Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ II. Авторське право і суміжні права. Право доступу обмежене ситуаціями, коли представники пуб­ліки можуть одержати доступ до виконань із будь-якого місця і в будь-який час за їхнім вибором
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  3. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  4. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  5. I.2.1) Понятие права.
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  8. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  9. I.4.1) Обычное право.
  10. I.4.4) Магистратское право.

Право доступу обмежене ситуаціями, коли представники пуб­ліки можуть одержати доступ до виконань із будь-якого місця і в будь-який час за їхнім вибором. Тобто доступність ґрунтується на інтерактивності і наданні доступу за запитом.

Зазначене право є умовою належного функціонування елек­тронного ринку. Електронний або цифровий «магазин записів» можна порівняти з підприємством, що виготовляє записи або CD. Функції виготовлення і розповсюдження, властиві музичній про­мисловості й магазинам, що здійснюють роздрібну торгівлю запи­сами, можуть бути втрачені із запровадженням бази даних, відкри­тої для публіки з метою прямого доставления музичної продукції через мережі комп'ютерного зв'язку на домашні комп'ютери.

Виключне право, передбачене ст. 10 Договору ВОІВ про вико­нання і фонограми, запроваджує системи, які дозволяють одержа­ти прямий доступ до записаних виконань. Вислови «можуть здійснювати доступ» і «з будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором» безпосередньо охоплюють усі ситуації інтерак­тивності.

Проте є системи і послуги, що ґрунтуються на певних техніч­них методах і програмованих структурах, що дають можливість здійснювати доступ до записаних виконань, який не є повністю інтерактивним. Такі послуги надають на підставі передплати. З погляду представників публіки такі послуги є «близькими до інтерактивних». У багатьох випадках єдиною відмінністю між інтерактивними і «близькими до інтерактивних» послугами є час, необхідний для доступу. Як для представників публіки, так і для правоволодільців чим коротша затримка, тим ближча практика до тих послуг, які надають можливість негайного доступу. Мірою зростання технічних можливостей пристроїв для збереження інформації і мереж комп'ютерного зв'язку ці послуги, скоріше за все, набуватимуть дальшого розвитку. Вони можуть базуватися на використанні кабелю, комп'ютерних мереж або засобів безпрово-дового зв'язку.

Зазначена практика може суперечити нормальному викорис­танню записаних виконань і необгрунтовано зачіпати законні інтереси правоволодільців. Окремі канали, пропоновані за перед-


Глава 9. Правова охорона суміжних прав

платою, які не є частиною таких послуг, не викликають таких на­слідків.Надане ст. 10 Договору ВОІВ про виконання і фонограми право зробити записані виконання доступними спрямоване на охоплен­ня як прямих послуг, так і послуг, які мають аналогічну дію. Обид­ва види послуг відповідають критеріям, викладеним у зазначеній статті, оскільки представники публіки можуть мати доступ до за­писаного виконання з будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором.

Право на ретрансляцію.Ретрансляція передачі — одночасний або поступовий випуск в ефір організацією мовлення передачі іншої організації мовлення. Виконавці мають виключне право на ретрансляцію свого виконання або запису виконання.

Виключне право виконавця на відтворення запису виконання не поширюється на випадок, коли:

—запис виконання здійснено за письмовим дозволом виконав­ця і використано з тією метою, для якої було одержано дозвіл;

—відтворення запису виконання здійснюють із тією самою ме­тою, для якої був здійснений запис.

Якщо оригінал або примірники запису виконання правомірно введені в цивільний оборот шляхом їхнього продажу, допускається їх подальше розповсюдження без згоди виконавця і виплати вина­городи (вичерпання прав виконавця).Виключні права виконавця можна передавати за договором іншим особам. Дозволи на використання виконань дає виконавець, а при виконанні колективом виконавців — уповноважений представ­ник колективу виконавців шляхом укладання письмового договору.

Розмір і порядок обчислення винагороди за використання вста­новлює договір виконавця або уповноваженого представника ко­лективу виконавців із користувачем, а якщо збір винагороди здійснюють організації управління майновими правами на колек­тивній основі — у договорах, укладених такими організаціями з користувачами.

Розмір винагороди за використання виконання не може бути нижчим за мінімальні ставки, затверджені Кабінетом Міністрів України.


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты