Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ II. Авторське право і суміжні права
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  3. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  4. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  5. I.2.1) Понятие права.
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  8. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  9. I.4.1) Обычное право.
  10. I.4.4) Магистратское право.

Укладення договору між виконавцем і виробником аудіовізу­ального твору про створення аудіовізуального твору тягне за собою передання виконавцем прав виробникові аудіовізуального твору.

Надання виконавцем таких прав обмежується використанням аудіовізуального твору і, якщо в договорі не встановлено інше, не передбачає прав на окреме використання звуку або зображення, зафіксованих в аудіовізуальному творі.

Права виконавця на одержання винагороди є невідчужуваними і переходять тільки до спадкоємців виконавця на строк дії прав ви­конавця.

§ 2. Охорона прав виробників фонограм і відеограм

Виробниками фонограми визнаються будь-які фізичні або юри­дичні особи, які взяли на себе ініціативу і відповідальність за пер­ший звуковий запис виконання або інших звуків чи їх відображень.

Виробниками відеограм визнаються будь-які фізичні або юри­дичні особи, які взяли на себе ініціативу і відповідальність за пер­ший відеозапис виконання або інших зображень чи їх відображень як зі звуковим супроводом, так і без нього.

Відповідно до ст. 35(6) Закону України «Про авторське право і суміжні права» до об'єктів суміжних прав належать фонограми, відеограми.

Діяльність із виготовлення звукозаписів і відеозаписів має тех­нічний характер, проте їх творці мають особливі права, які близькі до прав авторів. Це зумовлено необхідністю захисту майнових інтересів виробників фонограм від несанкціонованого відтворен­ня, розповсюдження звукозаписів і відеозаписів іншими особами. Охороні підлягають будь-які фонограми незалежно від їх ма­теріальної форми, якості запису, а також того, чи зафіксоване на фонограмі охоронюване законом виконання творчого твору чи здійснений запис різних звукових ефектів, голосів тварин, співу птахів тощо.

Право на фонограму, відеограму порушує сам факт першої фік­сації звуків, зображень за допомогою технічних засобів у будь-якій матеріальній формі, що дозволяє здійснювати їх неодноразове сприйняття, відтворення або сповіщення незалежно від виконан-


Глава 9. Правова охорона суміжних прав

ня виробником фонограми, виробником відеограми будь-яких формальностей. За відсутності доказів іншого виробником фоно­грами, відеограми визнається та фізична або юридична особа, ім'я або найменування якої позначене на цій фонограмі, відеограмі або на їх упаковці. Оскільки виготовлення фонограми, відеограми є технічною, а не творчою діяльністю, за їх виробником визнаються лише майнові права.Виробнику фонограми або відеограми належать виключні пра­ва на використання його фонограми або відеограми відповідно до закону. Охорона, надавана фонограмам або відеограмам, жодним чином не зачіпає і не завдає шкоди охороні авторських прав на твори науки, літератури та мистецтва, а також охороні прав вико­навців на виконання.

Виключні права виробника фонограми або відеограми на викорис­тання фонограми або відеограми означають право здійснювати, доз­воляти або забороняти такі дії:

—відтворювати фонограму (право на відтворення);

—розповсюджувати оригінал або примірники фонограми будь-яким способом, у тому числі шляхом продажу (право на розповсю­дження);

—здавати у прокат оригінал або примірники фонограми, у тому числі після їх розповсюдження, здійснюваного виробни­ком фонограми або за його згодою (право на здавання у про­кат);

—імпортувати примірники фонограми з метою розповсюджен­ня, включаючи примірники, виготовлені з дозволу володільця ви­ключних прав на фонограму (право на імпорт); 

—сповіщати фонограму шляхом передачі за допомогою без-проводових засобів, по проводах (кабелю) чи за допомогою аналогічних засобів (право на передачу в ефір або по кабелю);

—доводити фонограму до загального відома (право на доведен­ня до загального відома);

— переробляти або будь-яким іншим способом змінювати
фонограму (право на переробку).

Право на відтворення.Стаття 10 Римської конвенції надає ви­робникам фонограм право на відтворення. У ній передбачено, що


 
Розділ II. Авторське право і суміжні права

«виробники фонограм користуються правом дозволяти або забо­роняти пряме або непряме відтворення своїх фонограм»1.

Стаття 11 Договору ВОІВ про виконання і фонограми визначає: «Виробники фонограм користуються виключним правом дозволя­ти пряме або непряме відтворення своїх фонограм будь-яким спо­собом і в будь-якій формі»2.

Формулювання цього положення гармонує з відповідним поло­женням про права виконавців.

Договір ВОІВ про виконання і фонограми порівняно з Римсь­кою конвенцією забезпечує вищий рівень охорони. Так, відпо­відно до ст. 11 Договору виробники фонограм користуються ви­ключним правом дозволяти відтворення «будь-яким способом і в будь-якій формі». Наприклад, збереження фонограми на будь-якому носії є відтворенням. Відтворення також включає такі дії, як завантаження і вивантаження фонограми з пам'яті комп'ютера. Переведення в цифрову форму, тобто перенесення фонограми, втіленої на аналоговому носії, на цифровий носій, завжди є актом відтворення.

Вислів «будь-яким способом і в будь-якій формі» фігурує в ст. 9(1) Бернської конвенції щодо права на відтворення, яким користуються автори. Він включений до ст. 11 Договору ВОІВ про виконання і фонограми з метою підтвердження того факту, що між правами виробників фонограм і авторів щодо цього не існує жодної різниці.Право на розповсюдження.До прийняття в 1996 р. Договору ВОІВ про виконання і фонограми відповідно до чинних міжна­родних угод виробники фонограм не мали загального права на розповсюдження своїх фонограм. Конвенція про охорону вироб­ників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм, укладена в Женеві 29 жовтня 1971 p., надає виробникам фонограм охорону від недозволеного відтворення, ввезення та розповсю­дження примірників їхніх фонограм.


Глава 9. Правова охорона суміжних прав

Разом з тим принцип загального права на розповсюдження фо­нограм, супроводжений відповідними положеннями про вичер­пання, дістав широке міжнародне визнання. Проте не було досяг­нуто єдності думок щодо обсягу права на розповсюдження після першого продажу або іншої передачі права власності на примірник фонограми. Національні законодавства не збігаються щодо цього. Відповідно до більшості юрисдикцій щодо примірника фонограми право на розповсюдження перестає існувати, тобто вичерпується, після першого продажу такого примірника. Існують розбіжності і з приводу того, чи повинно таке вичерпання мати місце на національному, регіональному або міжнародному рівні.

Стаття 12 Договору ВОІВ про виконання і фонограми зазначає:

«(1) Виробники фонограм користуються виключним правом дозволяти доведення до загального відома оригіналу та примір­ників своїх фонограм шляхом продажу або іншої передачі права власності.

(2) Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу визначати або не визначати умови, на яких вичерпання права, згаданого у пункті (1), настає після першого продажу або іншої передачі права влас­ності на оригінал або примірники фонограми з дозволу виробника фонограми»1.

Зазначена стаття дозволяє міжнародне вичерпання права. По­ложення статті не заважають будь-якій договірній стороні застосо­вувати будь-які умови або обмеження щодо обставин, які призво­дять до вичерпання права.

Право на прокат.Римська конвенція не містить будь-яких поло­жень щодо прокату примірників фонограм.

Стаття 14(4) Угода ТРІПС зобов'язує учасників Угоди застосо­вувати із врахуванням відповідних змін положення ст. 11, що сто­сується прокату, в інтересах виробників фонограм і будь-яких інших правоволодільців, які можуть існувати у зв'язку з фоногра­мами за національним законодавством учасника Угоди.

Пункт 1 ст. 13(1) Договору ВОІВ визначає: «Виробники фоно­грам користуються виключним правом дозволяти комерційний


 


1 Інтелектуальна власність. — 2001. — № 11. — С 72.

2 Там само. — С 78.


1 Інтелектуальна власність. — 2001. — № 11. — С 78.


 
Розділ II. Авторське право і суміжні права


Глава 9. Правова охорона суміжних прав


 


прокат оригіналу і примірників своїх фонограм для публіки навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником або за його дозволом»1.

Право на здавання у прокат оригіналу або примірників фоно­грами належить виробнику фонограми незалежно від права влас­ності на оригінал або примірники.

Право на імпорт.Право на імпорт дозволяє виробнику фоногра­ми здійснювати, дозволяти або забороняти імпорт примірників фонограми з метою розповсюдження, у тому числі примірників, виготовлених із дозволу виробника фонограми.

Право на імпорт не визнає ні Римська конвенція, ні Угода ТРІПС, ні Договір про виконання і фонограми. Право на імпорт, по суті, є частиною права на розповсюдження, однією з форм роз­повсюдження. Запровадження права на імпорт викликане тим, що інтереси виробників фонограм порушили міждержавні потоки контрафактної продукції. Виготовлювані в низці країн фонограми великими партіями надсилали в інші регіони, що підривало позиції та зачіпало інтереси виробників ліцензійної продукції. Вважали, що надання виробникам фонограм окремого права на імпорт дозволить скоротити потоки контрафактної продукції через митні кордони держави.

Право на передачу в ефір або сповіщення по кабелю.Виробник фонограми має виключне право здійснювати, дозволяти або забо­роняти сповіщення фонограми за допомогою безпроводових засобів, по проводах (кабелю) чи за допомогою інших аналогічних засобів.

Право на переробку.Виробник фонограми має виключне право здійснювати, дозволяти або забороняти переробку своєї фоногра­ми. Мета переробки і технічні прийоми, використовувані при цьому, можуть бути найрізноманітнішими. При переробці окремі звуки можуть посилюватися, інші — приглушуватися; магнітний запис може бути переведений у цифровий запис тощо. У всіх випадках на переробку необхідна згода виробника фонограми.

1 Інтелектуальна власність. — 2001. — № 11. — С 78.


Якщо оригінал або примірники правомірно опублікованої фо­нограми введені в цивільний оборот шляхом їх продажу, допус­кається їх подальше розповсюдження без згоди виробника фоно­грами і виплати йому винагороди (вичерпання прав).

Виключні права виробника фонограми можна передавати за договором іншим особам.

Охорона прав організацій мовлення Під організаціями мовлення розуміються радіо- і телестудії, а також інші організації, які займаються розповсюдженням звуку і (або) зображень засобамибезпроводового зв'язку (організаціїефірно­го мовлення) або сповіщенняїх публіці задопомогою кабеля, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів (організації кабельного


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты