Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнституту економіки, менеджменту та права в будівництві
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
  10. Ius gentium и его роль в истории права
м. Макіївка «_____» _________________________200__р.

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (надалі іменується Академія) в особі ректора Горохова Є.В., діючого на підставі Статуту Академії, з однієї сторони,

і з другої сторони______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі – база практики), в особі ________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі ___________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

 

1. База практики зобов’язується:

 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

Номер спеціальності Курс Вид практики Професія, посада Кількість студентів Кількість тижнів
6.050200 Організаційно-виробнича    
   
6.050100 Організаційно-виробнича    
   
6.050200 Комплексна з фаху (бакалавр)    
   
6.050100 Економічна    
   
7.050201 Комплексна з фаху та переддипломна (спеціаліст)    
   
7.050107 Переддипломна (спеціаліст)    
   
8.050201 Стажування з фаху та переддипломна (магістр)    
   
8.050107 Переддипломна (магістр)    
   

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідними та на робочому місті. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечним методам праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичними обслуговуванням за нормами встановленими для штатних працівників.1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від Академії можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програм практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти Академію.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови:

1.8.1. _____________________________________________________________________________

(форма оплати праці студентів-практикантів)

1.8.2. _____________________________________________________________________________

(можливість працевлаштування після закінчення Академії)1.8.3. _____________________________________________________________________________

(форми участі підприємства у вдосконаленні навчального процесу та розвитку матеріально-технічної бази Академії)

______________________________________________________________________________

2. Академія зобов’язується:

 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніш ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

2.4. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики в разі нещасних випадків, що сталися зі студентами.

3. Відповідальність сторін за виконання договору:

 

3.1. Сторони відповідають за виконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з чинним законодавством України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє _____________________________

_____________________________________________________________________________________

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і Академії.

 

Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

 

Академія: 86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2, ДонНАБА

р/р 35227003000150, 35212007000180

УДК в Донецькій обл. МФВ 834016

код ЗКПО 02070795

 

База практики:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Підписи та печатки:

 

Академія: База практики:

___________________________ _____________________________

 

«_____» ______________200__р. «_____» ________________200__р.

Примітка: контактні адреси:

 

Академія: База практики:

_____________________________ _____________________________

(П.І.Б. викладача кафедри (студента)) (П.І.Б.)

_____________________________ _____________________________

(посада)

_____________________________ _____________________________

(телефон)

 


Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты