Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУ межах системи колективного управління правоволодільці упов­новажують організації колективного управління здійснювати
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  3. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  4. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  5. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  6. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  7. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  8. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  9. Види актів управління
  10. Види методів державного управління

1 Відповідно до ст. 5 Статуту CISAC під організацією, що управляє правами авторів, ро­зуміється організація, яка: «(і) має за свою мету і ефективно забезпечує просування немай-нових інтересів авторів і захист їхніх майнових інтересів, а також (іі) має у своєму розпоря­дженні ефективний механізм для збору і розподілу авторської винагороди і несе повну відповідальність за операції, пов'язані з управлінням правами, які довірені організації авто­рами, а також (ііі) не управляє (за винятком допоміжної діяльності) правами виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення або інших володільців прав». Організація, діяльність якої відповідає тільки першій або тільки другій умові, може бути прийнята до CISAC виключно як асоційований член. // Коллективное управление авторським правом и смежными правами: Исследования и рекомендации по созданию и деятельности организа­ций по колективному управлению правами. — ВОИС, Женева, 1990. — С. 9—10.


Глава 10. Колективне управління авторським правом і суміжними...

Управління їх правами: відслідковувати використання їхніх творів, вести переговори з можливими користувачами, видавати їм ліцензії за відповідну винагороду і за певних умов збирати таку винагороду і розподіляти її між правоволодільцями.

За такого підходу колективного управління контроль із боку правоволодільців за певними моментами здійснення їх прав стає більш або менш опосередкованим. Якщо ж система колективного управління функціонує належним чином, ці права зберігають свій виключний характер.

Перш за все система колективного управління служить інтере­сам володільців авторського права і суміжних прав, але вона також надає переваги і користувачам, які таким чином можуть одержати доступ до необхідних їм творів найпростішим способом.

Оскільки колективне управління знижує витрати на переговори з користувачами стосовно відслідковування використання і збору винагороди, ця система є порівняно дешевою.

Як правило, функціонують повністю розвинені системи колек­тивного управління. Разом з тим існують випадки, коли правово­лодільці уповноважують організацію колективного управління виконувати лише деякі з її функцій. Так, наприклад, автори драма­тичних творів, як правило, безпосередньо ведуть переговори і укладають договори з театрами, в яких визначають розмір своєї винагороди. Автори драматичних творів доручають організаціям ко­лективного управління лише збір та перерахування їм винагороди.Спеціального розгляду потребують випадки часткового колек­тивного управління, а саме управління за наявності в законі при­мусових ліцензій. Причиною того, що управління в цих випадках неповне, є неповнота самих прав, управління якими здійснює ор­ганізація, бо управління в цьому разі здійснюється не правами, що мають виключний характер, а лише правом на одержання ви­нагороди. Хоча колективне управління розглядається як най-прийнятніша схема, яка дозволяє уникнути застосування приму­сових ліцензій, організації колективного управління можуть відігравати, а в багатьох випадках і дійсно відіграють важливу роль також і у випадках застосування примусових ліцензій. Хоча ці організації й не видають ліцензій, вони можуть вести перегово-


 
Розділ II. Авторське право і суміжні права

ри про розмір винагороди, а також у відповідних випадках збира­ти і розподіляти її.

Отже, з метою забезпечення майнових прав володільців ав­торських і суміжних прав у випадках, коли здійснення прав на індивідуальній основі значною мірою обтяжене або неможливе, створюються організації управління майновими правами на ко­лективній основі.§ 2. Правове регулювання діяльності організацій колективного управління правами в Україні

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організація колективного управління майновими пра­вами це організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Колективному управлінню авторським правом і суміжними правами присвячені статті 47—49 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 47 Закону суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективно­го управління.

Організації управління майновими правами на колективній основі створюються з метою забезпечення майнових прав володільців авторських і суміжних прав у випадках, коли здійснен­ня прав на індивідуальній основі значною мірою обтяжене або неможливе. Такі організації створюються безпосередньо володіль­цями авторських і суміжних прав і діють відповідно до одержаних від них повноважень, законодавства про авторське право і суміжні права та свого статуту.

Діяльність щодо управління майновими правами на колек­тивній основі здійснюється на некомерційній основі.

Водночас стосовно діяльності щодо управління майновими правами на колективній основі не застосовуються обмеження, пе­редбачені антимонопольним законодавством.

Положення про колективне управління правами не перешко­джають організаціям управління майновими правами на колек-
Глава 10. Колективне управління авторським правом і суміжними...

тивній основі нарівні з таким управлінням здійснювати управ­ління майновими правами на індивідуальній основі за договорами з правоволодільцями.

Як правило, не допускається здійснення двома або більше ор­ганізаціями колективного управління одними й тими ж майнови­ми правами в інтересах одних і тих же категорій володільців прав за одних і тих же способів використання творів або об'єктів су­міжних прав.

Повноваження на колективне управління майновими правами надаються безпосередньо володільцями авторських і суміжних прав добровільно на основі письмових договорів, а також за відпо­відними договорами з іншими (зокрема іноземними) організа­ціями, які здійснюють управління майновими правами. Такі ор­ганізації не є авторськими.

Будь-який автор або інший володілець авторських чи суміжних прав має право надати такій організації за договором повноважен­ня на здійснення своїх майнових прав, а організація зобов'язана взяти на себе здійснення цих прав на колективній основі, якщо управління такими правами належить до статутної діяльності цієї організації.

При здійсненні колективного управління організації управ­ління майновими правами на колективній основі укладають:

—договори про використання творів, які дозволяють використан­ня передбаченими в них способами будь-яких творів, крім вилучених правоволодільцями з укладених такою організацією договорів;

—договори про виплату винагороди.

Такі договори укладаються в інтересах усіх правоволодільців, зокрема й тих, які ще не передали організації управління майнови­ми правами на колективній основі повноваження на колективне управління їх майновими правами, але належать до категорії володільців прав, колективне управління в інтересах яких здійснює така організація.

Умови договорів повинні бути однаковими для всіх користу­вачів однієї категорії, що визначається залежно від виду і обсягу використовуваних творів. Організація управління майновими пра­вами не має права відмовитися від укладення договору з користу­вачем без достатніх на те підстав.


 
Розділ II. Авторське право і суміжні права

Всі можливі майнові претензії володільців авторських або суміжних прав до користувачів, пов'язані з використанням їх творів або об'єктів суміжних прав на підставі таких договорів, по­винні бути врегульовані організацією управління майновими пра­вами на колективній основі, що уклала договори.

Користувачі зобов'язані надавати організаціям управління майновими правами на колективній основі відомості про викори­стання творів або об'єктів суміжних прав, а також інші відомості та документи, необхідні для збору, розподілу і виплати винагороди. Перелік відомостей і документів визначається в договорах, що укладаються організаціями управління майновими правами на колективній основі з користувачами.

Організація управління майновими правами на колективній основі, яка здійснює збір винагороди з користувачів, зобов'язана розподіляти і виплачувати зібрану винагороду безпосередньо пра-воволодільцям і (або) перераховувати її для розподілу і виплати правоволодільцям іншим організаціям, що представляють інтере­си відповідних категорій правоволодільців, на підставі угод із такими організаціями.

Організація управління майновими правами на колективній основі зобов'язана зберігати незапитану винагороду, вживаючи заходів до пошуку правоволодільців, протягом трьох років від дати надходження на рахунок організації. По закінченні зазначеного строку організація має право включати незапитану винагороду в розподілювані суми або використовувати її на інші цілі в інтересах представлюваних організацією володільців авторських і суміжних прав.

Володілець авторських прав, який не надав організації повно­важень на колективне управління його майновими правами, має право вимагати від такої організації виплатити належну йому винагороду відповідно до здійсненого розподілу, а також, попередивши про це за три місяці, вилучити свої твори з договорів про використання творів, які така організація укладатиме з корис­тувачами надалі. При цьому організація управління майновими правами на колективній основі зобов'язана виплатити правово-лодільцеві належну йому винагороду, одержану такою організа-


Глава 10. Колективне управління авторським правом і суміжними...

цією від користувачів за раніше укладеними договорами. Порядок вилучення творів і виплати винагороди встановлюється організацією колективного управління.

Організація управління майновими правами на колективній ос­нові виконує в інтересах усіх представлюваних нею володільців ав­торських і (або) суміжних прав такі функції:

—укладає з користувачами договори про використання творів і (або) об'єктів суміжних прав;

—укладає договори про виплату винагороди;

—здійснює збір винагороди;

—розподіляє і виплачує зібрану винагороду в порядку, встанов­леному такою організацією відповідно до чинного законодавства;

— здійснює без довіреностей від правоволодільців будь-які
юридичні дії, необхідні для захисту прав, управлінням якими зай­
мається така організація.

Організація управління майновими правами на колективній ос­нові з метою виконання зазначених функцій має право формувати інформаційні бази даних (реєстри), що містять відомості про тво­ри і (або) об'єкти суміжних прав, а також про авторів і (або) інших правоволодільців.

Для формування інформаційних баз даних (реєстрів) ор­ганізація управління майновими правами на колективній основі має право у встановленому такою організацією порядку здійсню­вати депонування творів і (або) об'єктів суміжних прав, а також договорів про передачу прав на твори і (або) об'єкти суміжних прав.

Діяльність організації управління майновими правами на ко­лективній основі здійснюється в інтересах усіх правоволодільців (категорій правоволодільців), представлюваних такою органі­зацією.

З цією метою організація повинна виконувати такі обов'язки:

— використовувати зібрану винагороду виключно для роз­поділу і виплати правоволодільцям. При цьому організація має право відраховувати із зібраної винагороди суми на покриття своїх витрат на збір, розподіл і виплату винагороди, а також спеціальні відрахування, встановлювані за згодою членів такої організації,


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты