Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Формування системи маркетингових комунікацій підприємства.
В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі більшої ваги набуває четверта складова комплексу маркетингу — методи про­сування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов'яза­них із комунікативністю. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.

Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової ау­диторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсю­дження реклами, створенням ефективних текстів рекламних звернень, викорис­танням засобів комерційної пропаганди, методів стимулювання збуту тощо.

Ця діяльність, що потребує творчого підходу і нетрадиційних рішень, завер­шує формування комплексу маркетингу фірми.

Після ознайомлення з матеріалом розділу Ви зможете:

■охарактеризувати складові системи маркетингових комунікацій підприємства;

■проаналізувати рішення, що їх приймають у сфері реклами;

■зрозуміти сутність діяльності „паблік рілейшнз";

■опанувати методи стимулювання збуту і форми організації персонального про­дажу.

Просування товару на ринку здійснюється за допомогою системи марке­тингових комунікацій (СМК), яка охоплює будь-яку діяльність підпри­ємства, спрямовану на інформування, переконання та нагадування спо­живачам про свої товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах громадськості. Основні елементи СМК на­ведено на рис. 8.1.

Реклама— будь-яка платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар. Реклама — це „королева" СМК.

„Паблік рілейшнз" (дослівно „взаємини з громадськістю") — діяльність, спря­мована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару.

Персональний продаж - усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями задля продажу.

Стимулювання збуту — короткочасні спонукальні заходи заохочення спожи­вачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо).

Кожна складова СМК має свої особливості, специфічні заходи та прийоми, але всі вони взаємопов'язані і доповнюють одна одну, утворюючи єдиний комплекс.

 

Персональний продаж Стимулювання збуту

Реклама «Паблік рілейшнз »

Рис. 8.1. Основні елементи системи маркетингових комунікацій фірми.

При формуванні СМК фірма спочатку повинна визначити цілі кому­нікаційної політики, які мають ієрархічну структуру. Головні цілі маркетингових комунікацій:

■формування попиту;

■стимулювання збуту. Підпорядковані цілі:

■інформування споживачів про фірму та її товари;

■формування позитивного іміджу фірми;

■мотивація споживачів;

■формування й актуалізація потреб споживачів;

■стимулювання акту купівлі;

■формування відданості товарній марці;

■нагадування про фірму та її товар тощо. Далі слід визначити адресатів комунікаційної політики фірми.

Спрямовуючи свої комунікаційні зусилля, фірма очікує від адреса­тів певного бажаного для неї зворотного реагування:

• від постачальників і маркетингових посередників — співробітницт­ва на взаємовигідних умовах;

• від контактних аудиторій — сприяння її діяльності, формуванню і підтриман­ню позитивної репутації фірми чи, принаймні, відсутності протидії;

• від органів державного управління — встановлення режиму найбільшого спри­яння;

• від головного адресата — споживачів — очікуване зворотнє реагування може бути різним залежно від конкретної маркетингової ситуації і поставлених на даний період цілей; у кінцевому ж підсумку — купівля товару фірми.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 210; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты