Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНУ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Читайте также:
  1. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  2. Gt; зупинення провадження у справі
  3. V. Держава та особа: проблеми взаємодії
  4. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.
  5. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві
  6. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  7. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  8. Біоетичні проблеми реанімації
  9. Біоетичні проблеми хвороби
  10. В чому ви вбачаєте сенс життя в сучасному інформаційному світі?

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розробка проблематики злочину, незважаючи на тривалість наукової дискусії, не може вважатися завершеною.

Так, студенти мають орієнтуватися в основних підходах до визначення злочину (природно-правовому, соціально-правовому, конвенціональному тощо) та характеризувати їх з огляду на засвоєнний матеріал щодо соціального призначення кримінального права, функцій та принципів кримінального закону, криміналізації як напряму кримінально-правової політики держави.

При вивченні данної теми слід акцентувати увагу на ознаках злочину. Відповідно до цього студенти повинні знати основні проблемні питання щодо суспільної небезпеки, протиправності, винності та караності. Зокрема, йдеться про вироблення позиції щодо:

- доцільності виокремлення на сучасному етапі розвитку науки та доктрини кримінального права суспільної небезпеки як матеріальної ознаки злочину, у тому числі й з урахуванням положень ч. 2 ст. 11 КК України;

- концепції розуміння суспільної небезпеки (об'єктивна, суб'єктивна, об'єктивно-суб'єктивна);

- співвідношення суспільної небезпеки та соціальної шкідливості, відповідно до чого суспільна небезпека розуміється як судження законодавця про соціальну шкідливість, тобто як оцінювальна категорія;

- винності в контексті вчинення суспільно небезпечних діянь особами, які не підлягають кримінальної відповідальності;

- караності в контексті звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

Крім цього, з урахуванням розмежування понять злочину та складу злочину студенти мають розуміти, що склад являє собою систему, структурні елементи якої формують його своєрідність, будь-яка ознака складу, розглянута окремо, природи злочину не розкриває. Відповідно до цього суспільна небезпека злочину втілюється у всіх ознаках складу. Студенти повинні розуміти, що для законодавця в процесі правового конструювання значущими є узагальнені характеристики діянь (вид), які заподіюють шкоду соціальним відносинам (соціально шкідливих). Виходячи із цього, законодавцем регламентується винятково типова суспільна небезпека, що у межах певних якісних параметрів (характер) фіксує значущі кількісні розбіжності (ступінь). Відносність ступеня суспільної небезпеки конкретного злочину в рамках «від і до» закладає потенційні можливості для реалізації принципу індивідуалізації кримінально-правового впливу.При вивченні даної теми студенти мають знати та вміти характеризувати основні положення концепції кримінальних проступків (доцільність виокремлення; критерії формування сукупності таких проступків; їх ознаки; співвідношення зі злочинами та адміністративними деліктами; процедурних особливостей, пов`язаних із кримінальними проступками тощо). Відповідно до цього студенти мають сформувати власну позицію щодо положень Кримінального процесуального кодексу України стосовно кримінальних проступків, а також вміти характеризувати відповідні кримінально-правові норми, що містяться у законодавстві зарубіжних держав.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Підходи до визначення поняття злочину.

2. Дискусія про ознаки злочину: проблеми та їх практичне значення.

3. Дискусія про склад злочину та його елементи: проблеми та їх практичне значення.

4. Категорізація злочинів: теоретико-прикладні проблеми.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Злочин та суспільно небезпечне діяння.2. Соціальна шкідливість та суспільна небезпечність.

3. Суб`єктивне ставлення у вину.

4. Проблеми складу суспільно небезпечного діяння.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Злочин та кримінально-правовий конфлікт.

2. Ознаки злочину: проблеми та шляхи їх вирішення.

3. Дискусія про суспільну небезпеку та її практичне значення.

4. Об`єкт кримінально-правової охорони та об`єкт злочину.

5. Потерпілий від злочину.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (в ред. від 01.02.2011 р.)

Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (в ред. від 1.07.2010 р.)

Актуальні проблеми кримінального законодавства в Україні / В.М. Попович, П.А. Трачук, В.М. Варцаба, А.В. Андрушко. - Ужгород: Закарпаття, 2010. - 208 с.

Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния. – Х.: Изд-во «Кроссроуд», 2007. – 96 с.

Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення. — К.: Дакор, 2009. — 736 с.

Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. - М.: Изд. «Юридическая литература», 1967. - 239 с.

Геворгян М.В. Развитие понятия «преступления» в российском уголовном праве // Современное право. - 2007. - №6. - С.97-100.

Георгиевский Э.В. Общее понятие преступления в истории уголовного права России: терминологическое многообразие // Государство и право. - 2008. - №4. - С.83-89

Готтфредсон М., Герші Т. Загальна теорія злочину.— Х.: Акта, 2000. — 325 с.

Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М. : Юрид. л-ра, 1975. – 182 с.Дмитренко А.П. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве России: основы теории, законодательной регламентации и правоприменения: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / ГОУ ВПО «Московский университет МВД России». - М., 2010. – 51 с.

Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во МГУ, 1967. – 319 с.

Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 819 с.

Кондратюк Л.В. Еще раз о криминологическом понятии преступности и преступления // Журнал российского права. – 2004. – № 9. – С. 113-119.

Корягіна А.М. Вплив взаємовідносин жертви та злочинця на виникнення, розвиток та наслідки злочину: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Харківський нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. – 19 с.

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. - Х.: Изд-во при Харьковском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1983. – 129 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Л.М.Кривоченко та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. Панов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, В.І. Тютюгін. — 4-те вид., переробл. і доповн. — Х.: Право, 2010. — 456 с.

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. 4, доп. – Х. : Одіссей, 2008. – 1208 с.

Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник. — 2-ге вид., переробл. — К.: КНТ, 2007. — 300 с.

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 232 с.

Кузнецова Н. Совершенствование понятия преступления в советском праве // Советская юстиция. - 1988. - №11. - С.21-23.

Курляндский В. И. Неотвратимость наказания и борьба с преступностью // Советское государство и право. - 1972. - № 9. - С.84-86.

Курс уголовного права: Учение о преступлении. Общая часть : учебник. - Т. 1 / [Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров, Н.Е. Крылова и др.]; под ред.: Н.Ф. Кузнецова; И.М. Тяжкова. – М. : Зерцало, 1999. – 592 с.

Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление / Сост. и предисл. В.С.Овчинского. – М.: Инфра-М, 2004. – 110 с.

Ломакина В.Ф. Теоретические вопросы разграничения административных проступков и смежных с ними преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / ИгиПАН СССР. - М., 1980. – 26 с.

Ляпунов Ю., Родина Л. Функции состава преступления // Уголовное право. – 2005. - №3. – С.44-48.

Ляпунова Н., Митрофанов І. Потерпілий як суб’єкт кримінально-правових відносин // Юридична Україна. – 2009. - № 2. – С. 87-92.

Мальцев В.В. Категория «общественно опасное поведение» и ее уголовно-правовое значение // Государство и право. – 1995. – № 9. – С. 52-60.

Марін О.К. Класифікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. - 224 с.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.

Мельничук Н.Ю. Категорії «злочин» та «покарання» у філософсько-правовому вимірі. — Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. — 439 с.

Микитчик О.В. Філософія злочину. - К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. — 187 с.

Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання.- К.: Паливода А.В., 2011. - 192 с.

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб.— 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.

Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. - М.: Госюриздат, 1960. - 232 с.

Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. - М.: Издательство НОРМА, 2001. – 208 с.

Ной И.С. Новое в трактовании основных уголовно-правовых понятий // Советское государство и право. - 1982. - №7. - С.91-92.

Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций. – О.: Юрид. л-ра, 2011. – 624 с.

Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций (Аксиологические аспекты). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 135 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в України / В.В. Сташис, А.П. Закалюк, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, В.П. Тихий, Ю.В. Баулін; Акад. прав. наук України. — Х.: Право, 2008. — 839 с.

Присяжнюк Т.І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2006. – 20 с.

Прохоров В.С. Преступление и ответственность. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. - 136 с.

Райт М. Восстановительное правосудие – путь к справедливости. Симпозиум. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. – 304 с.

Рогачева О.С. Эффективность норм административно-деликтного права: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.14 / ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет». – Воронеж, 2012. – 49 с.

Рожнов А.А. Генезис и эволюция уголовно-правовых институтов в Московском государстве в XIV–XVII вв.: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / НОУ ВПО «Российская Академия адвокатуры и нотариата (Институт)». - М., 2012. – 53 с.

Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 36 с.

Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві. — Х.: Право, 2006. — 206 с.

Соболь О.І. Класифікація злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08/Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1, 2 / По изданию 1902 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum105/item769.html

Тихий В.П., Панов М.І. Злочин, його види та стадії: Наук.-практ. комент. — К.: Промені, 2007. — 37 с.

Уголовное право России: Общая часть : учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб: Издат. Дом СПбГУ, Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2006. – 1064 с.

Уголовное право Украины: Общая часть : учебник / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор, Заслуж. деятель науки и техники Украины Е.Л. Стрельцов. – Х. : Одиссей, 2009. – 344 с.

Фефелов П.А. Общественная опасность преступного деяния и основание уголовной ответственности: Основные методологические проблемы / Отв. ред. М.И. Ковалев. - М. : Юрид. лит., 1972. - 153 с.

Фефелов П.А. Общественная опасность преступного деяния и совершенствование системы наказаний // Советское государство и право. - 1987. - № 12. - С. 93-98.

Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 1998. – 512 с.

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2009.- 512 с.

Хавронюк М. До питання про кримінальні проступки в контексті спеціалізації органів досудового розслідування // Право України. – 2010. - № 9. – С. 120-131.

Шевченко Є.В. Злочини с похідними наслідками в кримінальному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 16 с.

Шириков А.С. Социальная вредность и общественная опасность противоправного деяния: проблема соотношения // Право и политика. – 2004. - № 5. - С. 21-26.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.045 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты