Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФІЗИЧНІ ОСОБИ ТА КОЛЕКТИВНІ СУБ`ЄКТИ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
Читайте также:
  1. I. Учебники, учебные пособия
  2. I. Учебники, учебные пособия
  3. II. Учебники и учебные пособия
  4. II. Учебники, учебные пособия
  5. II. Учебники, учебные пособия
  6. II. Учебники, учебные пособия
  7. II. Учебники, учебные пособия
  8. II. Учебники, учебные пособия
  9. II. Учебники, учебные пособия
  10. II. Учебники, учебные пособия

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні даної теми студенти мають знати та коментувати положення ст. 18 КК України. При цьому важливо акцентувати увагу на проблемах:

- віку, з якого можливо притягати особу до кримінальної відповідальності; в цьому контексті студенти мають сформувати позицію щодо обгрунтованості визначення законодавцем віку, з якого можливо притягати особу до кримінальної відповідальності, та можливості його зниження (з огляду на процеси акселерації, досвід зарубіжних держав, висновки криміналістів тощо) та підвищення (з огляду на міжнародно-світові стандарти поводження з неповнолітніми делінквентами та прагнення мінімізувати негативний вплив системи кримінальної юстиції на дітей, які вступили у конфлікт із кримінальним законом);

- осудності; в цьому аспекті студенти мають вміти характеризувати проблематику обмеженої осудності та сформувати позицію щодо вікової осудності з урахуванням досвіду зарубіжних держав (РФ, Німеччина тощо).

Важливе значення в даному аспекті має емоційний стан особи, яка вчиняє злочин, адже, наприклад, при вчиненні імпульсивних злочинів раціональне обдумування сильно зжате або взагалі відсутнє, а почуття керують волею особи, визначаючи вибір злочинного варіанту поведінки та особливості його реалізації. В цьому плані студенти мають виробити позицію щодо розмежування обмеженої осудності та емоційних станів суб`єкту злочину.

Студенти повинні розмежовувати поняття «суб'єкт злочину» та «особа винного»:

- суб'єкт злочину – це нормативно визначена категорія, яка обмежена ознаками, безпосередньо сформульованими в ст. 18 КК України;

- поняття «особа винного» немає прямого визначення в законі, однак його характеристики можуть бути виокремлені шляхом тлумачення положень Загальної частини КК України. Поняття «особа винного» включає досить широку сукупність соціально значущих ознак (демографічних, рольових, психологічних), значна частина яких охоплюється як обставинами, що пом'якшують покарання (наприклад, п.п. 1-6 ст. 66 КК України), так і обставинами, що обтяжують покарання (наприклад, п.п. 1-3, 7, 8 ст. 67 КК України). При цьому використання терміна «винний» вказує на процес індивідуалізації кримінальної відповідальності, адже згідно з ч. 2 ст. 2 КК України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Щодо проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб, від імені та в інтересах яких було вчинено злочин, студенти мають розуміти, що кримінально-правовою доктриною щодо цього питання не вироблений загальноприйнятний комплексний підхід. Відповідно до цього студенти повинні вміти формулювати власну позицію щодо цього питання з урахуванням концепції вини в кримінальному праві, принципів кримінального права, можливостей виокремлення ознак юридичної особи як «суб`єкта злочину» тощо. Крім цього, студенти мають орієнтуватися в дискусії щодо відповідальності «колективного суб’єкта» в сенсі нелегальних колективних утворень з урахуванням положень ч.ч. 3, 4 ст. 28 КК України.

 

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Суб`єкт злочину за КК України та суміжні поняття.

2. Ознаки суб`єкту злочину за КК України.

3. Суб`єкт злочину та проблеми співучасті.

4. Проблеми «колективного суб`єкту злочину» в кримінальному праві України.

5. Злочинна діяльність юридичних осіб: кримінологічні проблеми.6. Юридичні особи як суб`єкти злочину: проблеми кримінально-правового впливу та шляхи їх вирішення.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Психічні стани суб`єкту злочину та їх значення.

2. Колективні суб`єкти у кримінально-правових відносинах.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Актуальні проблеми кримінального законодавства в Україні / В.М. Попович, П.А. Трачук, В.М. Варцаба, А.В. Андрушко. — Ужгород: Закарпаття, 2010. — 208 с.

Альтернативні підходи до розв'язання конфліктів: теорія і практика застосування: посіб. / Уклад.: Н.М. Гайдук. — Л.: ПАІС, 2007. — 296 с.

Антонова Ю.В. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Дальневосточ. федеральный ун-т. - Владивосток, 2011.- 55 с.

Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. – М: Юридическая литература, 1970. – 219 с.

Батманов А.А. Личность виновного вне связи с преступлением как критерий дифференциации ответственности и наказания: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Казан. гос. ун-т. – Каз., 2008.- 23 с.

Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за совместное преступное деяние: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Санкт-Петербургский ун-т МВД России. – СПб., 2007. - 57 с.

Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. - М.: Изд. «Юридическая литература», 1967. - 239 с.

Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 780 с.

Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ; Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2006. – 240 с.Васильєв А.А. Психічні аномалії неповнолітніх та їх вплив на кримінальну відповідальність // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2003. - №3. - С.271-276.

Грищук В., Пасєка О. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб`єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми // Право України. – 2011. - №9. – С.50-61.

Гусар Л.В. Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові аспекти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська нац. юрид. акад. – О., 2009. – 23 с.

Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України. — Х.: Майдан, 2007. — 239 с.

Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. — 213 с.

Крестовська Н.М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження. – О.: Фенікс, 2008. – 332 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Л.М.Кривоченко та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. Панов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, В.І. Тютюгін. — 4-те вид., переробл. і доповн. — Х.: Право, 2010. — 456 с.

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. 4, доп. – Х. : Одіссей, 2008. – 1208 с.

Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник. — 2-ге вид., переробл. — К.: КНТ, 2007. — 300 с.

Курс уголовного права: Учение о преступлении. Общая часть : учебник. - Т. 1 / [Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров, Н.Е. Крылова и др.]; под ред.: Н.Ф. Кузнецова; И.М. Тяжкова. – М. : Зерцало, 1999. – 592 с.

Курченко В. Психолого-юридические аспекты назначения наказания // Уголовное право. – 2003. - № 4. – С. 120-121.

Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 130 с.

Мальцев В.В. Социальная ответственность личности, уголовное право и уголовная ответственность // Известия ВУЗов. Правоведение. - СПб., 2000. - №6. - С.152-169.

Марчак В. Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст. — Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. — 398 с.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.

Меркулова В.О. Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності. — 2-е вид. переробл. та доп. — О.: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2003. — 281 с.

Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті. — Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2009. — 280 с.

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб.— 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.

Орзіх М.П. Особистість і право / Передмова С.В. Ківалова. Вступна стаття автора. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 312 с.

Орловська Н.А. Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Одес. нац. юрид. академія. – О., 2001. – 222 с.

Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций. – О.: Юрид. л-ра, 2011. – 624 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в України / В.В. Сташис, А.П. Закалюк, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, В.П. Тихий, Ю.В. Баулін; Акад. прав. наук України. — Х.: Право, 2008. — 839 с.

Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві України / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько. — К.: КиМУ, 2010. — 200 с.

Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 36 с.

Уголовное право Украины: Общая часть : учебник / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор, Заслуж. деятель науки и техники Украины Е.Л. Стрельцов. – Х. : Одиссей, 2009. – 344 с.

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2009.- 512 с.

Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1040 с.

Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юридических лиц или другие меры уголовно-правового характера в отношении организаций // Уголовное право. – 2009. - № 1. – С. 58-61.

Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. – Тольятти : ТолПИ, 1998. – 296 с.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты