Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПокрытие
Читайте также:
  1. Защитное покрытие кузова составом Z-PRO
  2. Покрытие убытка на основе самострахования
  3. Покрытие убытка на основе страхования
  4. Страховое покрытие (объем ответственности)
  5. Страховое покрытие (объем ответственности)

1. Авер’янов В. Б. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. – 2002. – № 3. – С. 20 – 27.

2. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. –1998. – № 8. – С. 8 – 13.

3. Авер’янов В. Б. Система органів виконавчої влади України: проблеми реформування // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”, 2003. – С. 42 – 45.

4. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Підруч.: У двох томах. Том 1. Загальна частина. – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. - 584 с.

5. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – 112 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – С. 287-289.

7. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

8. Адміністративне право: Навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008.

9. Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення // Право України. – 2006. - №76. – С.142-145.

10. Барабаш О. Поняття та сутність адміністративно-правовий режимів забезпечення громадської безпеки при надзвичайних ситуаціях // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 7. – С. 19-23.

11. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: Изд-во БЭК, 1996. – 356 с.

12. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). – М.: Юридическая литература, 1976. – 200 с.

13. Бачун О. Питання, які виникають при розгляді справ про адміністративні правопорушення // Право України. - 2000. - №8. -С.67- 71.

14.Берлач А., Фурманчук Є. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 7. – С. 3-5.

15. Битяк Ю. П. Головні напрямки удосконалення законодавства про місцеве самоврядування // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – № 2 (13): У 2 ч. – Ч. ІІ. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр” – 2002. – С. 211 – 214.16. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні, її види // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 58 – 65.

17. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Моногр. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

18. Битяк Ю. П. Завдання відомчого контролю на державній службі // Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 24 – 25 травня 2005 р. / Відп. за випуск Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – С. 345 – 349.

19. Битяк Ю. П. Моральні та правові вимоги до поведінки державних службовців // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – С. 26 – 37.

20. Битяк Ю. П. Принципи формування та діяльності апарату управління: історія і сьогодення // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2006. – Вип. 11. – С. 108 – 116.21. Битяк Ю. П. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України. – 2006. – № 4.

22. Битяк Ю. П. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2005. – № 4. – С. 116 – 123.

23. Битяк Ю. П. Роль науки адміністративного права в становленні української державності // Українська державність: становлення, досвід, проблеми: Зб. наук. статей (за матеріалами ХІІ Харківських політол. читань). – Х.: Право, 2001. – С. 108 – 109.

24. Битяк Ю. П. Співвідношення правового статусу посади та посадової особи // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2005. – Вип. 10. – С. 22 – 32.

25. Битяк Ю. П. Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 51 – 60.

26. Битяк Ю. П. Удосконалення контрольних функцій місцевих державних адміністрацій // Зб. наук. пр. УАДУ. – Х., 2001. – Вип. 1/2001. – С. 56 – 57.

27. Битяк Ю. П., Константий О. В. Правова природа адміністративних договорів // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право, 2001. – № 3. – С. 101 – 109.

28. Біба О. Проблеми та перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейської інтеграції // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 10. – С. 25 - 30.

29. Бідей О. Історичний розвиток поглядів на природу адміністративної юстиції у вітчизняній правовій науці і законодавстві // Підриємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 154 - 156.30. Бідей О. Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання режиму надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 3. – С. 10-12.

31. Бідей О. Проблеми вдосконалення практики застосування режиму надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 9. – С. 51-53.

32. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції // Право України. – 2000. – № 2. – С. 15 – 17.

33. Бортняк Ф. Принципи діяльності державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 4. – С. 86-90.

34. Вєдерніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

35. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім „Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

36. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

37. Герасименко Є. Суб’єкт адміністративного проступку // Право України. – 1999. - №4. С. 44-50

38. Гладун З. С. Адміністративне право України: Навч. Посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.

39. Голобородько Д. Напрями вдосконалення правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ щодо видворення іноземців за межі України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8. – С. 46 -

40. Голосніченко І. П. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відпо­відальність // Право України. – 2002. – № 10. – С. 20 – 24.

41. Голосніченко І.П. Проблеми вдосконалення прогалин у правовому регулюванні порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення. // Адміністративна реформа в Україні: шляхи до Європейської інтеграції / збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 46-51.

42. Гречанюк С. Окремі проблеми застосування адміністративного примусу в діяльності установ із виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.// Підприємництво, господарство і право, 2009, № 2. – С. 6-8.

43. Грибанова М. Правосуб’єктні підстави адміністративної відповідальності фізичних осіб // Право України. - 2000. - №12. - С.39-43.

44. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В.В. Цвєтков, Г.І. Леліков, О.Д. Крупчан та ін. – К.: Ін-Юре, 1998. – 272 с.

45. Задоя К. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень: окремі проблеми та зауваження щодо її вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10. – С. 133 - 136.

46. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. – 2002. – № 11. – С. 109 – 111.

47. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 337 с.

48. Кивалов С. В., Била Л. Р. Административное право Украины: Учеб.-метод.: пособие. – 2-е изд. – Одесса: Юрид. літ., 2002. – 320 с.

49. Ківалов С. В. Адміністративне право України: Підручник. – Одеса: Юрид. Література, 2003.- 896 с.

50. Кінаш Я. Відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконним притягненням до адміністративної відповідальності // Право України. - 2002. - №5.

51. Коваль Л. В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

52. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. – К.: Вища школа, 1975. – 160 с.

53. Ковальська В. Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 32 - 35.

54. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

55. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // ВВР, 1984, додаток до №51, ст. 1122.

56. Козинець І.Г. Щодо питання приєднання до Конвенції ООН про статус біженців 1951 року та Протоколу 1967 року до цієї Конвенції // Вісник ЧДІПСТП, 2009, №1. – С. 36-42.

57. Коліушко І. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи // Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції: Зб. наук. праць. – К., 2003 – С. 59 – 63.

58. Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. — 2001. — № 2. — С. 84.

59. Коломоєць Т.О. Основні напрямки розвитку кодифікації адміністративно-

60. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

61. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 1999. – 736 с.

62. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003. – 544 с.

63. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР України, 1996. - № 30. – Ст. 141

64.Кравченко І. Загальна характеристика складів адміністративних правопорушень, що посягають на право інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 11. – С. 66-70.

65. Кубко Є. Б. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – № 5. – С. 3 – 6.

66. Курило В. Адміністративна відповідальність посадових і службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб'єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. – С. 133 - 137.

67. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) // Право України. - 2000. - №1.

68. Липа В. Особливості строків на стадіях провадження адміністративного судочинства // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 3. – С. 61-63.

69. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К., 2001

70. Лук’янець Д.М. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України. – 2006. - № 7. – С. 116-120.

71. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 160 с.

72. Мельничук М. Визначення понять „посадова особа органу виконавчої влади” та „керівник органу виконавчої влади”// Підприємництво, господарство і право, 2008, № 7. – С. 40-42.

73. Мілімко Л. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин [Текст] // Підприємництво, господарство і право. – 2008 . - № 1. - С. 35 - 38.

74. Наукові засади реформування державної служби в Україні: Наукова доповідь / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2000. – 56 с.

75. Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. – 2001. – № 2. – С. 80 – 83.

76.Олефіренко Е.О. Суб’єктивні підстави адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців // Вісник ЧДІПСТП, 2009, №1, С. 18-23.

77. Онупрієнко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади [Текст] // Підприємництво, господарство і право. – 2008 . - № 1. - С. 13 - 16.

78. Охотнікова О., Насушна О. Щодо необхідності визначення поняття „посадова особа” в чинному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 6. – С. 87-90.

79. Павлівська С. Помилки при кваліфікації адміністративних правопорушень // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 4. – С. 54-57.

80. Пасічник А. Поняття адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. – С. 142 - 145.

81.Полулях В.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб у галузі підприємницької діяльності. // Вісник ЧДІПСТП, 2009. - №1, С. 42-46.

82. Попрас В.Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11. – С. 135 - 138.

83. Потапова С. Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 155-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку проведення розрахунків).

84. Потапова С. Поняття адміністративної відповідальності та її ознаки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 40 - 43.

85. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – № 6. – С. 65 – 68.

86. Рябченко О. П. Державна служба в Україні з позицій теорії управління // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: Наук. зб. – Х., 2000. – С. 71 – 76.

87. Синкова О. Правове регулювання перерозподілу повноважень і підзвітності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 12. – С. 74-77.

88. Сокол М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади // Підриємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 95 - 98.

89. Сокол М. Місце контрольного провадження в адміністративному процесі. // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 12. – С. 96-98.

90. Старцев О. Актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб у сфері управлінської діяльності // Право України. - 2000. -№11. - С. 112.

91. Старцев О. Посадова особа – державний службовець як суб’єкт юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 4. – С. 73 – 76.

92. Стефан О. Стажування на посаді – складова частина реформування державної служби в Україні // Вісник державної служби в Україні. – 2001. – № 3. – С. 71 – 75.

93. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – С. 78-80.

94. Столбовий В. Суб'єктивна сторона складу адміністративних проступків, пов'язаних із порушенням міграційного законодавства України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 37 - 39.

95. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. посіб. / В.С.Ковальський (керівник авт. Колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Відп. Ред. Я.Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

96. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адміністративному праві // Право України. - 1998. - №6. - С. 88.

97. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. ред. А.П. Зайця. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

98. Углик Н. Поняття та класифікація заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 4. – С. 51-53.

99. Фіночко Ф. Д. Функції державного управління // Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 125 – 131.

100. Харченко І. Питання пенсійного забезпечення державних службовців // Право України. – 2005. – № 3. – С. 106 – 108.

101. Харченко Н. Удосконалення діяльності міліції в правовій державі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 13 - 16.

102. Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.

103. Шестак Л. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання //Науково-практичний господарсько-правовий журнал “Підприємництво, господарство і право”. - м. Київ, 2009.- № 12. с. 9-12.

104. Шестак Л.В. До питання про поняття та підстави адміністративної відповідальності // Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, 22.03.07. – С. 41-44.

105. Шестак Л.В. Зміст і значення окремих принципів адміністративної відповідальності // Матеріали ІІІ науково-практичної міжвузівської конференції „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”. – Чернігів, Чернігівська філія Європейського університету. – 2007. – С. 157-161

106. Шестак Л.В. Поняття та особливості служби в органах місцевого самоврядування // Актуальні проблеми розвитку держави і права: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: Вид-во ЧДІПСТП, 2008. – С. 132-138.

107. Шестак Л.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб //Вісник ЧДІПСТП, 2010, №318-25. – С. 30-35.

108. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. – К.: Укр. акад. внут. справ, 1995. – 163 с.

109. Шкарупа К. Особливості відповідальності у виконавчому провадженні // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 8. – С. 63-65.

110. Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8. – С. 50 - 52.

111. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. – друге видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2004.- 320 с.

112. Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Х., 2002. – 672 с.

 

Покрытие

Компания Triolan работает в 13 городах Украины: Киев, Харьков, Чугуев, Днепропетровск, Одесса, Симферополь, Донецк, Луганск, Полтава, Запорожье, Сумы, Бровары, Ровно. Ведется строительство в Днепродзержинске и др. городах.

В каждом городе есть зона покрытия, туда включены территориально те адреса, которые обслуживаются нашей компанией или на которых проводится строительство наших сетей.

Территориально зона покрытия делится на:

Дирекция ─ директор

Округ ─ региональный менеджер

Регион ─ старший мастер

Ветка ─ мастер

1. Ветка - 3,000 ПАБ - Мастер

2. Регион - 12,500 ПАБ - Старший Мастер

3. Округ - 50,000 ПАБ - Инженер, Региональный Менеджер

4. Дирекция - 200,000 ПАБ - Главный Инженер, Директор

 

В компании Triolan на текущий момент существует 6 Дирекций:

Алексеевка Харьков, Киев, Симферополь Троещина Киев, Бровары, Полтава
Днепр Днепропетровск, Киев Запорожье Оболонь Киев, Сумы, Ровно
Салтовка Харьков, Луганск    
Рогань Харьков, Донецк, Одесса, Чугуев    

 

Провайдер- юридическое лицо, которое предоставляет определенные услуги на определенной территории согласно полученной лицензии.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты