Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаходи безпеки при монтажі стін з великих блоків.
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  4. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  5. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  8. Вимоги безпеки перед початком роботи
  9. Вимоги безпеки перед початком роботи
  10. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Для цих робіт застосовують спеціальні захватні пристрої або стропи (мал..13). Перш ніж піднімати блок, на стіну наносять розчин, а після встановлення блока в проектне положення строп розслаблюють, перевіряють правильність виконаної роботи, розстроповують і ні в якому разі блок не зсовують. Монтаж наступних поверхів здійснюють тільки після закін­чення монтажу нижчого. Перебування монтажників на стінах чи блоках, що монтуються, заборонено. Не можна знімати тимчасові кріплення з будь-яких кон­струкцій без надійного встановлення їх.

 

 

Щоб запо­бігти травмуванням людей, монтажну зону обгород­жують, вночі освітлюють і не допускають туди сторонніх осіб. На території монтажної зони вивішують попе­реджувальні знаки, а над входами в будівлю влашто­вують надійні навіси.

 

Заходи безпеки при монтажі будівель з об'єм­них елементів.Під час виконання цих робіт мон­тажники і весь персонал повинні додержувати ПВР і технологічних карт {особливо при розвантаженні об'ємних елементів), а також правил безпеки з вантажопідіймальними механізмами, перевіряти надійність хрестоподібних та просторових чотирикут­них траверс. На кутах під кожну кімнату попередньо встановлюють маяки.

Ці роботи проводять під постійним наглядом інже­нерно-технічних працівників. Монтажники крім запо­біжних поясів забезпечуються спецвзуттям.

Заходи безпеки при монтажі сталевих конст­рукцій.При монтажі основних несучих елементів встановлюють постійні або тимчасові зв'язки, щоб одержати більш надійні просторові системи. Установлюємі колони до підняття обладнують монтажни­ми драбинами, а при висоті цих драбин понад 5 м вони повинні мати дуги з вертикальними зв'язками.

Для тимчасових кріплень конструкцій застосову­ють такі засоби: для колон — анкерні болти, кондук­тори чи розчалки; для кроквяних ферм — розчалки; для підкранових балок та підкроквяних ферм — бол­ти; для зварних конструкцій —- фіксуючі болти.

При монтажі ферм встановлюють перехідні містки, обгороджені перилами, а переміщуватись по нижніх поясах ферм можна лише тоді, коли є натягнутий трос для кріплення запобіжних поясів. Це особливо сто­сується покрівельників, для яких роблять проходи зав­ширшки не менш як 0,8 м, обгороджені з обох боків поручнями заввишки 1 м. На ці проходи вони повинні підніматися по спеціальних драбинах. Для переходу з ферми на ферму застосовують пересувні чи переносні трапи з поручнями. На вузлах каркасів монтажники працюють з підвісних колисок, а зварні роботи викону­ють з підвісних помостів та інших пристроїв.Монтаж тонкостінних конструкцій резервуарів, газ­гольдерів проводять з риштувань, помостів, підвіше­них до раніше змонтованих конструкцій. Особливість цієї роботи полягає в тому, що потрібно монтувати

металеві листи та збирати царги. До виконання мон­тажу допускаються зварники, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, скла­ли екзамен з техніки безпеки та одержали посвідчен­ня на право проведення електрозварювальних робіт і кваліфікацію не нижче 2-ї групи з електробезпеки.

Умови надійності вантажозахватних і монтаж­них пристроїв.У комплекс вантажозахватних, мон­тажних і такелажних пристроїв входять стропи, ста­леві і прядив'яні канати, траверси і різні захвати, гаки (основного і допоміжного підйомів, грейфери тощо).

Від справності та надійності цих засобів значною мірою залежать безпека і надійність роботи вантажо­підіймальних машин (кранів, підіймачів, лебідок тощо). При використанні вантажопідіймальних механізмів застосовують сталеві канати, які повинні мати серти­фікат (свідоцтво) заводу:виготовлювача про випро­бування і місце виготовлення їх. Без цих даних зас­тосовувати канати категорично забороняється.Якщо в канаті є обриви дротиків, вм'ятини, зменшуєть­ся його діаметр, то використовувати його забороняєть­ся. Канат бракують, якщо обірвані дротики на кроку зсукування досягають кількості, наведеної у табл. 4.

Таблиця 4Норми бракування сталевих канатів з обмеженою серцевиною

 


 

 

У разі наявності поверхового зношення чи корозії дротиків граничну кількість обривів дротиків каната при його бракуванні зменшують відповідно до таких даних:

Зменшення діаметра дротиків

внаслідок зовнішнього

зношення, % 10 15 20 25 30-40

Кількість обривів дротиків

(на кроці зсукування), % від
норми,наведеної в табл.4 85 75 70 60 50

 

Якщо діаметр дротика зменшується внаслідок зно­шення на 40% і більше, то канат бракують. Якщо в канаті обірвана прядка, його також бракують. Особ­ливо важлива надійність кріплення кінців каната на барабані в тачковій чи поліспастовій обоймі, на кон­струкціях машин. Надійність розраховують на витягу­вання канатів під дією найбільших зусиль. На бара­банах канат закріплюють за допомогою накладних планок та затискують болтами; в інших місцях — пет­лями на кінці каната чи затискачем. Петлі завжди накладають на сталевий коуш, призначений для плав­ного обгинання та захисту каната від перетирання і скручення. Розрахункова кількість затискань залежить від діаметра каната і змінюється в межах від 3 до 8. У процесі експлуатації канати очищають і змащують, що зменшує зношення і тертя їх. Розчалки і вантажні канати для невеликих вантажів застосовують з пря­див'яних канатів, просочених гарячою смолою, або ка­натів з капрону чи перлону.Особливо важливі в цих пристроях гаки, які виго­товляють кованими або штампованими з мартенівсь­кої сталі спокійного плавлення. Для більш надійно­го фіксування канатів і стропів у зівах гаків роблять запобіжники у вигляді скоб, що шарнірно закріплю­ються на гаку. На гаках не повинно бути тріщин, над­ривів чи скривлень, а зношення їх у зівах не повинно перевищувати 10% проектної висоти розрізу в да­ному місці.

На гаку обов'язково вказують його номер за стан­дартом, назву завода виготовника і дату випуску.

Найпоширенішими вантажозахватними пристроями є стропи — універсальні, спеціальні, напівавтоматичні.

Стропи бувають гнучкої і жорсткої конструкції. Гнучкі стропи виготовляють з відрізків канатів, до яких належить універсальний полегшений та багатоскла­довий. Жорсткі стропи поділяють на траверси і захвати. Плити перекриттів, фундаментних блоків підніма­ють стропами, які називають «павуком». Для монтажу колон застосовують пристрої з напівавтоматичними замками, які звільняються шляхом витягання штирів мотузками, а також пристрої з дистанційним керу­ванням з кабіни стрілового крана.

Для монтажу збірних залізобетонних ферм, балок і плит великих розмірів найнебезпечнішими є жорсткі траверси. їх також застосовують при монтажі мета­левих конструкцій, наприклад, царг, повітронагрівачів, кожухів домен, секцій радіощогл, кроквяних ферм ве­ликих прольотів, що дає змогу не підсилювати їхні по­яси для сприймання монтажних навантажень. Засто­сування траверс наближає умови піднімання до умов, в яких буде працювати конструкція. Усі стропи випро­бовують перед початком роботи на навантаження, які в 1,25 рази більші за розрахункові. Випробування про­водять навантаженням протягом 10 хв. В процесі екс­плуатації вантажозахватні пристрої оглядає особа, яка відповідає за їхній стан: траверси через 6 місяців, стро­пи і тару — через 10 днів, а інші захвати — через 1 місяць. Наслідки огляду заносять у журнал.

Для швидкого і правильного застосування робо­чих інструментів і пристроїв їх фарбують у різні коль­ори (червоний, жовтий, зелений — сигнальні; синій, білий, сірий/чорний — допоміжні кольори). Вантажо­захватні засоби застосовують стандартними, заводсь­кого виготовлення, що мають клеймо і бирку, де мон­тажна організація повинна проставляти назву пристрою, реєстраційний номер, рік виготовлення, вантажопідй­омність, число, місяць і рік наступного випробування, назву організації.

 

 

Питання для перевірки знань

1. Якою літературою і нормативними актами треба користуватися при виконанні будівельних робіт?

2. Які є види кріплення грунту?

3. На яку глубину розробляється грунт без кріплення?


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты