Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ II. Авторське право і суміжні права. в порядку, визначеному статутом, для використання в інтересах організації і (або) представлюваних нею правоволодільців;
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  3. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  4. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  5. I.2.1) Понятие права.
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  8. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  9. I.4.1) Обычное право.
  10. I.4.4) Магистратское право.

в порядку, визначеному статутом, для використання в інтересах організації і (або) представлюваних нею правоволодільців;

— розподіляти згідно з правилами, чинними в організації управління майновими правами на колективній основі, і регуляр­но виплачувати зібрані суми винагороди пропорційно фактично­му використанню творів і об'єктів суміжних прав, встановлюваної на підставі одержуваних від користувачів відомостей або інших, зокрема статистичних даних про використання творів і об'єктів суміжних прав;

— у встановленому організацією порядку надавати правово-лодільцям звіти, що містять відомості про використання їхніх прав і про розміри сум, належних до виплати.

Організація управління майновими правами на колективній ос­нові при здійсненні своєї діяльності з колективного управління відповідає за завдані правоволодільцеві і (або) іншим особам збит­ки у порядку, передбаченому цивільним законодавством.

Іноземні організації управління майновими правами на колек­тивній основі мають право вимагати регулярне надання відомостей про розподіл винагороди, належної іноземним авторам або іншим володільцям авторських прав, яких представляє зазначена інозем­на організація, а також іншої необхідної інформації про діяльність організацій, що управляють аналогічними правами, відповідно до угоди про взаємне представництво.

Відповідно до вимог чинного законодавства організації колек­тивного управління повинні стати на облік у Державному департа­менті інтелектуальної власності МОН України (ДДІВ) протягом ЗО днів після їх державної реєстрації. Ведення обліку здійснюється відповідно до Порядку обліку організацій колективного уп­равління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого Наказом МОН України № 311 від 21 травня 2003 р.1

Зазначений Порядок поширюється як на організації, створені суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, що здійсню-

1 Наказ МОН України № 311 від 21 травня 2003 р. «Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю» // Зареєстро­вано в Міністерстві юстиції України 4 червня 2003 р. за № 436/7757 (з наступними змінами і доповненнями).


Глава 10. Колективне управління авторським правом і суміжними...ють управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, так і державні організації, що здійснюють управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Про взяття на облік організації колективного управління ДДІВ видає свідоцтво про облік установленого зразка. Право за­йматися діяльністю організації колективного управління вини­кає з моменту видачі свідоцтва про облік організації колективно­го управління.

Організація управління майновими правами авторів на колек­тивній основі зобов'язана надавати державному органу, який здійснює нагляд за її діяльністю, інформацію про:

— зміни, внесені до статуту та інших установчих документів та­кої організації;

— укладені такою організацією двосторонні та багатосторонні угоди з іноземними організаціями, що управляють аналогічними правами;

— рішення загальних зборів;

— річний баланс, річний звіт і аудиторську перевірку діяльності такої організації;

— прізвища осіб, уповноважених представляти таку ор­
ганізацію.

Державний орган, який здійснює нагляд за діяльністю органі­зацій управління майновими правами на колективній основі, має право вимагати від такої організації додаткову інформацію, необ­хідну для перевірки відповідності діяльності організації законо­давству про громадські (некомерційні) об'єднання, іншому законодавству, а також статуту такої організації.Провідною організацією в Україні, яка здійснює колективне управління майновими правами, є Українське агентство з авторсь­ких та суміжних прав (УААСП)— правонаступник Всесоюзного агентства з авторських прав (ВААП) і Державного агентства України завторських і суміжних прав (ДААСП України). УААСП має спеціальні підрозділи, працівники яких обробляють звіти користувачів, розподіляють та виплачують винагороду.


 
Розділ II. Авторське право і суміжні права

ДП УААСП як державну організація колективного управління правами створено у 2000 р.1 Воно виконує функції з формування організаційної, правової, матеріально-технічної, кадрової системи для забезпечення колективного управління правами. У 2005 р. ДП УААСП стало постійним членом Міжнародної конфедерації авторських та композиторських товариств (CISAC).

Протягом 2001-2004 років Агентством було укладено договори з авторсько-правовими товариствами зарубіжних країн та країн СНД про взаємне представництво інтересів із забезпечення охоро­ни майнових прав авторів та їх правонаступників, контролю за використанням творів, збору гонорарів у сфері:

«великих прав» — драматичні, музично-драматичні та літера­турні твори;

«малих прав» — надання дозволу на всі види публічного вико­нання музичних творів із текстом або без тексту, включаючи пере­дачу цих творів у ефір та по кабелю в теле- та радіопередачах;«візуального, фото-, декоративно-прикладного мистецтва» — відтворення, показ на виставках, відтворення при друкуванні, ти­ражуванні, похідні права, репрографування та права використан­ня візуальних творів (фотографії, малюнки, пластичне мистецтво);

«механічні права» — надання дозволу на запис та механічне відтворення творів за допомогою механічних засобів (плівки, дис­ки тощо)2.

Слід зазначити, що подальше членство у CISAC передбачає не­обхідність реформування ДП УААСП у недержавне, некомерційне об'єднання авторів, як це було зроблено у Росії, державах Східної Європи, Прибалтики. Зокрема, у державах Європейського Союзу та в більшості розвинутих держав світу організації колективного управління правами авторів є недержавними, некомерційними,

1 Українське агентство з авторських та суміжних прав є державним підприємством, створе­
ним наказом Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2000 р. № 177 «Про створен­
ня Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» на базі
Державного агентства України з авторських і суміжних прав і є його правонаступником, за­
сноване на державній власності і належить до сфери управління Міністерства освіти і науки
України та підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності MOH
України.

2 ДП УААСП: Міжнародне співробітництво // http://wwwuacrr.kiev.ua/ukr/u_v_inter/u_g_v_inter.htm


Глава 11. Міжнародний досвід колективного управління...

неприбутковими організаціями, створеними авторами. Що сто­сується держав — учасниць СНД, то державні організації колек­тивного управління збереглися лише в Україні, Білорусі, Азербай­джані та в державах Середньої Азії, окрім Казахстану.

В Україні створено і діє 10 недержавних організацій колектив­ного управління, що призводить, на думку ряду фахівців, до не­потрібної та нездорової конкуренції в галузі, де законодавством допускається, а практикою вимагається наявність монополії1.

Питання для самоконтролю:

1. У яких випадках є виправданим запровадження до законодавства норм про здійснення прав лише через систему колективного управління?

2. Чи має у країні існувати одна або кілька організацій колективного управління однією й тією самою категорією прав?

3. Колективне управління авторським правом і суміжними правами мають здійснювати державні чи громадські організації?

4. Чи можна не розподіляти винагороду, зібрану для конкретних пра-воволодільців, а використовувати її з колективною метою?

5. Чи застосовують до діяльності організацій колективного управ­
ління обмеження, передбачені антимонопольним законодавством?


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты