Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІ суміжними правами
Читайте также:
  1. IX. Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами
  2. Авторським правом і суміжними правами
  3. Г) принцип добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными правами.
  4. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
  5. Колективне управління правами виконавців і виробників фонограм
  6. Полномочия прокурора при надзоре за правами и свободами человека и гражданина
  7. Управление имущественными правами авторов и иных правообладателей на коллективной основе. Назначение и основные принципы коллективного управления
  8. Управління правами інтелектуальної власності

§ 1. Поняття і становлення колективного управління

та його роль у здійсненні авторського права

і суміжних прав

Виключне право автора використовувати свій твір або дозволя­ти його використання іншим особам є основним елементом ав­торського права і суміжних прав. За своєю суттю виключне право має не тільки заборонний характер, тобто мета цього права не по­лягає виключно в тому, щоб на його основі правоволоділець мав право забороняти іншим особам використання свого твору. Він може, звичайно, забороняти використання твору, але справжня цінність виключного права полягає в тому, щоб його володілець мав гарантії, що твір використовуватиметься способами, які відповідають його намірам та інтересам.

Виключне право може використовуватися найповніше в тому разі, якщо воно використовується самим правоволодільцем на індивідуальній основі. Тоді правоволоділець може здійснювати контроль за використанням свого твору, може особисто приймати рішення про економічні умови його використання, а також може уважніше слідкувати за дотриманням належним чином його май­нових і немайнових прав.

Проте ще задовго до утворення міжнародної системи охорони ав­торського права існували певні права, перш за все право на публічне виконання недраматичних творів, які могли здійснюватися на індивідуальній основі з великими труднощами. З появою нових тех­нологій сфера, в якій індивідуальне здійснення прав неможливе або принаймні непрактичне, постійно і швидко розширювалася. З'яви­лося багато інших випадків, коли правоволодільці не могли індивідуально відслідковувати використання своїх творів, вести пе­реговори з користувачами і стягувати з них авторську винагороду.

У цих випадках час від часу виникала думка, що, якщо ви­ключні права не можуть бути здійснені традиційним способом на


Глава 10. Колективне управління авторським правом і суміжними...

індивідуальній основі, вони повинні бути або взагалі ліквідовані, або зведені лише до права на одержання винагороди. Причина, через яку в багатьох випадках авторське право і суміжні права не можуть бути здійснені правоволодільцем на індивідуальній основі, полягає в тому, що твори використовуються великою кількістю ко­ристувачів. Окремий правоволоділець не в змозі індивідуально відслідкувати всі ці використання, провести переговори з користу­вачами і зібрати винагороду.У таких випадках найбільш прийнятним способом є колектив­не управління виключними правами.

Слід зауважити, що перші авторські товариства, які не тільки об'єднували авторів, а й боролися за визнання їх прав, були ство­рені у Франції. Створення першого подібного товариства тісно пов'язано з іменем Бомарше. Він вів правові битви проти театрів, які неохоче визнавали майнові і немайнові права авторів. Це при­вело до створення за його ініціативою в 1777 р. Бюро з драматич­ного законодавства, яке пізніше було трансформоване в Товарист­во драматичних авторів і композиторів (SACD), що стало першим товариством колективного управління правами авторів.

Через півстоліття Оноре де Бальзак, Олександр Дюма, Віктор Гюго та інші французькі письменники, наслідуючи приклад Бо­марше, створили Товариство літературних авторів (SGDL), засідання першої генеральної асамблеї якого відбулося в кінці 1837 р.

Події, які підштовхнули до створення розвиненої системи ко­лективного управління, відбулися в 1847 p., коли два композитори Поль Енріон і Віктор Парізо, а також автор слів Ернест Бурже, підтримані їх видавцем, порушили судовий позов проти кафе «Ам-басадор» на Єлисейських полях у Парижі, де виконувалася музика. Ці автори вважали несправедливістю той факт, що вони повинні платити за місця та їжу в кафе, в той час коли ніхто не мав навіть наміру платити за публічне виконання їхніх творів оркестром.Автори вдалися до сміливого і логічно правильного рішення про те, що вони не платитимуть, допоки не заплатять їм. Автори виграли цю справу в суді і в результаті володілець кафе був зобов'язаний виплатити їм велику авторську винагороду. Дане


 
Розділ II. Авторське право і суміжні права

судове рішення відкрило нові можливості для композиторів і ав­торів текстів.

Разом з тим стало цілком зрозуміло, що самостійно вони не зможуть відслідковувати використання творів і реалізувати свої права. Розуміння цього привело до створення в 1850 р. Товариства по збору гонорару, яке згодом було замінене нині чинним Товари­ством авторів, композиторів і музичних видавців (SACEM).

На межі XIX і XX століть подібні авторські організації (так звані товариства з управління правами на публічне виконання) були створені практично в усіх європейських і деяких інших країнах. Між цими організаціями швидко розвивалося співробітництво, і вони відчули необхідність створення міжнародного органа для ко­ординації своїх зусиль із забезпечення більш ефективної охорони прав авторів у всьому світі. У червні 1926 р. делегати з 18 товариств утворили Міжнародну конфедерацію товариств авторів і компози­торів (CISAC). Членство авторських товариств у CISAC відтоді постійно розширювалося, і нині до цієї організації, крім традицій­них товариств, входять і товариства, що управляють правами на інші види творів (такі, як твори образотворчого мистецтва і аудіовізуальні твори)1.

Із розвитком нових технологій, що зумовили появу нових видів творчості і нових способів використання охоронюваних авторсь­ким правом творів, а також до визнання деяких нових видів суміжних прав — були створені нові типи організацій колективно­го управління правами, які заснували у свою чергу й нові міжна­родні неурядові організації.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты