Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВстановіть відповідність.
Читайте также:
  1. Визначте відповідність
  2. Відповідність цілям
  3. Встановіть відповідність
  4. Встановіть відповідність
  5. Встановіть відповідність
  6. Встановіть відповідність
  7. Свобода і відповідність особистості в суспільстві.
Національна модель Ознаки
1) німецька; 2) шведська; 3) японська; 4) корейська; 5) швейцарська; 6) французька; 7) американська; 8) українська; 9) китайська; 10) східні; 11) європейські та американські; 12) перехідні; 13) італійська. а) система пожиттєвого найму, система участі, сильна виконавська горизонталь; б) пріоритетна роль банківської системи; в) відсутність регулювання приватного сектору і перерозподіл доходів через великі податки; г) перебування в державній власності базових галузей економіки; д) пріоритетна роль фондового ринку, публічність компаній; е) індивідуалізм; ж) прийнятність деспотії і обмежень демократії; з) сімейний бізнес; і) недорозвиненість ринкових інститутів та інфраструктури; й) поєднання ринкового механізму з ідеологічними догмами соціалізму; к) високі соціальні гарантії; л) унітарність і централізм; г) регіональна децентралізація влади, федералізм.

38. 3а даними таблиці встановіть відповідність між характерними ознаками економічних систем і їх проявами у господарській діяльності:

Ознаки економічних систем Економічні процеси і явища
а) відносини власності у ринковій економіці; б) відносини власності у плановій економіці; в) механізми координації у ринковій економіці; г) механізми координації у централізованій економіці.   1) узгоджена різноманітність видів господарської діяльності; 2) економічні цілі та інтереси субёєктів реалізуються, через ринок з урахуваннямпотреб інших; 3) кожний має право займатися підприємництвом, використовувати і передавати свою власність; 4) переважає суспільна власність на засоби виробництва. 5) підприємства виконують планові виробничі завдання; 6) планування господарської діяльності є повноваженнями підприємств домогосподарств. 7) за порушення планових завдань на підприємства накладають санкцїї. 8) відбувається рівномірний розподіл доходів.

39. Що відноситься до основних послуг держави:

а) підтримання внутрішнього порядку; б) запровадження стандартів міри і якості товарів і послуг; в) створення національної грошової системи; г) створення правової бази економіки.

Тема 4. Товарне виробництво — основа ринкової економіки. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ. гроші.План лекції

1. Натуральне господарство і товарне виробництво

2. Товар і його властивості. Праця, яка створює товар

3. Походження, суть і функції грошей

4. Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці

5. Закон вартості, його дія та реалізація. Теорії вартості.

6. Грошовий оборот, його закони та методи регулювання

7. Сучасна інфляція: суть, причини та особливості

 

План семінарського заняття

8. Об’єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства (натурального в товарне господарство)

9. Товар і його властивості. Праця, яка створює товар.

10. Вартість товару, як економічна категорія. Величина вартості товару.

11. Закон вартості, теорії вартості.

12. Походження, грошові форми вартості, функції грошей.

13. Закон грошового обігу повноцінних грошей. Паперові гроші і специфіка паперово-грошового обігу. Кредитні гроші. Закон грошового обігу. Інфляція

1. Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці.

2. Закон вартості, його дія та реалізація. Ролі закону вартості – регулятор пропорцій суспільного виробництва, диференціація товаровиробників, сприяння зародження капіталістичних відносин, стимулювання розвитку продуктивних сил.3. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Роль грошового обігу. Кредитний, фінансовий та фіскально-бюджетний обіг. Державне регулювання. Інструменти прямого і опосередкованого впливу. Сучасні засоби платежу – готівковий і безготівковий обіг.

4. Суть, причини та особливості. Засоби боротьби з інфляцією.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ Натуральне господарство, § суспільні поділи праці, § товар, § товарне виробництво, § просте і розширене товарне виробництво; § праця, що створює товар, § вартість товару, § величина вартості товару, § абстрактна і конкретна праця, § суспільно необхідні і індивідуальні витрати праці, § закон вартості, § корисність і споживча вартість товару, § мінова вартість, § продуктивність праці, § інтенсивність праці, § форми мінової вартості (мінова, відносна, еквівалентна, повна (розгорнута), загальна, грошова), § закон грошового обігу повноцінних грошей, § рівняння Фішера, § способи регулювання грошового обігу, § паперові гроші, § кредитні гроші, § фізична і монетарна економіка, § лібералізація цін, § інфляція, § сучасні засоби платежу, § готівка, § безготівкові розрахунки, § підсистеми обігу (кредитна, фінансова, фіскально-бюджетна), § інфляція, § рівні інфляції (повзуча, галопуюча, гіперінфляція, стагфляція), § індекс цін споживчих товарів, § РСІ (priсe consumer index), § І Ц В (індекс цін виробника = дефлятор ВВП), § концепція Кейнса щодо грошового обігу, § монетаризм, § нетоварні економічні системи, § демонетизація золота.

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:Завдання:

1. Охарактеризуйте суть і риси натурального господарст­ва та його історичні межі.

2. Покажіть відмінність між економічними категоріями "вартість" і "величина вартості".

3. Сформулюйте закон вартості і охарактеризуйте його функції - регулятор пропорцій суспільного виробництва, диференціація товаровиробників, сприяння зародження капіталістичних відносин, стимулювання розвитку продуктивних сил.

4. Охарактеризуйте основні положення трудової теорії вартості

5. Охарактеризуйте основні положення теорії вартості 4-х факторів виробництва,

6. Охарактеризуйте основні положення маржиналістської теорії вартості

7. Охарактеризуйте основні положення альтернативної теорії вартості.

8. Охарактеризуйте основні положення інформаційної теорії вартості.

9. Сформулюйте закон вартості.

10. Наведіть приклади бартерних угод.

11. Що таке споживча вартість товару, чим вона відрізняється від мінової?

12. Охарактеризуйте функції грошей (міра вартості, масштаб цін, засіб обігу, засіб утворення скарбів і нагромаджень, засіб платежу, світові гроші)

13. Охарактеризуйте фізичну і монетарну економіки як складові товарної форми виробництва.

14. Проаналізуйте основні чинники, які зумовлюють природу законів грошового обігу. Як кожен з елементів грошової системи впливає на «здоров'я» грошової одиниці?

15. Охарактеризуйте повзучу інфляцію, галопуючу, гіперінфляцію, стагфляцію, збалансовану та незбалансовану інфляцію.

16. Охарактеризуйте очікувану інфляцію. Наведіть її приклади.

17. Визначте особливості інфляції в Україні та охарактеризуйте її наслідки.

18. Оцініть різницю в стані розповсюдженості бартерних угод в 90-ті роки і в 2000-2008 рр.

19. Розкрийте об’єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства (натурального в товарне господарство)

20. Охарактеризуйте спільні риси та відмінності простого і підприємницького товарного виробництва.

21. Дайте пояснення твердженню: "Гроші — це те, що суспільство проголошує грошима"

22. Складіть порівняльну характеристику паперових і кредитних грошей за такими ознаками: хто і для чого випускає, чим забезпечуються, обов'язковість в грошовому обігу.

23. Відомо, що з усіх функцій грошей їх здатність до обміну - найважливіша. З нею пов'язані усі інші функції грошей. Саме ця здатність грошей, легко обмінюватися на товари і послуги, визначає високу ліквідність грошей. "Ліквідність, будь-якого майна безпосередньо пов 'язана з витратами його обміну на інші види майна. Майно, витрати обміну якого на будь-яке інше дорівнюють нулю, є абсолютно ліквідним... Майно, яке взагалі не можна обміняти, ... є абсолютно неліквідним ". (Пол Хейне "Економічний спосіб мислення ").

24. Складіть порівняльну характеристику повноцінних і неповноцінних грошей за такими ознаками: від чого залежить їх вартість і як вона змінюється, особливості процесу використання, витрати на виготовлення, як держава впливає на їх обіг.

Запитання:

1. Що таке економічна відокремленість виробників?

2. За яких умов продукт праці стає товаром?

3. Чому товарне виробництво й товарно-грошові відносини є найпрогресивнішою з відомих людству форм господарювання?

4. Чому для існування товарного виробництва необхідні дві умови — суспільний поділ праці та економічна відособленість виробників?

5. У чому суть споживчної вартості? Чому необхідно чіт­ко відрізняти споживну вартість як матеріальне багатство суспільства від споживної вартості як носія вартості?

6. Чому індивідуальна вартість виготовлення товару не може використовуватися при формуванні мінового співвідношення?

7. Чому продуктивність праці - властивість конкретної праці, а інтенсивність — абстрактної?

8. Чому дорогоцінні метали залишилися у сучасному грошовому обігу.

9. Які з типів грошей можуть бути використані як скарб: паперові гроші, золоті монети, кредитні картки?

10. Якби золота і срібла в природі не було, чи з'явились би гроші? Обґрунтуйте свою думку.

11. Як застосовується механізм реалізації законів грошового обігу на практиці?

12. Чи завжди гроші мають абсолютну ліквідність.

13. Які ще види майна (коштів) мають високу ліквідність. Чи можуть вони використовуватися в якості грошей.

14. Які причини зумовили заміну повноцінних грошей неповноцінними.

15. Як впливають ціни на зміну обсягів виробництва? Яким чином закон вартості регулює пропорції виробництва?

16. Назвіть причини того, що в Україні значна частина благ не набуває товарної форми?

17. Які умови необхідні для того, щоб гривня успішно виконувала усі функції грошей.

18. Чому в період економічної кризи в Україні (кінець ХХ-початок XXI ст.) масовим явищем була затримка зарплати в установах державного і приватного сектора. З якими властивостями грошей і особливостями грошового обігу це було пов'язано.

19. У чому суть еволюції грошей?

20. В чому перевага паперових грошей перед металевими?

21. В чому перевага кредитних карток перед паперовими грошима?

22. Чому в грошовому обігу існують різні форми оплати за товари і послуги.

23. Від чого залежить номінальна і реальна вартість грошей. Наведіть приклади.

24. Який зв'язок існує між розвитком держави і грошового обігу. Які властивості національних грошей свідчать про рівень розвитку господарства країни.

25. Яке практичне значення агрегування грошової маси?

26. Для чого людям потрібні гроші?

27. Що таке інфляція? Як чинники грошової маси її спричиняють? Як можна проранжувати інфляцію з точки зору відповідності грошової маси – товарній?

28. Які причини інфляції попиту (дайте графічну ілюстрацію)?

29. Які причини інфляції пропозиції (дайте графічну ілюстрацію)?

30. Які монетарні причини інфляції?

31. Чим зумовлена специфіка антиінфляційних заходів в Україні?

32. Хто виграє і хто програє від інфляції?

33. Як розраховується ІСЦ (індекс споживчих цін), що він характеризує? Чим він відрізняється від РСІ (priсe consumer index)

34. Як розраховується І Ц В (індекс цін виробника = дефлятор ВВП), що він характеризує?

Підготуйте есе-дослідження, доповідь на тему:

1. Антиінфляційні заходи уряду в 2007-2008 рр. та їх результативність

2. Реальний продукт на душу населення України значно більше, ніж офіційний ВВП.

3. Соціаль­но-економічні наслідки інфляції.

4. Тіньова економіка України.

5. Нетоварний сектор України.

6. Гроші майбутнього.

7. Припустимо, у якійсь країні майбутнього немає грошей. Опишіть економічні процеси у такому суспільстві.

ЗАДАЧІ

1. Руський купець Добриня прибув до арабського міста, щоб продати 100 шкірок соболя і купити східних прянощів. Але на базарі у цьому місці дозволявся лише бартер (обмін товарами). Добриня довго шукав рівноцінний товар для своїх шкірок, але так і не зміг його знайти. Тоді до нього підійшов місцевий торговець Ходжа і запропонував свої посередницькі послуги - влаштовувати потрібний йому обмін, якщо Добриня буде платити йому 20% з кожної операції. Купець погодився на такі умови.

Визначте, чи правильно він поступив, якщо обмін запропонований Ходжею, виглядав так:

Хутро (1-й обмін) ® Глиняні глечики (2-й обмін) ® Парча-»(3-й обмін) ® Золоті прикраси (4-й обмін) ® Прянощі.

Товари могли обмінювалсь за еквівалентом:

1 шкірка соболя - 50 глечиків; 1 метр парчі - 20 глечиків; 1 золота прикраса - 8 метрів тканини; 1 міра прянощів - 2 золоті прикраси.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты