Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСПІЛКУВАННЯ ЯК СПРИЙНЯТТЯ (ПЕРЦЕПЦІЯ).
Читайте также:
  1. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  2. ВИБІР СЛОВА У МОВІ ПРОФЕСІЙНОГО та ділового СПІЛКУВАННЯ
  3. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  4. Види спілкування
  5. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
  6. Відношення „контроль - вплив" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  7. Відношення „панування - підкорення" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  8. Відношення „управління -тиск" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  9. Електронна пошта. Система обміну повідомленнями є одним з найдоступніших засобів спілкування в Інтернеті і в локальних мережах.
  10. ЄДНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.

Виникнення і успішний розвиток міжособистісного спілкування можливе лише в тому випадку, якщо між його учасниками існує взаєморозуміння. Те, якою мірою люди відображають по­чуття і риси один одного, сприймають і розуміють інших, а через них - і самих себе, здебільшого визначає і сам процес спілку­вання, і стосунки, які створюються між партнерами, і способи взаємодії. Процес розуміння і пізнання людиною іншого в ході спілкування є обов'язковою складовою спілкування. Умовно цей процес називається перцептивною стороною спілкування.

Перцепція в загальнопсихологічному розумінні — це елемент цілісного процесу пізнання і суб'єктивного осмислення світу. Поняття «соціальна перцепція» відображає складний процес пі­знання і розуміння людьми один одного, воно включає в себе все те, що в загальнопсихологічному плані визначається різними тер­мінами і вивчається окремо.

Оскільки людина вступає в спілкування завжди як особис­тість, тому вона завжди сприймається іншими людьми як особис­тість. На основі зовнішньої сторони поведінки ми, за словами С.Л. Рубінштейна, ніби «читаємо» іншу людину, розшифровуємо її внутрішній світ, особливості особистості за зовнішніми про­явами. Враження, що виникають при цьому, відіграють важливу роль, регулюючи процес спілкування. У ході пізнання іншої лю­дини одночасно здійснюються й емоційна оцінка її, і спроба зро­зуміти її логіку вчинків і хід мислення, а потім, уже на основі цього, побудувати стратегію своєї власної поведінки.

Таким чином, коли говорять про перцептивну сторону спілку­вання, то мають на увазі особливості сприйняття не фізичних, а соціальних об'єктів, до яких відносяться формування уявлення про наміри, думки, здібності, емоції установок та ін.

Процеси соціальної перцепції включають не тільки сприйняття людини людиною, а й процес сприйняття спостережної пове­дінки, її інтерпретацію в термінах причин поведінки і очікуваних наслідків поведінки, що сприймається; емоційну оцінку, побудо­ву стратегії власної поведінки.

У загальному розумінні соціальна перцепція - це багатофунк­ціональний психологічний процес сприйняття іншої людини, її зовнішніх ознак, співвіднесення їх з її особистісними характерис­тиками та інтерпретація й прогнозування на цій основі її вчинків.Дослідження процесу соціальної перцепції включає характерис­тику суб'єкта і об'єкта сприйняття, вивчення механізмів процесу міжособистісної перцепції, а також ефектів, що супроводжують цей процес. У об'єкта сприйняття доступними для спостереження є ли­ше зовнішні ознаки, серед яких найбільш інформативні зовнішній вигляд (фізичні дані, одяг) і поведінка (дії, експресивні реакції). Сприймаючи ці ознаки, спостерігач (суб'єкт сприйняття) оцінює їх і робить деякі висновки (іноді неусвідомлено) про внутрішні психо­логічні властивості партнера. На основі цього він формує певне ста­влення до об'єкта сприйняття. Це ставлення здебільшого емоційне (подобається - не подобається). На підставі тих властивостей, які передбачено спостерігачем у об'єкта спостереження, суб'єкт робить певні висновки відносно того, якої поведінки можна очікувати від об’єкта спостереження і, спираючись на ці висновки, створює влас­ну стратегію поведінки по відношенню до об'єкта сприйняття.

 

Описаний процес соціальної перцепції М.Р. Бітянова предста­вила у такій схемі.

 
 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты