Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
Читайте также:
  1. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  2. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  3. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  4. Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
  5. Вимоги, заходи та засоби протипожежного режиму
  6. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
  7. Вплив на навколишнє середовище підприємств кольорової металургії та заходи боротьби з ним.
  8. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  9. Довгострокові контрзаходи
  10. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні данної теми слід виходити з того, що заходи кримінально-правового впливу є засобами (інструментами) здійснення останнього. При цьому студенти мають пам`ятати, що оскільки кримінально-правовому впливу підлягають будь-які особи, які вступили у конфлікт із кримінальним законом, остільки в КК України передбачені не лише заходи, що застосовуються до суб`єктів злочину, але й ті, яким підлягають особи, які в силу віку або особливостей психічного стану не підлягають кримінальній відповідальності.

В цьому плані студенти мають розуміти, що заходам кримінально-правового впливу притаманні такі ознаки:

- виключно кримінально-правовий характер; тільки законодавець визначає галузеву приналежність конкретних заходів, у кримінальному законі регламентовані підстави та умови застосування всіх кримінально-правових заходів, при цьому наявність спеціальних законів (наприклад, Закону України «Про психіатричну допомогу») або перспективи прийняття нормативних актів щодо певних заходів (зокрема щодо пробації) не нівелює кримінально-правового характеру відповідних заходів;

- вичерпність переліку відповідних заходів; навіть тоді, коли існують недоліки юридико-технічного характеру або порушення принципу системності (щодо узгодження положень Загальної та Особливої частин КК України) немає жодних підстав вважати, що правозастосувачеві надані повноваження щодо призначення особі, яка порушила кримінально-правову норму, якихось інших, не передбачених в законі, заходів кримінально-правового впливу

У заходах кримінально-правового впливу втілюються різновиди останнього, відповідно до чого ці заходи можуть бути як примусовими (покарання, примусові заходи виховного характеру, примусові заходи медичного характеру. спеціальні примусові заходи), так і заохочувальними (звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання). В цьому аспекті студенти мають знати концепцію багатоколійності заходів кримінально-правового впливу та сформувати власну позицію щодо неї.

Серед примусових заходів кримінально-правового впливу особливе місце посідає інститут покарання. Студенти мають сформувати позицію щодо визначення сутності покарання та його цілей з огляду на положення КК України та провідні наукові погляди у вітчизняній та зарубіжній кримінально-правовій науці. Також студенти повинні розуміти, що аналіз системи покарань передбачає не лише розгляд їх переліку, але й нормативні положення щодо поділу покарань на основні та додаткові, сутності кожного з видів покарання та особливостей їх призначення, співвідношення між покараннями. Студенти мають критично осмислювати відповідні нормативні положення, вміти характеризувати дискусійні аспекти з урахуванням кримінально-правових норм зарубіжних держав. Поряд із цим студенти повинні вміти характеризувати найпроблемніші аспекти окремих видів покарання, зокрема в аспекті реформи КК України від 15.11.2011 р. з огляду на положення ст.12 КК України, судової практики та соціального дискурсу щодо цих питань.Щодо примусових заходів медичного характеру та примусових заходів виховного характеру студенти мають розуміти, що вони є безпосередніми засобами впливу на поведінку осіб, які їм підлягають, у будь-якому разі вони актуалізуються лише при порушенні кримінально-правової заборони. Студенти мають сформувати позицію щодо пропозицій про зменшення кількості заходів медичного характеру та співвідношення цих заходів зі вчиненими злочинами, відповідно до чого слід акцентувати увагу на ступені тяжкості злочину, а не на його характері. Стосовно примусових заходів виховного характеру студенти мають формулювати визначення та цілі цих заходів, а також відмінність їх від покарання. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що за КК України однакові заходи можуть призначатися як особам, які досягли віку кримінальної відповідальності, так і тим, хто такого віку не досяг. Поряд із цим слід знати положення Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінських правил), які закріплюють перелік заходів кримінально-правового впливу на неповнолітніх та вміти характеризувати ч.2 ст.105 КК України з огляду на ці положення.Студенти також мають знати основні проблемні аспекти спеціальних примусових заходів кримінально-правового впливу (спеціальної конфіскації, судимості тощо), вміти сформувати позицію щодо тлумачення відповідних положень КК України та провідних напрямів реформування останніх.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та ознаки заходів кримінально-правового впливу.

2. Види заходів кримінально-правового впливу.

3. Заходи кримінально-правового впливу у змісті санкцій.

4. Покарання як вид заходів кримінально-правового впливу: проблеми визначення та характеристики.

5. Система покарань в КК України: сучасний стан та перспективи розвитку.

6. Проблеми формування переліку заходів кримінально-правового впливу, відмінних від покарання.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Багатоколійність заходів кримінально-правового впливу як перспективний напрям у кримінально-правовій науці.2. Цілі покарання за КК України та перспективи їх удосконалення.

3. Система покарань за КК України: основні проблеми та шляхи їх вирішення.

4. Заходи безпеки та покарання.

5. Кримінально-правовий вплив на колективних суб`єктів.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Характер заходів кримінально-правового впливу.

2. Види заходів кримінально-правового впливу та їх класифікація.

3. Заходи кримінально-правового впливу у змісті санкцій.

4. Система покарань за КК України: поняття та види.

5. Цілі заходів безпеки у кримінальному праві України.

6. Примусові заходи виховного характеру: аналіз в контексті кримінально-правового впливу.

7. Примусові заходи медичного характеру: аналіз в контексті кримінально-правового впливу.

8. Дискусія про кримінально-правовий характер заходів безпеки.

9. Альтернативні покаранню заходи кримінально-правового впливу: проблеми визначення та формування переліку.

10. Перспективи формування загального переліку заходів кримінально-правового впливу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Антипов В.В. Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08/ Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005. – 21 с.

Арямов А.А. Общетеоретические основы учения об уголовном наказании: Автореф. дис…д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Санкт-Петербургский ун-т МВД РФ. - СПб., 2004. - 50 с.

Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. – М: Юридическая литература, 1970. – 219 с.

Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. – Махачкала: Изд-во Дагестан. ун-та, 1987. – 315 с.

Ахтирська Н.М., Марчук Ф.М. Громадські роботи як вид кримінального покарання та засіб превенції // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 7. – С. 43-48.

Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. – Минск, 1976. – 384 с.

Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. – О.: «Дизайн и полиграфия», 2000. – 566 с.

Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив. – О.: Фенікс, 2011. – 250 с.

Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 505 с.

Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретико-прикладний аспект) // Юридична України. – 2004. - №3. – С.72-76.

Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива уголовному наказанию: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / МГЮА. - М., 2007. - 18 с.

Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. - М.: Изд. «Юридическая литература», 1967. - 239 с.

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. - К.: Атіка, 2004. - 240 с.

Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ; Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2006. – 240 с.

Вечерова Є.М. Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2010. – 232 с.

Галиуллин И.З. Условные меры уголовно-правового характера: вопросы теории, законотворчества и правоприменения: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.08 / ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина». - Казань, 2007. – 26 с.

Галкин В.М Система поощрений в советском уголовном праве // Советское государство и право. - 1977. - №2. - С. 91-96.

Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. - М.: Юрид. лит., 1983. - 208 с.

Голіна В.В. Судимість. — Х.: Харків юрид., 2006. — 384 с.

Горбачова І.М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Од. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 245 с.

Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения свободы. – Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1986. – 159 с.

Денисова Т.А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України : навч. посіб. – Запоріжжя: Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 2004. - 151 с.

Денисова Т.А. Покарання: кримiнально-правовий, кримiнологiчний та кримiнально­-виконавчий аналiз: Монографiя. - Запорiжжя: КПУ, 2007. – 288 с.

Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – Курск: РОСИ, 2000. – 504 с.

Егоров В.С. Вопросы правового регулирования мер уголовного принуждения. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 312 с.

Жабский В.А. Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран: теоретико-прикладное исследование: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08/ Академия права и управления ФСИН. – Рязань, 2010. – 39 с.

Жук І.В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 21 с.

Зубкова В.И. Восстановление социальной справедливости – одна из целей уголовного наказания // Вестник МГУ. - Сер.11. Право. – 2003. - №1. – С.59-71.

Иванченко Е.А. Конструирование уголовно-правовых санкций с учетом новейшей уголовной политики государства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/ivanchenko.

Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1973. – 228 с.

Квашис В.Е. Правовые и социально-психологические аспекты наказания за неосторожность // Советское государство и право. – 1977. - №. 4. – С. 59-65.

Келина С.Г. Некоторые направления совершенствования уголовного законодательства // Уголовное право. – 2006. - №10. – С.10-18.

Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право. – 2007. - №6. – С.51-58.

Кирюшкин М.В. Социальный механизм функционирования уголовного наказания // Известия ВУЗов: Правоведение. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. - №1. – С.144-157.

Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дніпропетр. держ. ун-т внутрішн. справ. – Дніпропетровськ, 2009. – 22 с.

Козаченко И.Я. Проблемы «зачетного» наказания // Известия ВУЗов: Правоведение. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. - №1. – С.158-166.

Козаченко О. Теоретичне визначення змісту та меж застосування кримінально - правових заходів // Право України. - 2005.- №10. - С.41-43.

Козаченко О.В. Правова природа інших кримінально - правових заходів як альтернатива кримінальної відповідальності колективних суб'єктів // Актуальні проблеми держави і права.- 2005. - Вип 26. - С.237-241.

Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 504 с.

Козирєва В.П. Кримінальні покарання майнового характеру за законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т внутрішн. справ. – К., 2007. – 20 с.

Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения). – Красноярск: Изд-во КГУ, 1989. – 176 с.

Кондра О. Проблеми правової природи «спеціальної конфіскації» у кримінально-правових санкціях // Наук. вісник Львів. націон. ун-ту ім. Івана Франка. Серія юридична. - 2010. – Вип. 50. – С. 276-286.

Кривенков О., Суслин А. Наказание и возмещение вреда: проблема приоритета // Уголовное право. – 2006. - № 4. – С. 27-29.

Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 130 с.

Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: історія, стан, тенденції. — Запоріжжя: Дніпров. металург, 2010. — 211 с.

Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. - 2-е изд , перераб и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2000. – 400 с.

Марченко Н.В. Додаткові покарання та особливості їх призначення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академія адвокатури України. – К., 2009. – 22 с.

Михаль О. Принципы классификации наказаний по характеру и степени их строгости // Уголовное право. – 2001. – № 1. – С. 25-28.

Михлин А.С. Имущественные наказания – альтернатива лишению свободы за менее опасные преступления // Советское государство и право. – 1981. – № 6. – С. 90-98.

Орловська Н.А. Примусові заходи виховного характеру: проблеми відповідності міжнародним стандартам // Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх: проблеми теорії та практики : матеріали наук. семінару, 30 лист. 2004 р. / За ред. В.О. Меркулової, Н.М. Крестовської – О. : Вид-во Одеськ. юрид. ін-ту Націон. ун-ту внутрішн. справ, 2005. – С. 37-41.

Орловская Н.А. Принудительные меры воспитательного характера: проблемы правового регулирования // Проблемы совершенствования правовых средств и механизмов противодействия преступности в современном обществе : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13-14 октября 2006 г. / редкол. : А.В. Барков (отв. ред.) и др. – Минск : БГУ, 2006. - С. 51-53.

Орловская Н.А. Принудительные меры воспитательного характера: проблемы законодательного закрепления // Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / За заг. ред. д.ю.н., професора О.Ф. Долженкова, д.ю.н., доцента В.О. Меркулової. – У 2 ч. – Ч.1. – О. : ОЮІ ХНУВС, 2006. – С. 53-58.

Орловська Н. Актуальні методологічні проблеми відновної парадигми в контексті кримінального права // Право ХХI століття: становлення та перспективи розвитку : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 126-129.

Орловська Н.А. До питання щодо Ювенального кодексу: проблеми та шляхи їх вирішення // Проблеми правової соціалізації молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14-15 липня 2006 р. / За заг. ред. докт. пед. наук Г.Х. Яворської, канд. юрид. наук М.М. Цимбалюка – О. : ГУ МВС України в Одеській області, 2006. - С. 94-102.

Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации, функционального анализа. – О.: Юрид. л-ра, 2010. – 296 с.

Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций. – О.: Юрид. л-ра, 2011. – 624 с.

Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навч. посіб. — Л.: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2010. — 214 с.

Пимонов В.А. Иные (некарательные) меры в уголовном праве России: современное состояние и перспективы развития // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: материалы Пятой междунар. науч.-практ. конф. 24-25 января 2008 г. – М.: Проспект, 2008. – С.106-110.

Пироженко О.С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2005.- 23 с.

Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. - М.: Наука, 1990. - 225 с.

Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины. – Харьков: Издательство «ФИНН», 2009. – 344 с.

Пономаренко Ю.А. Перелік покарань чи система покарань: зб. наук. праць Харків. націон. педагог. ун-ту ім. Г.С. Сковороди «Право». – Вип. 9. – Х., 2007. – С. 113-118.

Пунигов А.С. Меры уголовно-правового характера: проблемы определения понятия // Актуальные проблемы российского права. – 2007. - №1. – С.458-466.

Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 36 с.

Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2006. – 18 с.

Северин О.О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов'язаних з позбавленням волі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного ун-ту. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

Сташис В.В., Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Проблеми законності : зб. наук. праць. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - Вип. 100. - С. 278-290.

Сыч К.А. Уголовное наказание: теоретико-методологические проблемы. – Рязань, 2001. – 210 с.

Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения и его реализация в уголовном праве (вопросы теории, нормотворчества и правоприменения): Дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Казан. гос. ун-т. - Казань, 2002. – 458 с.

Упоров И. Целеполагание отдельных видов наказаний в российском уголовном праве // Уголовное право. – 2001. - № 3. – С. 45-50.

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2009.- 512 с.

Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1040 с.

Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. — Х.: Харків юрид., 2009. — 840 с.

Черкасов С.В. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2005. – 225 с.

Чернов А.Д. Актуальные проблемы уголовного наказания: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Юрид. ин-т МВД РФ. – М., 2001. – 50 с.

Шапченко С.Д. Системне узгодження окремих положень Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України як один з напрямів його комплексного удосконалення // Кримінальне право України. – 2006. - № 5. – С. 19-21.

Шинальський О. Мета покарання у контексті сучасної теорії кримінального права // Вісник прокуратури. – 2003. - №8. – С.44-49.

Щедрин Н.В. Меры безопасности как средство предупреждения преступности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Уральская гос. юрид. акад. - Екатеринбург, 2001. – 33 с.

Щедрин Н. Четыре «колеи» российского уголовного права // Уголовное право. – 2008. - №4. – С.59-62.

Щедрин Н.В., Кылина О.М. Российское уголовное право в контексте доктринальных моделей построения уголовно-правовых санкций // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2008. - №3. – С.40-49.

Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юридических лиц или другие меры уголовно-правового характера в отношении организаций // Уголовное право. – 2009. - № 1. – С. 58-61.

Юношев О.В. Примусове лікування від наркоманії: за і проти (кримінально-правове та кримінологічне дослідження). — Донецьк: Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ, 2007. — 256 с.

Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2004. - 247 с.

Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2009. - 18 с.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 202; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты