Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ II. Авторське право і суміжні права. Зазначене не суперечить тому, що виконання за своїми художніми якостями може стати вищим від відповідних якостей виконуваного твору і саме виконання може
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  3. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  4. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  5. I.2.1) Понятие права.
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  8. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  9. I.4.1) Обычное право.
  10. I.4.4) Магистратское право.

Зазначене не суперечить тому, що виконання за своїми художніми якостями може стати вищим від відповідних якостей виконуваного твору і саме виконання може, перш за все, виклика­ти інтерес публіки. Може статися, що виконавець взагалі створить власний специфічний образ, свій стиль, який не можна сплутати з іншим. Проте зміст цієї творчої роботи не є складним комплексом ідей, почуттів, фактів, які можуть стати для третіх осіб елементами для створення нових творів.

Відповідно до ст. 35(a) Закону України «Про авторське право і суміжні права» до об'єктів суміжних прав віднесені виконання літе­ратурних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хорео­графічних, фольклорних та інших творів.

Згідно з визначенням, що міститься у ст. 3(a) Римської кон­венції 1961 p., під виконавцями розуміються «актори, співаки, музиканти, танцюристи та інші особи, які грають роль, співають, читають, декламують, грають або будь-яким іншим чином беруть участь у виконанні літературних і художніх творів»1. Із певними варіантами подібне визначення було прийняте в національних за­конодавствах різних країн.

На Дипломатичній конференції про міжнародну охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 р. було вирішено, що керівники інструментальних або вокальних ан­самблів повинні включатися до категорії виконавців. Із цього визначення вилучається низка осіб, які хоча й виконують артис­тичну роботу, але не є виконавцями літературних або художніх творів, наприклад артисти вар'єте і цирку (еквілібристи, повітряні акробати, акробати, клоуни, фокусники, ілюзіоністи), а також ар­тисти, зайняті у допоміжних ролях, які не виконують творчу робо­ту (статисти та інші допоміжні учасники спектаклю), а також ті, хто виконує технічні функції (робітники сцени, реквізитори тощо).

Проте ст. 9 Римської конвенції дозволяє договірним сторонам розширити сферу охорони, включивши до неї артистів, які не ви­конують літературних або художніх творів. Так, Кодекс інтелекту-

1 Авторское право: Нормативные документы. Национальное законодательство и междуна­родные конвенции. — М.: Элит-клуб; Юридическая книга, 1998. — С. 370.


Глава 9. Правова охорона суміжних прав

альної власності Франції (ст. L.212-1) відповідно до Римської кон­венції спеціально виключає зі сфери охоплення «допоміжний ар­тистичний персонал», а включає осіб, які виконують «естрадні но­мери, артистів цирку і ляльководів».Вираз «артист-виконавець» означає, що йдеться про тих, хто бере участь у колективному виконанні музичних творів (оркестру або хору), в той час як вираз «артист-інтерпретатор» застосо­вується до музикантів, які виступають індивідуально (диригент ор­кестру і солісти), а також до акторів.

У статті 4 Закону України «Про авторське право і суміжні пра­ва» дане таке визначення поняття «виконавець» — актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка вико­нує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів. А стаття 36(a) Закону відносить до суб'єктів суміжних прав «виконавців творів, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо вико­нань».

Виконання виконавця завжди має конкретний характер і кож­не нове виконання становить самостійний об'єкт правової охоро­ни. Лише в тому разі, коли виконання зафіксоване на певному матеріальному носієві, воно «відривається» від свого творця і розпочинає самостійне життя.Виконавцем може бути лише фізична особа, вік і стан дієздат­ності якої не мають значення. За малолітніх і недієздатних вико­навців права здійснюються їх законними представниками. Щодо виконань, які здійснюються різними штучно створеними ме­ханізмами або тваринами, виконавські права набувають їх творці або дресирувальники. Охороняються результати виконавської діяльності як професіоналів, так і любителів.

Якщо виконавців твору декілька, вони здійснюють належні їм права лише за взаємною згодою. Реалізація прав великих колекти­вів виконавців, наприклад хорів, оркестрів, театральних труп то­що, здійснюється їх диригентами, режисерами, солістами, керів-


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты