Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ семестр 2013-2014 навчального року
 

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин з них:
Всього годин з викладачем з них: Самостійна робота
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульний контроль
  Змістовий модуль І. Загальна частина міжнародного права  
Поняття, субєкти і принципи міжнародного права    
Право міжнародних договорів    
Право зовнішніх зносин.    
Право міжнародних організацій      
Територія у міжнародному праві   "+"
  Змістивий модуль ІІ. Особлива частина міжнародного права  
Міжнародне кримінальне право. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю    
Право міжнародної безпеки.      
Міжнародне право з прав людини      
Міжнародне право в період збройних конфліктів      
Міжнародне екологічне право.      
Міжнародне економічне право   "+"
Всього годин  
Підсумковий контроль ЗАЛІК

 

 


 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль 1.

Загальна частина міжнародного права

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУБ’ЄКТИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

міжнародне публічне право, предмет міжнародного права, об'єкт міжнародного права, суб’єкт міжнародного права, джерела міжнародного права, структура міжнародного права, система міжнародного права, галузь міжнародного права, інститут міжнародного права, норма міжнародного права, право народів, етапи розвитку міжнародного права, класичне міжнародне право, Вестфальський мир, Віденський конгрес, Гаазькі мирні конференції, сучасне міжнародне право, принцип міжнародного права, самовизначення народів, територіальна цілісність, суверенітет, права людини, невтручання, непорушність державних кордонів, мирне вирішення міжнародних спорів, міжнародне співробітництво, виконання міжнародних зобов’язань, структура міжнародно-правової норми, класифікація норм міжнародного права, норми jus coguens, норми-принципи, суб’єкт міжнародного права, міжнародна правосуб’єктність, елементи міжнародної правосуб’єктності, правоздатність, види суб’єктів міжнародного права.

План

1. Визначення і сутність поняття “міжнародне публічне право”. Загальна характеристика міжнародного права.

2. Об'єкт і предмет, суб’єкти міжнародного права.

3. Система і структура міжнародного права. Функції міжнародного права.

4. Співвідношення міжнародного публічного права і міжнародного приватного права.

5. Поняття та кодифікація основних принципів міжнародного права. Аналіз основних принципів міжнародного права.

6. Поняття, структура, ієрархія, процес створення норм міжнародного права. Механізм реалізації норм міжнародного права.

7. Взаємодія і взаємовплив міжнародного права і національного права. Основні концепції співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права.

8. Поняття суб’єкта міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність. Види суб’єктів міжнародного права.

9. Держави — основні суб’єкти міжнародного права. Правосуб’єктність інших суб’єктів міжнародного права.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте поняття “міжнародне право”, “міжнародне публічне право”.

2. Коли виникло міжнародне право?

3. Назвіть перших дослідників міжнародного права?

4. Що становить предмет і об’єкт міжнародного права?

5. Які спільні та відмінні ознаки властиві міжнародному праву і національній правовій системі?

6. Охарактеризуйте структуру міжнародного права.

7. Які Ви знаєте основні та допоміжні джерела міжнародного права?

8. Проаналізуйте функції міжнародного права і національної правової системи.

9. Яку Ви можете виділити власну періодизацію історії міжнародного права?

10. Яке значення Вестфальського миру і Гаазьких мирних конференцій?

11. Які нові галузі міжнародного права з’явились у ХХ-ХХІ століттях?

12. Охарактеризуйте основні принципи міжнародного права як імперативні регулятори міжнародно-правових відносин.

13. Які джерела основних принципів міжнародного права Ви знаєте?

14. Які Ви можете виділити принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки?

15. Які Ви можете виділити принципи, пов’язані з міжнародним співробітництвом держав?

16. Розкрийте зміст принципів невтручання у внутрішні справи, незастосування чи сили погрози силоміць.

17. Охарактеризуйте принципи сумлінного виконання зобов'язань за міжнародним правом, мирного розв’язання міжнародних суперечок.

18. Проаналізуйте Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами 1970 р.

19. Що таке норми “jus coguens”, норми-принципи у міжнародному праві?

20. Який механізм створення норм міжнародного права?

21. Яка відмінність у реалізації норм міжнародного права і норм національної правової системи?

22. У чому полягають моністичні теорії співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права?

23. У чому полягає дуалістична теорія співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права?

24. Що таке примат (пріоритет) норм права?

25. Що таке імплементація, трансформація, гармонізація, адаптація, рецепція, інкорпорація?

26. Які Ви можете виділити етапи (стадії) імплементації норм міжнародного права у національне законодавство?

27. Що таке суб’єкт міжнародного права?

28. Дайте визначення міжнародної правосуб’єктності.

29. Виділіть елементи міжнародної правосуб’єктності.

30. Яких Ви знаєте суб’єктів міжнародного права?

31. Виділіть ознаки держави як основного суб’єкта міжнародного права.

32. Охарактеризуйте Україну як суб'єкт міжнародного права.

33. Порівняйте правосуб’єктність суб’єктів міжнародного права.

Рекомендована література:

1-13, 16-18, 21, 24, 27, 28, 39, 50, 58, 59, 81, 91, 99, 101, 125, 142, 143, 147, 155-157, 160, 174, 179, 184, 193-197, 212, 218, 256, 264, 273, 282-284, 287-289, 291, 297-299, 303, 309, 316, 318.

 

 

ТЕМА 2. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ.

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

міжнародна угода, право міжнародних договорів, трактат, конкордат, картель, акт, пакт, меморандум, модус вівенді, конвенція, декларація, структура міжнародного договору, стадія укладання договору, повноваження ex-oficio, договірна ініціатива, аутентичність, парафування договору, правки до договору, застереження, прийняття, приєднання до договору, ратифікація, денонсація, промульгація, депозитарій, недійсність міжнародного договору, pacta sunt servanta, анулювання договору, пролонгація міжнародного договору, тлумачення договору, перегляд договору.

План

1. Поняття і джерела права міжнародних договорів.

2. Поняття та класифікація міжнародних договорів.

3. Види міжнародних договорів за законодавством України.

4. Структура і мова міжнародного договору.

5. Основні стадії укладення міжнародного договору.

6. Дія, підстави і порядок припинення дії договорів.

7. Недійсність і нікчемність міжнародних договорів.

8. Тлумачення міжнародних договорів.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Що таке право міжнародних договорів?

2. Назвіть джерела права міжнародних договорів?

3. Що таке міжнародна угода?

4. Наведіть відомі Вам класифікації міжнародних договорів.

5. З яких частин складається міжнародний договір?

6. Якими мовами укладаються міжнародні договори?

7. Перелічіть обов’язкові стадії укладення міжнародного договору.

8. За яких підстав можливо припинити дію договору?

9. За яких умов договір може бути визнано недійсним?

10. Хто має право тлумачити міжнародні договори?

11. Проаналізуйте процес кодифікації права міжнародних договорів.

12. Охарактеризуйте законодавство України про міжнародні договори.

13. У чому полягає аутентичність та парафування тексту договору?

14. На яких стадіях можна вносити застереження і правки до договору?

15. У чому полягає принцип pacta sunt servanta?

16. Наведіть приклади довгострокових договорів.

17. Який порядок здійснення денонсації договору?

18. Що таке анулювання договору?

Рекомендована література:

1-13, 15-19, 21-22, 27-28, 30-40, 50, 58, 68, 81, 89, 100, 102, 125, 147, 174, 193-197, 200-202, 208-209, 213-214, 218, 231, 235, 282, 288-289, 291, 293, 297,-301, 305, 309, 313, 318.

 

 

ТЕМА 3. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН.

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

право зовнішніх зносин, дипломатичне право, консульське право, право спеціальних місій, органи зовнішніх зносин, ранг дипломатичних представників, клас дипломатичних представників, дипломатичний персонал, дипломатичний корпус, дипломатичні привілеї та імунітети, агреман, вірча грамота, персона non grata, екзекватура, консульський округ, консульська валіза, консульський патент, нунцій, консул;

План

1. Поняття та джерела права зовнішніх зносин.

2. Система органів зовнішніх зносин.

3. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції.

4. Початок та закінчення дипломатичної місії. Дипломатичні імунітети і привілеї.

5. Консульські представництва: види і функції.

6. Поняття і функції спеціальних місій.

7. Представництва держав при міжнародних організаціях.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Які Ви знаєте джерела права зовнішніх зносин?

2. Перелічіть внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин.

3. Назвіть закордонні органи зовнішніх зносин.

4. Які функції дипломатичних представництв?

5. У чому полягає початок та закінчення дипломатичної місії?

6. Які функції виконують консули?

7. Що таке консульський апарат?

8. Перелічіть дипломатичні ранги і посади за законодавством України.

9. Що таке спеціальна місія?

10. Хто такі нунції?

11. Що таке консульський патент і консульський округ, екзекватура?

12. Наведіть приклади постійних і тимчасових місій.

13. У чому відмінність посольств і представництв держав при міжнародних організаціях?

Рекомендована література:

1-17, 22, 24-26, 28, 31-33, 35, 37-40, 43, 45, 58, 68, 76, 78, 93, 95, 100, 118, 119, 125, 136, 139, 146, 147, 168, 173, 174, 182, 186, 187,193-197, 202, 204, 211, 214-215, 217-218, 222, 232, 236, 239, 241, 243-245, 264-265, 280, 282, 289, 291, 293, 297-299, 301, 306-312, 315.

 

 

ТЕМА 4. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРАГІНАЗАЦІЙ.

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

право міжнародних організацій, спеціалізовані установи ООН, НАТО, СОТ, РЄ, ОАД, ОАЄ, ОБСЄ, СНД, ГУУАМ, ОЧЕС, ЄС, закрита міжнародна організація, відкрита міжнародна організація, регіональна міжнародна організація, міжнародна міжурядова організація, міжнародна неурядова організація, міжнародні військові організації, міжнародні спортивні організації, міжнародні економічні організації, міжнародні фінансові організації, європейський правовий простір, первинне право ЄС, вторинне право ЄС, soft law, acquis communautaire.

План

1. Поняття та ознаки міжнародних організацій.

2. Види міжнародних організацій.

3. Організація Об’єднаних Націй: система органів, функції, повноваження.

4. Спеціалізовані установи ООН.

5. НАТО. СОТ.

6. Правова природа актів міжнародних організацій.

7. Регіональні міжнародні організації: поняття, класифікація, міжнародна правосуб’єктність

8. ЄЄ. Право ЄС.

9. Рада Європи, ОБСЄ, їх правові системи.

10. ОАД. ОАЄ. Ліга арабських держав.

11. Правова природа актів міжнародних регіональних організацій.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте правосуб’єктність міжнародних організацій.

2. Які головні і допоміжні органи ООН.

3. Як набувається членство в ООН?

4. Що таке ОБСЄ, РЄ, ЄС?

5. Що таке СНД, ГУАМ, ОЧЕС?

6. Які завдання НАТО?

7. Яка структура Європейського Союзу?

8. Перелічіть напрями діяльності Ради Європи.

9. Яка структура і завдання Співдружності Незалежних Держав?

10. Що таке “європейський правовий простір”?

11. Що таке “acquis communautaire”?

Рекомендована література:

1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты