Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки. Загалом слід підсумувати, що розвиток держави та права в Давній Греції відбувався в досить унікальній формі – функціонуванні самостійних i незалежних полісів
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. Висновки
  5. ВИСНОВКИ
  6. Висновки
  7. Висновки
  8. Висновки
  9. Висновки і пропозиції

Загалом слід підсумувати, що розвиток держави та права в Давній Греції відбувався в досить унікальній формі – функціонуванні самостійних i незалежних полісів. Вони представляли собою економічне, релігійно-культове, політико-правове співтовариство вільних повноправних громадян землевласників, які експлуатували в приватному порядку та усуспільненно рабів і неповноправних. Саме в Давній Греції вперше утвердилася своєрідна форма античної власності: стати власником землі міг лише повноправний член громадянської общини – полісу.

Давні Афіни вперше дали приклад утвердження демократичної влади – активної участі всіх повноправних громадян в діяльності суспільно-політичних і державно-правових органів і владних установ.

Для Давньої Спарти характерною була архаїчно-консервативна форма політико-правового устрою, завдяки якому в цьому полісі протягом багатьох століть зберігалася близька до аристократії (з пережитками царського i військово-табірного правління) форма правління.

У більшості ж давньогрецьких полісів форми державного правління почергово змінювалися: аристократія на олігархію, остання на демократію, а та, в свою чергу, – на тиранію і т.д.

 

Пояснення до термінів

Агора – народні збори або збори всього дорослого чоловічого населення роду, фратрії, племені.

Араеопаг – замінивши раду старійшин, став найважливішим органом Давніх Афін, але згодом був перетворений на судовий і частково – релігійний орган. Ареопаг стежив за громадською мораллю та дотриманням звичаїв

Архонт (начальник) – обирався на Народних зборах із середовища знаті.

Дем адміністративно-територіальна одиниця в Стародавній Греції.

Демократія – політичний лад, при якому влада належить народу, тобто всім дорослим і вільним громадянам певного полісу.

Евпатриди– благородні, родова знать, яка управляла суспільством.

Закони Драконта – перші афінські писані закони.

Олігархія – форма правління, при якій уся повнота державної влади зосереджена в руках невеликої групи політиканів-багачів.

Полемарх – військовий вождь.

Сисахфія – боргова реформа, яка означала пряме втручання у відношення власності, внаслідок анулювання боргів бідняків і скасування боргового рабства.

Тимократія– форма правління, при якій державна влада зосереджена в руках військових. 

Питання та завдання до теми

1. Коли почався процес формування державних форм життя в Давній Греції?

2. Який історичний період отримав назву «Гомерівської Греції»?

3. Чим відзначався архаїчний період формування державних об’єднань?

4. Як проявилися особливості класичного періоду на розвитку полісного устрою?

5. Що означає термін «Лікургів лад»?

6. Вкажіть основні відмінності щодо процесу становлення державно-правових систем у давньосхідних державах та Давній Греції.

7. Визначте найбільш суттєві закономірності розвитку форм правління в Давній Греції.

8. Проаналізуйте специфічні риси політико-правового устрою Давньої Спарти.

9. Розкрийте характер провідних суспільно-політичних реформ у Давніх Афінах.

10. Поясніть особливості розвитку права у Давній Греції.

Додаткова література до теми:

1. Античная Греция. Т. 1-2.– М.. 1983.

2. Арский Ф.Н. Перикл. – М., 1971.

3. Балух В.О., Макар Ю.І. Історія Стародавньої Греції: Курс лекцій. – Чернівці, 2001.

4. Батыр К.И. Хрестоматия по иcтоpии государства и права. – Москва, 1995.5. Бергер А.К. Политическая мисль древнегреческой демократии. – М., 1966.

6. Боннар А. Греческая цивилизация / Пер. с фр. – М., 1991. – Т.2: От Антигоны до Сократа.

7. Боннар А. Греческая цивилизация / Пер. с фр. – М., 1991. – Т.3: От Еврипида до Александрии.

8. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. С.Л. Утченко. – Т. 2. – Мн., 2000.

9. Всемирная история: В 24 т. – Т. 3: Век железа / А.Н. Бадак И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Мн., 2000.

10. История государства и права зарубежных стран: Учебн. для вузов: В 2 ч. / Под общ. ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. – М., 2003. – Ч. 1.

11. История Европы. Т.1. Древняя Европа. – М., 1988.

12. Каюк Д.Г. Давньогрецький поліс як громадянський колектив // Науковий вісник Юридичної академії МВС: Збірник наукових праць. – 2005. – № 3.

13. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 2001.

14. Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2 т. – Т. 1. – М., 1987.

15. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків, 2001.

16. Томан Й., Томанова М. Сократ / Пер. с чеш. – М., 1981.

17. Фролов Э.Д. Греческие тираны. – Ленинград, 1972.

18. Фролов Э.Д. Факел Прометея: очерки античной общественной мысли. – Ленинград, 1981.

19. Черниловский 3.М. Хрестоматия с всеобщей иcтopии государства и права. Москва, 1995.

 

 


 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты