Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ
Читайте также:
  1. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  2. V. Держава та особа: проблеми взаємодії
  3. X. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
  4. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.
  5. Аналитический метод нормирования труда
  6. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  7. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  8. Биологическое действие продуктов радиоактивности. Нормирование ионизирующих излучений и способы защиты от них.
  9. Біоетичні проблеми реанімації
  10. Біоетичні проблеми хвороби

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні даної теми студенти мають спиратися на поняття механізму правового регулювання, в якому виділяються наступні елементи: норми права (основа механізму правового регулювання), правові відносини (конкретна модель поведінки суб'єктів), акти реалізації прав та обов'язків (дії суб'єктів по реалізації приписів правових норм). В цьому сенсі кримінально-правова норма являє собою загальнообов'язкове правило поведінки, що фіксує межі свободи та відповідальності учасників суспільного життя, що пропонує їм певну модель поведінки у взаєминах один з одним, дотримання якого забезпечується заходами кримінально-правового впливу.

Студенти мають розрізняти норму права та нормативне положення: норма права - це загальнообов'язкове правило поведінки, стаття закону - форма його зовнішнього вираження; норма права може бути виражена в декількох статтях.

Крім цього, при вивченні проблематики кримінально-правової норми студенти мають акцентувати увагу на питаннях способів кримінально-правового регулювання, під якими розуміються конкретні прийоми впливу кримінально-правових норм на поведінку, обумовлені характером сформульованих у цих нормах правил поведінки: заборона, зобов`язання (у позитивному сенсі, адже заборона - це також зобов`язання), управомочення та заохочення. Відповідно до цього слід виокремлювати заборонні, зобов'язуючі, управомочувальні, заохочувальні кримінально-правові норми. При цьому слід пам`ятити, що заборона є основним способом кримінально-правового регулювання.

Щодо питань структури кримінально-правової норми студенти мають виходити з того, кримінально-правова норма опосередковує регулятивно-охоронне призначення кримінального права, тому виокремлення охоронних та регулятивних норм не є доцільним. Відповідно до цього студенти мають обґрунтувати свою позицію щодо основних підходів до структури кримінально-правової норми: двохчленний (гіпотеза та диспозиція - для регулятивних; гіпотеза та санкція – для охоронних), трьохчленний (гіпотеза, диспозиція та санкція), чотирьохчленний (гіпотеза, дві диспозиції (регулятивне та охоронне правила) та санкція). Також слід акцентувати увагу на питаннях адресатів кримінально-правової норми та розуміти, що кримінально-правова норма адресована всім суб'єктам суспільних відносин. Однак правореалізація здійснюється ними в різних формах (зокрема, виконання заборони – всіма суб'єктами, правозастосування - спеціально уповноваженими на те структурами).Студенти мають знати особливості закріплення кримінально-правової норми в КК України з огляду на характеристики положень Загальної та Особливої частин КК України. В цьому сенсі студенти повинні вміти охарактеризувати диспозиції норм структурних підрозділів КК України. В цьому плані слід звернути увагу на види диспозицій норм КК України та вміти їх характеризувати з огляду на способи правового регулювання, проблематику джерел кримінального права тощо.

Щодо санкцій студенти мають орієнтуватися у базових підходах до їх визначення (санкція як покарання; санкція як частина норми КК України, що містить покарання; санкція як частина норми КК України, що містить заходи, які стимулюють виконання правил поведінки, закріплених у диспозиції) та вміти обґрунтувати свою думку щодо цього питання. При цьому слід пам`ятати, що з урахуванням способів правового регулювання санкції можуть бути не лише примусовими, але й заохочувальними. Також студенти мають знати класифікацію кримінально-правових санкцій та вміти пояснити її практичне значення.Студенти мають розуміти значення кримінально-правової політики з огляду на формування норм КК України: засобами власне політики приймаються «доправові» рішення, а в сфері юридичній політика обмежує себе забезпеченням перекладу цих рішень у нормативно-правову форму. Необхідно вміти орієнтуватися в основних проблемах криміналізації/пеналізації як напрямах кримінально-правової політики, розрізняти політичну складову та процес її юридичної реалізації, обґрунтовувати своє бачення щодо вирішення цих проблем.

 

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття кримінально-правової норми. Норма кримінального права та норма КК України.

2. Метод правового регулювання та його відображення у кримінально-правовій нормі.

3. Види кримінально-правових норм.

4. Проблеми структури кримінально-правових норм. Визначення адресатів кримінально-правових норм.

5. Диспозиції кримінально-правових норм.

6. Санкції кримінально-правових норм.

7. Формування кримінально-правової норми та проблеми кримінально-правової політики держави.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Види диспозицій та практичне значення їх вивчення.

2. Джерела кримінального права та види диспозицій кримінально-правових норм.

3. Проблеми визначення санкцій на сучасному етапі.

4. Види санкцій норм КК України.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Дискусія про кримінально-правову норму як правило поведінки.

2. Дискусія про заохочувальні кримінально-правові норми.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Актуальні проблеми кримінального законодавства в Україні / В.М. Попович, П.А. Трачук, В.М. Варцаба, А.В. Андрушко. — Ужгород: Закарпаття, 2010. — 208 с.Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. – М.: НОРМА, 2006. – 144 с.

Антонов А.Д. Направления развития отечественного уголовного законодательства в свете теории криминализации // Российский следователь. – 2001. - №3. – С.21-23.

Антонов И.М. Пенализация преступлений, причиняющих вред здоровью: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.08/ Дальневост. юр. ин-т МВД России. - Владивосток, 2004.- 21 с.

Архипцев Н.И. Уголовно-правовое законотворчество: проблемы и перспективы совершенствования // Журнал российского права. – 2004. - № 2.- С. 55-59.

Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. націон. юрид. академія. – О., 2007. – 18 с.

Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 176 с.

Битюцкая О.В. Принципы построения санкции нормы уголовного права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/bituckaya

Болдырев Е.В., Галкин В.М., Лысков К.И. О структуре уголовно-правовой нормы // В кн.: Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. - М., 1974, вып. 1. - С.136-148.

Бородин С.В. Пути оптимизации выбора санкций при разработке проектов уголовных кодексов республик (юридический аспект) // Советское государство и право. – 1991. - № 8. - С. 73-89.

Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. - М.: Изд. «Юридическая литература», 1967. - 239 с.

Гаджиева А.А. Диспозитивные нормы в уголовном праве // Государство и право. - 2003. - №11. - С.97-98.

Галкин В.М Система поощрений в советском уголовном праве // Советское государство и право. - 1977. - №2. - С. 91-96.

Горох О.П. Про правила конструювання санкцій спеціальних кримінально-правових норм // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : «Норд Комп`ютер», 2009. – С. 85-87.

Гущина Н.А. Поощрительные нормы российского права: теория и законодательная практика. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 294 с.

Денисова Т.А., Філей Ю.В. Кримiнально-правовi санкції та їх застосування за злочини проти власностi. – К. : Центр учбової лiтератури, 2008. – 176 с.

Дуюнов В.К. О совершенствовании содержания и структуры уголовного закона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/duyunov%2818-04-07%29.htm

Євдокімова О.В. Питання класифікації санкцій КК України // Проблеми законності: зб. наук. праць. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - Вип. 102. - С. 148-153.

Иванченко Е.А. Конструирование уголовно-правовых санкций с учетом новейшей уголовной политики государства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/ivanchenko.

Ковалев М.И. Правильное построение уголовно-правовой нормы - одно из необходимых условий ее эффективности // Некоторые вопросы эффективности уголовного законодательства: Сб. научных трудов. - Вып 29. - Свердловск: Свердловский юридический институт, 1974. - С.5-12.

Ковалюнас Д.А. Санкции в публичном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Самарский гос. ун-т. – Самара, 2000. – 29 с.

Козловський А. Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про українське право : зб. статей кафедри теорії та історії держави і права. Число III / За ред. проф. І. Безклубого. – К. : КНУ, 2008. – С. 46-59.

Коржанський М.Й., Щупаківський Р.В. Санкції у кримінальному законі України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. - №1 (14). – С.259-262.

Корнута Р. Загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права // Право України. – 2008. - №11. – С.72-76.

Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и пенализации. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1987. – 268 с.

Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний (основания установления, характер и реализация в деятельности внутренних дел) : уч. пособие. – Хабаровск : Изд-во ХВШ МВД СССР, 1986. – 80 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Л.М.Кривоченко та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. Панов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, В.І. Тютюгін. — 4-те вид., переробл. і доповн. — Х.: Право, 2010. — 456 с.

Лейст О.Э. Санкции в советском праве. – М.: Госюриздат, 1962. – 238 с.

Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 240 с.

Лустова О.С. К вопросу о структуре поощрительной нормы права // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке : материалы Пятой междунар. науч.-практ. конф. 24-25 января 2008 г. – М. : Проспект, 2008. – С. 53-57.

Маляева Е.О., Маляев К.В. К вопросу о поощрительных нормах // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: Право. – 2001. - №2. - С.177-181.

Мельник М. Кримінально-правова норма чи соціальна аномалія // Право України. – 2004. - №9. – С.115-119.

Мельник М. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки // Підприємство, господарство і право. - 2004. - № 5. – С. 94-99.

Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2005. – 22 с.

Мірошниченко С., Титаренко О. Підстави та принципи криміналізації суспільно небезпечних діянь // Вісник прокуратури. – 2008. - №3. – С.51-57.

Мягких А.И. Санкция как структурный элемент правовой нормы // Известия ВУЗов: Правоведение. – СПб.: СПбГУ, Универ. изд. консорциум «Юридическая книга», 2008. - №5. – С.107-112.

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб.— 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.

Ныркова Н.А., Кропачев Н.М. Понятие уголовно-правовой санкции // Вестник ЛГУ: Серия 6. - 1991. – Вып.2. – С.105-109.

Орєхов В.Ю. Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01/ Київський нац. ун-т внутр. справ. - К., 2008. – 20 с.

Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации, функционального анализа. – О.: Юрид. л-ра, 2010. – 296 с.

Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций. – О.: Юрид. л-ра, 2011. – 624 с.

Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций (Аксиологические аспекты). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 135 с.

Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / П.С. Дагель, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, Г.П. Кригер и др.; отв. ред.: В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. - М. : Наука, 1982. – 303 с.

Панов Н.И. Проблемы точности норм Особенной части уголовного права и совершенствование законодательной техники // Актуальні проблеми держави і права. – Вип.54. – О., 2010. – С.18-22.

Петрова Г.О. Уголовно-правовая норма и уголовный закон // Современное право. – 2003. - №9. – С.32-36.

Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотношение: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Нижегор. акад. МВД России. – Н. Новгород, 2003. – 48 с.

Пономаренко Ю.А. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. -№ 3. – С. 47-52.

Пономаренко Ю.А. Поняття пеналізації злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. - Вип. 17. – Х., 2009. – С. 71-84.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в України / В.В. Сташис, А.П. Закалюк, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, В.П. Тихий, Ю.В. Баулін; Акад. прав. наук України. — Х.: Право, 2008. — 839 с.

Романенко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /Нац. акад. внутр. справ. – К., 2004. – 21 с.

Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права (предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – 187 с.

Сташис В.В., Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Проблеми законності : зб. наук. праць. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - Вип. 100. - С. 278-290.

Стрельцов Е.Л. Задачи, функции и механизм уголовного права // Актуальні

Султыгов Н.Н. Место и роль правовых запретов в системе правовых ограничений // История государства и права. – 2004. - №4. – С.13-16.

Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения и его реализация в уголовном праве (вопросы теории, нормотворчества и правоприменения): Дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Казан. гос. ун-т. - Казань, 2002. – 458 с.

Ткачук Ю.О. Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 44. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 588-591.

Трофимов В.В. Поощрительные санкции и правообразование // Государство и право. – 2009. - №3. – С.85-90.

Туляков В. Основания теории декриминализации // Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2008. - С. 476-477.

Туляков В. Шляхи гармонізації кримінального законодавства // Актуальні проблеми європейської інтеграції : зб. статей з питань європейської інтеграції та права / За ред. Д.В. Ягунова. – Вип. 5 – О. : Фенікс, 2009. - С. 135-140.

Уголовное право России: Общая часть : учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб: Издат. Дом СПбГУ, Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2006. – 1064 с.

Уголовное право Украины: Общая часть : учебник / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор, Заслуж. деятель науки и техники Украины Е.Л. Стрельцов. – Х. : Одиссей, 2009. – 344 с.

Филимонов В.Д. Норма уголовного права. - СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 281 с.

Фильченко А.П. К вопросу о соотношении прощения и поощрения в нормах уголовного права // Человек: преступление и наказание. – 2009. – №2. – С.75-77.

Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: сущность и содержание // Актуальные проблемы российского права. – 2008. - №2. – С.158-165.

Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2009.- 512 с.

Хлистова Н.Б. Заохочення суспільно корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академія адвокатури України. – К., 2008. – 22 с.

Хряпінський П. Заохочувальна кримінально-правова норма: деякі структурні та мовні аспекти // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / За ред. В.І.Терентьєва, О.В.Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. - С.160-162.

Хряпінський П.В. Заохочувальні кримінально-правові норми як засоби захисту законних прав і свобод людини // Форум права. – 2009. – № 1. – С.543-550 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09xpvicl.pdf

Хряпінський П.В. Конструювання заохочувальних кримінальних норм // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 407-416 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09xpvzkn.pdf

Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. — Х.: Харків юрид., 2009. — 840 с.

Шаргородский М.Д. Уголовный закон. – М. : Юрид. изд-во Минюста СССР, 1948. – 311 с.

Яковлев А.М. Процесс криминализации и объективные социальные нормы / А.М. Яковлев, Д.А. Ли // Право и политика. – 2000. - № 8. – С. 52-58.

Яремко Г.З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України / Ред.: В.О.Навроцький. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. - 431 с.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты