Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальна частина міжнародного права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

Тема 1. Поняття, суб’єкти і принципи міжнародного права

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Визначення і сутність поняття “міжнародне публічне право”. Його відмінність від поняття “міжнародне приватне право”.

2. Система і структура міжнародного права.

3. Загальна характеристика джерел міжнародного права.

4. Особливості розвитку міжнародного права у різні історичні періоди.

5. Становлення міжнародного права у ХХ-ХХІ століттях.

Письмово проаналізуйте:

1. Співвідношення міжнародного публічного права і міжнародного приватного права.

2. Міжнародні правові звичаї і правові традиції, які вплинули на формування і розвиток системи міжнародного права.

3. Періоди становлення міжнародного права

4. Сучасні процеси взаємовпливу національних правових систем і міжнародного права.

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте поняття “міжнародне право”, “міжнародне публічне право”.

2. Коли виникло міжнародне право?

3. Назвіть перших дослідників міжнародного права?

4. Що становить предмет і об’єкт міжнародного права?

5. Які спільні та відмінні ознаки властиві міжнародному праву і національній правовій системі?

6. Охарактеризуйте структуру міжнародного права.

7. Які Ви знаєте основні та допоміжні джерела міжнародного права?

8. Проаналізуйте функції міжнародного права і національної правової системи.

9. Яку Ви можете виділити власну періодизацію історії міжнародного права?

10. Яке значення Вестфальського миру і Гаазьких мирних конференцій?

11. Які нові галузі міжнародного права з’явились у ХХ-ХХІ століттях?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

міжнародне право, міжнародне публічне право, предмет міжнародного права, об'єкт міжнародного права, суб’єкт міжнародного права, джерела міжнародного права, структура міжнародного права, система міжнародного права, галузь міжнародного права, інститут міжнародного права, норма міжнародного права, право народів, етапи розвитку міжнародного права, класичне міжнародне право, Вестфальський мир, Віденський конгрес, Гаазькі мирні конференції, сучасне міжнародне право.

 

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.1. Визначення поняття “основні принципи міжнародного права”.

2. Норми “jus coguens”, норми-принципи у міжнародному праві

3. Аналіз основних принципів міжнародного права.

4. Загальні принципи права та основні принципи міжнародного права.

5. Структура норми міжнародного права.

6. Загальна характеристика джерел принципів міжнародного права.

7. Механізм створення норм міжнародного права?

8. Механізм реалізації норм міжнародного права?

9. Теорії співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права

10. Імплементація норм міжнародного права у національне законодавство

 

Письмово проаналізуйте:

1. Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами 1970 р.

2. Заключний акт НБСЄ 1975 р.

3. Статут ООН 1945 р.

4. Конституцію України 1996 р.

5. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р.

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте основні принципи міжнародного права як імперативні регулятори міжнародно-правових відносин.

2. Які джерела основних принципів міжнародного права Ви знаєте?3. Які Ви можете виділити принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки?

4. Які Ви можете виділити принципи, пов’язані з міжнародним співробітництвом держав?

5. Розкрийте зміст принципів невтручання у внутрішні справи, незастосування чи сили погрози силоміць.

6. Охарактеризуйте принципи сумлінного виконання зобов'язань за міжнародним правом, мирного розв’язання міжнародних суперечок.

7. Що таке норми “jus coguens”, норми-принципи у міжнародному праві?

8. Який механізм створення норм міжнародного права?

9. Яка відмінність у реалізації норм міжнародного права і норм національної правової системи?

10. Взаємодія і взаємовплив міжнародного права і національного права

11. У чому полягають моністичні теорії співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права?

12. У чому полягає дуалістична теорія співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права?

13. Що таке примат (пріоритет) норм права?

14. Що таке імплементація, трансформація, гармонізація, адаптація, рецепція, інкорпорація?

15. Які Ви можете виділити етапи (стадії) імплементації норм міжнародного права у національне законодавство?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

принцип права, принцип міжнародного права, самовизначення народів, територіальна цілісність, суверенітет, права людини, невтручання, непорушність державних кордонів, мирне вирішення міжнародних спорів, міжнародне співробітництво, виконання міжнародних зобов’язань, норма міжнародного права,структура міжнародно-правової норми, класифікація норм міжнародного права, норми jus coguens, норми-принципи,кодифікація міжнародного права, механізм реалізації норми міжнародного права, співвідношення норм міжнародного і національного права,імплементація, трансформація, відсилання, гармонізація, адаптація, рецепція, інкорпорація. 

Розв’яжіть задачі

1. За ст.7 Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія 1997р. «кожна з Високих Договірних Сторін забороняє та припиняє створення і діяльність на своїй території організацій і груп, діяльність окремих осіб, спрямовану проти державного суверенітету і територіальної цілісності іншої Високої Договірної Сторони».

До яких видів можна віднести наведену норму (відповідно до загальноприйнятої класифікації норм міжнародного права)?

2. Як змінювався перелік основних принципів міжнародного публічного права у міжнародно-правових багатосторонніх актах протягом другої половини ХХ ст.?

3. Оприлюднений Звіт Держдепартаменту США про дотримання прав людини в Україні, що був переданий американською стороною до Міністерства закордонних справ України 1 квітня 2003 р., став предметом вивчення експертів МЗС та інших органів державної влади України. Звіт Держдепартаменту США, який готується щороку, є внутрішнім документом американської сторони, призначеним, насамперед, для Конгресу США. Його вивчення дає підстави охарактеризувати як критичні аспекти, так і відзначений досягнутий Україною прогрес у галузі дотримання прав людини.

Чи не є розробка та опублікування відповідних Звітів спробою порушити принцип невтручання у внутрішні справи держав?

4. У 1983 р. лідерами турецької громади Кіпру була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру. Лише Туреччина визнала знову створену державу. Рада Безпеки ООН у своїй резолюції заявила, що рішення про створення кіпрської турецької держави неправомірне, і закликала її не визнавати.

Обґрунтуйте рішення Ради Безпеки. Як узгоджуються подібні дії з принципом самовизначення народів?

5. У 1999 р. збройні сили США здійснили бомбардування об'єктів, що знаходяться на території Югославії. Причиною цих дій стала кваліфікація НАТО операцій, здійснених владою Югославії в Косово, як акт геноциду.

Оцініть дії збройних сил НАТО проти Югославії на їх відповідність принципам невтручання у внутрішні справи, незастосування сили, мирного вирішення спорів.

6. Оцініть твердження деяких юристів-міжнародників (Коллін, Баркун), що основні принципи міжнародного права, включаючи принцип незастосування сили, мають такий рівень абстракції, який виключає можливість реального їх застосування в конкретних ситуаціях. Положення Статуту ООН, що визначають його мету і принципи, мають швидше символічний, ніж стримуючий характер.

7. Поширена 1992 року доповідь Генерального секретаря ООН Б.Бутроса-Галі «Порядок денний для світу» містить тезу: «Якщо кожна етнічна, релігійна чи мовна група буде претендувати на державність, не буде межі поділу, а всезагальний мир, безпека, економічний добробут стануть ще більш важко досяжною метою... Не можна допустити, щоб суверенітет, територіальна цілісність і незалежність існуючих держав і принцип самовизначення народів - однаковою мірою важливі - вступили у майбутньому у протиріччя».

Як можна оцінити наведені висловлювання за результатами аналізу міжнародно-правових актів, що закріплюють принцип рівноправності і самовизначення народів, співставляючи з принципами територіальної цілісності і непорушності кордонів, з урахуванням сучасної практики міжнародних відносин?

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Визначення поняття “міжнародна правосуб’єктність”.

2. Охарактеризуйте Україну як суб'єкт міжнародного права.

3. Міжнародні організації як суб'єкт міжнародного права.

4. Державоподібні утворення в системі суб'єктів міжнародного права

5. Нації і народи, які борються на незалежність і самовизначення

Письмово проаналізуйте:

1.Статут ООН 1945 р.

2. Статут СНД

3. Статут Ради Європи

4. Конституція України 1996 р.

5. Декларація про державний суверенітет України 1990 р.

Питання для вивчення:

1. Поняття та ознаки суб’єкта міжнародного права

2. Міжнародна правосуб’єктність, її елементи та види.

3. Класифікцаія суб’єктів міжнародного права.

4. Держави — основні суб’єкти міжнародного права.

5. Правосуб’єктність інших суб’єктів міжнародного права.

 

Питання і завдання для самоконтролю:

1. Що таке суб’єкт міжнародного права?

2. Дайте визначення міжнародної правосуб’єктності.

3. Виділіть елементи міжнародної правосуб’єктності.

4. Яких Ви знаєте суб’єктів міжнародного права?

5. Виділіть ознаки держави як основного суб’єкта міжнародного права.

6. Охарактеризуйте Україну як суб'єкт міжнародного права.

7. Порівняйте правосуб’єктність суб’єктів міжнародного права.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

суб’єкт міжнародного права, міжнародна правосуб’єктність, елементи міжнародної правосуб’єктності, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, правовий статус, суб'єкти права (індивідуальні і колективні), види суб’єктів міжнародного права, міжнародна правосуб’єктність державоподібного утворення, правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб.

Розв’яжіть задачі

1. Як відомо, Україна (УРСР) є однією з країн-засновниць ООН. Її представники брали участь у розробці міжнародно-правових документів, заснуванні органів ООН та її спеціалізованих установ.

Чи були республіки СРСР суб’єктами міжнародного права? Охарактеризуйте міжнародну правосуб’єктність України за часів її перебування у складі СРСР? Згадайте представників України, які зробили вагомий внесок у міжнародний правотворчий процес, розвиток двосторонніх та багатосторонніх відносин.

2. У липні 1997 р. президент Австрії Томас Клестиль висловив ідею про необхідність вступу Австрії до НАТО. Як відомо, Австрія є нейтральною державою. У той же час Австрія є великим постачальником зброї. Так, вона поставляла зброю для обох воюючих сторін під час війни в Перській затоці на початку 90-х рр. XX ст. У 1991 р. через Австрію пройшли транзитом до Перської затоки американські бронетранспортери, у жовтні 1997 р. на території Австрії відбувались Натівські штабні маневри. Усього в 1997—1998 р. австрійський військовий контингент взяв участь у п'ятнадцятьох європейських військових навчаннях НАТО.

Коментуючи цю політику «нейтральної» Австрії, деякі газети писали, «що нейтралітет — справа внутрішня і Австрія може легко від нього відмовитися таким же шляхом, яким набула за допомогою конституційного закону».

Чи суперечить політика Австрії її зобов'язанням згідно з міжнародним правом? Чи може бути обмежена правосуб'єктність держави?


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты