Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Обсяг звіту з практики 40/50 сторінок формату А4 тексту. В загальну нумерацію сторінок не включають додатки.

Оформлення звіту здійснюється згідно Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення”, які відповідають міжнародному стандарту ISO 5966:1982.

Структурними елементами звіту є :

– титульний лист (з підписами та печаткою бази переддипломної практики);

– щоденник практики;

– зміст;

– вступ;

– основна частина звіту згідно програми практики;

– висновки;

– список використаної літератури;

– додатки;

Титульний лист повинний містить відомості про керівників практики від кафедри та підприємства, їх підписи та висновок про допуск до захисту. На титульному листі повинна бути печатка підприємства-бази практики (додаток Б).

Щоденник практики оформлюється у встановленому порядку. Звіт без заповненого щоденника до захисту не допускається (додаток В).

У вступі відображаються мета, задачі, основні етапи практики. Наводяться відомості про базу практики, особливості її економічної діяльності. Даються відомості про інструментарій економічних розрахунків, та їх інформаційну базу.

Основна частина повинна відповідати етапам програми практики. Містити таблиці згідно програми. Крім того, може містити рисунки, додаткові таблиці, розрахунки. За кожним етапом практики дається висновок.

У висновках відображаються проблеми та перспективні напрямки економічної діяльності підприємства.

В залежності від особливості та змісту звіт з практики виконується в формі тексту, ілюстрацій, таблиць або їх поєднань на папері формату А4 (210*297 мм). Допускається використання листів формату А3 (297*420 мм) в разі необхідності

При машинописному способі звіт виконується згідно стандарту на виконання документів з використанням друкованого і графічного обладнання виду ПЕОМ.

Звіт виконується машинним способом (з допомогою комп'ютерної техніки) на одній стороні листа білого паперу.

При машинописному способі звіт виконують через півтора інтервали, при умові рівномірного заповнення і висотою літер та цифр не менш 0,8 мм. Шрифт, що використовується, повинен бути Times New Roman та відповідати розміру 14 текстового редактора Word. Абзац має бути однаковим по тексту і дорівнювати п'яти знакам або становити 1,25 см.

Текст звіту друкується додержуючи наступні розміри полів: ліве – 20 мм, верхнє та нижнє 20 мм, праве 10 мм.

При виконанні звіту необхідно додержувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення протягом усієї роботи. В звіті повинні бути чіткі лінії, літери, цифри і інші знаки. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорні по всьому звіту.

Окремо слова, формули, знаки, які вдруковують в текст, повинні бути однаково чорні: щільність вдрукованого тексту повинна бути максимально наближена до щільності головного зображення.

Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВОК», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назва служить заголовком структурних елементів. Заголовки основної частини мають назву «РОЗДІЛ». Вони мають наскрізну нумерацію по тексту без крапки наприкінці. Безпосередня назва розділу міститься на наступній строчці після розділу і друкується великими літерами по центру сторінки без крапки. Назва пунктів друкується з абзацу як в звичайних реченнях, починаючи з великої літери і розташовується за шириною сторінки але без крапки наприкінці. Назва розділу і пункту виокремлюється одним полуторним інтервалом. Назва пункту і тексту виокремлюється двома полуторними інтервалами. Якщо назва пункту зустрічається посередині розділу, то вона виділяється від тексту двома полуторними інтервалами як зверху, так і знизу. Назви підпунктів інтервалами не виділяються.

Заголовки розділів, пунктів та підпунктів повинні бути однаково чорними з усією роботою, без підкреслень та інших акцентувань.

Не треба друкувати назву пункту або підпункту в нижній частині сторінки, коли після нього розташована тільки 2 строки тексту.

Сторінки звіту необхідно позначати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації по тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куту сторінки без крапки наприкінці. Першою сторінкою, на якій проставляється нумерація є друга сторінка вступу. Титульний лист та зміст включаються в загальну нумерацію сторінок, але номери сторінок на цих листах не проставляють.

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію сторінок роботи.

Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) треба розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на білий папір формату А4.

Всі ілюстрації повинні мати назву, яку розміщають під ними. При необхідності треба дати пояснення.

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами. Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад:

  ПОЛЕ РИСУНКА   Рис. 3.2. Структура фінансового аналізу(другий малюнок третього розділу)

Ілюстрації варто розташовувати так, щоб їх було зручно розглядати без повороту тексту або з поворотом за стрілкою годинника.

Ілюстрації, при необхідності, можуть бути перелічені в тексті з вказівкою їх номеру, найменування і номеру сторінки, на яких вони розташовані.

Заголовок таблиці друкується з прописної букви і розміщається над таблицею, але не підкреслюється. Перед заголовком пишеться слово «Таблиця», її порядковий номер (знак № не ставиться).

Таблицю треба розміщувати після тексту, в якому вона зустрічається вперше, або на наступній сторінці. Всі таблиці повинні мати наскрізну нумерацію.

Номер таблиці складається з номеру розділу, номеру таблиці роз'єднані крапкою, наприклад:

Таблиця 2.1.

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

Показники Роки Відносне відхилення
200_ 200_ 200_

 

– 2.1. – перша таблиця другого розділу.

 

Таблиця повинна мати назву, яка друкується рядковими літерами (крім першої прописної) над таблицею. Назва має бути коротка, відображати зміст таблиці.

Якщо строки або графи таблиці мають вихід за формат таблиці, таблицю треба ділити на частини, розташовувати одну частину над іншою, або поруч; або розташовувати частину таблиці на другій сторінці. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її вертикальні та горизонтальні заголовки. При розділі таблиці на частини допускається її заголовки заміняти відповідно номерами граф або строк, які при цьому нумерують арабськими цифрами, графи або строки першої частини таблиці. Слово «Таблиця» розташовують одного разу зліва над першою частиною таблиці, над другими частинами друкують «Продовження табл. __» з вказівкою номера таблиці. Якщо таблиця має продовження більш ніж на 2 сторінки, то над останньою частиною таблиці друкують «Закінчення табл. __» з вказівкою номера таблиці.

У таблиці необхідно подавати відомості про одиниці виміру. Якщо показники таблиці мають однакову розмірність, то вона друкується у заголовку, якщо розмірність різноманітна, то зверху в таблиці коротко повідомляють дані про одиниці виміру відповідно до чинних стандартів.

Формули і рівняння розташовують після тексту, де вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння має бути залишено не менш однієї строки полуторного інтервалу. Формули і рівняння бажано виконувати у вигляді об’єкту Microsoft Equation і нумерувати послідовною нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу та порядкового номера або рівняння, роз'єднуванні крапкою, наприклад:

, (1.3) де п — кількість видів виробів, на які розраховується матеріал j-го найменування; Аj — виробнича програма з виробництва j-ї продукції, шт. (м, м2 ін.); НВij — норма витрат і-го матеріалу на виробництво одиниці j-ї продукції.  

формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння розташовують на рівні формули або рівняння в дужках в крайньому правому положенню строки.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів, розташованих в формулі або рівнянні, варто безпосередньо під формулою в послідовності, в якій вони розташовані в формулі або рівнянні. Пояснення символу або рівняння варто розташовувати з нової строки. Перенос формули або рівняння на іншу строку варто допускати на знаках виконання операцій, при тому знак операції в початку наступної строки повторюють. Формули, розташовані одна за іншою, і нероз'єднані текстом, роз'єднують комою.

Додатки до звіту повинні бути відокремленні від основної частини дипломної роботи листом формату А4, посередині якого великими літерами повинне бути надруковано слово ДОДАТКИ.

При написанні звіту варто обов'язково додержуватись затвердженої програми, витримувати структуру і обсяг розділів і підрозділів.

У кожному звіту треба користуватися цифрами, що характеризують економічні явища та факти і якщо їх багато - складають таблицю.Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 599; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты