація, § розподільчий соціалізм, § трансформація власності, § роздержавлення, § приватизація, § способи приватизації, § приватизаційний конкурс (комерційний, некомерційний), § інвестиційні зобов’зання, § комерціалізація, § банкрутство, § мала приватизація, § велика приватизація, § інституційні перетворення, § результати приватизації, § ефективний власник, § інвестор, § акціонер, § приватизаційний сертифікат, § компенсаційний сертифікат, § реструктуризація, § санація,міноритарний акціонер, § ефективність приватизації.

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:Завдання:1. Проаналізуйте ефективність державної власності. Чи може вона бути ефективною?

2. Охарактеризуйте особливості правового режиму комунальної власності В чому її вади?

3. Проаналізуйте ефективність і перспективність корпоративної власності

4. Охарактеризуйте сучасні підходи до статистики власності в Україні. Як їх вади?

5. Назвіть причини державного підприємництва в ринковій економіці.

6. Охарактеризуйте відносини власності в індустріальному суспільстві.

7. Охарактеризуйте відносини власності у плановій економічній системі.

8. Проаналізуйте зв'язок категорій «доходи» і «власність».

9. Поясніть вислів «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое».

10. Охарактеризуйте приватні й державні підприємства у вітчизняній економіці, проблеми підприємництва (малого, середнього, великого).

11. Прокоментуйте термін «постперехідна», чкий застосовується до економіки України.

12. Світові держави визнали економіку України ринковою. Чи вона в повіній мірі відповідає ринковому статусу? Якщо ні, то поясність чому.

13. Охарктеризуйте поняття «роздержавлення», «приватизація», «комерціоналізація»?

14. Розкрийте основні концептуальні положення приватизації в Україні.

15. Назвіть основні причини низької ефективності української приватизації.

16. Назвіть головні риси перехідної економіки.

17. Дайте визначення поняття "перехідна економіка".

18. Прокоментуйте твердження: "У розвитку економіки України "третього шляху" немає. Можна створювати модель ринкової економіки, яка відповідає традиціям і культурі країни".

19. Дайте визначення поняття "лібералізація економіки?20. Дайте визначення понять "економічна система", "економічна модель".

21. Обгрунтуйте значення приватизації, як важливої передумові переходу до ринкових відносин в Україні.

22. Охарактеризуйте проблеми перехідної економіки в Україні.

23. Досвід яких розвинених країн світу можна запозичити для формування сучасної розвиненої економіки в Україні.

24. Охарактеризуйте роль кожного із суб'єктів господарювання в перехідній економіці України.

Запитання:

1. Чим відрізняється трудова і нетрудова власність?

2. Які Ви знаєте основні типи власності?

3. Кому належать засоби виробництва і створений продукт при приватній власності?

4. Який основний наслідок власності для власника?

5. Який тип привласнення характерний для суспільної власності?

6. Охарактеризуйте трудову і нетрудову приватну власність?

7. Що таке нетрудові доходи? Чи відповідають вони принципам соціальної справедливості?

8. Чи може прогресивний економічний розвиток базуватися на якійсь одній формі власності?

9. Що таке капітал? Що таке продуктивність капіталу?

10. Хто створює додану вартість за Марксом? Чи правий він?

11. Що таке «народний капіталізм»?

12. У чому догматизм трактувань суспільної власності?

13. Чим характеризується суспільна власність? Які її типи Ви знаєте?

14. Як співвідносяться в процесі розвитку суспільна і приватна форма власності?

15. Чим відрізняються відносини власності і використання майна?

16. В чому основна суперечність капіталізму? Як вона модифікується в наш час?

17. Як ви вважаєте, чи є вродженими правами особи право на життя, свободу, власність?

18. Чи є результати інтелектуальної праці - винаходи, дослідження - об'єктами власності?

19. Чи можуть бути люди об'єктом власності?

20. Як можна отримати право користування власністю?

21. Яка відмінність існує у відносинах власності у різних економічних системах.

22. У чому відмінність потреб людей з різними рівнями доходів і власності.

23. Чому виникла потреба у реформуванні економіки України?

24. Які галузі економіки і окремі підприємства в Україи могли бути приватизовані, а які - ні. Чим це зумовлено?

25. Як характеризувався стан продуктивних сил, їх технологічний уклад при розподільчому соціалізмі?

26. Розкрийте суть і основні відмінності понять роздержавлення, комерціоналізація і приватизація.

27. Як розраховувалася вартість приватизаційного сертифіката? Якою вона була?

28. Що таке компенсаційний сертифікат?

29. Як називається процес переходу підприємств комунальної власності у приватну власність?

30. Розкрийте основні характеристики малої приватизації. Чи була вона ефективною?

31. Чи мала мала приватизація ознаки ринковості?

32. Як пов'язана зміна форм власності та економічні перетворення в перехідній економіці України.

33. Розкрийте основні характеристики великої приватизації? Чи була вона ефективною? Які основні її вади?

34. Чому реформування економіки неможливе без її лібералізації.

35. Чому перехід до ринкової економіки спричинив всезростаючий рівень безробіття?

36. Чи виконувалися інвестиційні зобов’язання при приватизації об’єктів великої приватизації? Які це мало для них наслідки?

37. Чому термін "перехідна економіка" виник лише наприкінці XX століття. Які причини зумовили глобальні економічні перетворення у більшості країн світу.

38. Чим зумовлена невисока ефективність підприємств державного сектора у країнах з неринковою економікою. За яких умов такі підприємства можуть бути ефективними.

39. У чому переваги і недоліки підприємств державної та приватної форм власності?

40. У чому полягає мета і наслідки зміни структури власності у перехідній економіці.

41. Які пріоритетні завдання стоять перед урядом (Кабінетом Міністрів) україни в галузі реформування економіки.

42. Чи з’явивися ефективний власник на підприємствах внаслідок приватизації?

43. Підприємства якої форми власності створюються найефективніше функціонують в умовах перехідної економіки?

44. Що таке корпоратизація підприємств?

45. Хто такий міноритарний акціонер, стратегічний інвестор? Які права вони мають?

46. Який реальний напрямок використання коштів від приватизації, і яким він має бути?

47. Чому економічну систему України називають перехідною (постперехідною).

48. Які мала наслідки приватизація для розвитку підприємництва в Україні?

Підготуйте есе-дослідження, доповідь на тему:

1. Роль державної власність в сучасному капіталістичному суспільстві: чи змінюють вони при­ роду капіталістичного суспільства?,

2. Роль акціонерної власність в сучасному капіталістичному суспільстві: чи змінюють вони при­ роду капіталістичного суспільства?

3. Роль комунальної власності в сучасному капіталістичному суспільстві

4. Інтелектуальна власність в Україні та стан її захисту.

5. Інституційні перетворення - становлення підприємництва, еволюцію віносин власності у сільському господарстві.

6. Концепції структурної перебудови економіки України.

7. Перспективи економічного зростання в Україні.

8. Особливості ринкових інституцій у перехідній економіці.

9. Основні ознаки перехідного стану економіки України.

10. Ефективний власник.

11. Еволюція віносин власності у сільському господарстві.

12. Способи приватизації.

13. Перехід до ринкових відносин і децентралізація, в т.ч. регіональна, та демонополізація економіки.

14. Проблеми приватизації комунальної власності.

15. Приватизація у країнах Східної Європи: коннцептуальні відмінності від України.

16. Для підвищення рівня життя в Україні і стабільного економічного розвитку необхідно продовжувати здійснення ринкових перетвореннь. Запропонуйте власні проекти таких змін. Розгляньте їх наслідки з точок зору домогосподарств, підприємств, органів управління.

17. Обгрунтуйте доцільність / недоцільність вилучення з переліку об'єктів приватизації деяких підприємств державного сектору.

18. Охарактеризуйте пріоритетні завдання уряду України щодо здійснення економічних реформ і поясніть, чому було обрано саме їх? Дайте оцінку ефективності роботи уряду.

19. Різні типи перехідних економічних моделей. Оцінка ефективності еволюційних, революційних переходів, моделі “шокової терапії”.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты