Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА.
Читайте также:
  1. Введення й редагування формул та тексту.
  2. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  3. Визначити єдині вимоги до тур продукту.
  4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  6. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. Вимоги безпеки перед початком роботи
  8. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ТРАНСПОРТУ ПО ТЕРИТОРІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
  10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПIД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ, ГАСIННЯ ПОЖЕЖ

 

Текст - головний реквізит документа. Зміст доку­мента має бути бездоганним у юридичному відношенні.

Документи треба писати коротко, точно, зрозуміло.

Завдання документа - переконати, тому головна вимога до викладу змісту - достовірність і об'єктивність, ла­конічність при повноті інформації.

Треба уникати використання архаїзмів та канцеляризмів, русизмів та іншомовних слів за наявності слів рідної мови, а також сленгу, жаргону.

Правильно складеним є лише той діловий папір, який на­писаний офіційно-діловою мовою.

Риси ділового стилю:

· Нейтральний тон викладу, відсутність емоційності. Особистий суб'єктивний момент не повинен проявлятися у діловому тексті.

· Виразна логічність тексту. Важливо дотримуватись логічної послідовності викладу та слідкувати за причинно-наслідковими зв'язками між частинами тексту.

· Точність. Вона досягається вживанням слів тільки в словниковому значенні, широким використанням термінів, цифрових даних. Не допускається двозначність тлумачення слів.

· Одноманітність викладу, яка означає, що всі документи одного виду мають однакову композицію, в цих використову­ються речення однакової побудови. Навіть слова нерідко ви­користовуються одні й ті ж самі - це сприяє кращому, швид­кому сприйняттю документа.

· Лаконічність.

При підготовці документа слід дотримуватись певних принципів (рис.9.1).

Об'єктивність тексту забезпечується точно знайденими фактами, констатацією дій організації уже здійснених чи здійснюваних.

Повна об'єктивність досягається високим ступенем безособовості, відсутністю будь-яких суб'єктивно-оцінювальних моментів у викладі тексту.

 

 
 


Рис.9.1. Принципи (основні вимоги) до підготовки документа

Логічна послідовність. Ознаки логічної послідовності:

· тісний логічний зв'язок усіх компонентів документа;

· чітко виявлені причинно-наслідкові зв'язки між повідомлюваними фактами в межах одного речення і в межах усього документа, повним його текстом;

· протиставлення, яке виражається словами «проте», або «однак»;

· логічне підкреслення черговості (одночасно, спочатку, потім); мети (з цією метою, для цього, тому); результа­тивності (отже, таким чином, в результаті, загалом); констатація якогось місця в документі (наприклад, зок­рема, як-то).Логічна послідовність викладу тексту досягається також за рахунок чіткого розподілу тексту документа на окремі пункти (нумерація, буквені позначення, абзаци тощо), а також виділення головного, основного, найважливішого серед фактів, що повідомляються.

Повнота інформації. Повний - це документ, зміст якого вичерпує всі обставини, пов'язані з вирішенням питання, що розглядається. У тексті ніщо не пропущено, нічого не треба до­мислювати. Важливо також, щоб у тексті не було недомовок, двозначностей.

Якість викладу, точність опису. Між цими вимогами до тексту документа існує такий зв'язок: чим глибше працівник проникає в сутність справи, про яку йдеться в діловому папері, тим точніше він про неї висловлюється і тим яснішою буде во­на для тих, хто ознайомлюється з цим документом.

Перш ніж викласти остаточний варіант документа, треба детально обдумати його, дібрати такі слова і вирази, які повніше і точніше передають думку. Важливо чітко й точно формулювати прохання, пропозиції, накази, вдало виділяти і наголошувати основну думку.

Свобода від суперечностей. Це найважливіша вимога, то­му що суперечності в тексті документа проявляються у невідповідності фактів один одному або взаємно виключають­ся. Суперечність може проявитись і в тому, що зміст тексту не відповідає формі документа (прохання викладається у формі наказу).Переконливість викладу забезпечується обґрунтуванням висловленої думки, доказовістю матеріалу, точністю фактів і цифрових даних.

Текст документа повинен бути коротким, у ньому мають бути лише основні, найважливіші положення й аргументи, а конкретні докази та розрахунки, таблиці оформляються в до­датку. Переконливий, аргументований текст документа може прискорити прийняти правильне рішення, створити умови для укладання контракту (угоди), змінити строки виконання зобов'язань та ін.

Типізація мовних засобів - це стандартизація мови служ­бових документів, використання ключових слів і типізованих зворотів. Це різні види документів, які потребують своїх типізованих слів (у наказі - наказую; у постанові - постанов­ляємо; у листі - гарантуємо, надсилаємо і т. п.).

Етикет ділових паперів. Найважливішим проявом етикету є переконливість тексту документа. Більшість ділових паперів оформлюють від третьої, а не першої особи. Це посилює гро­мадський характер документа.

Мовний етикет не вичерпується вживанням стандартних зворотів, що висловлюють ввічливість. Він повинен пронизу­вати діловий папір увесь, від адреси до підписів, включаючи і спосіб викладу тексту.

Укладачеві тексту слід ретельно вишукувати належну форму викладу думки.

Виклад повинен бути стриманим і не допускати неприхо­ваного прояву роздратування, злої насмішки і грубощів. Текст документа, укладений у різкому тоні, викличе відповідь у та­кому ж різкому й нестерпному тоні, що знижує ефективність ділових стосунків і створює нервові, напружені взаємовідно­сини між організаціями.При написанні тексту ділового листа слід пам'ятати, що очікуваний результат може бути лише підказаний, але аж ніяк не нав'язаний адресатові. Тому не слід викладати прохання у формі жорсткої вимога. Доречніше просити не «Вашого пози­тивного рішення», а просто розгляду висловленого прохання і винесення певного рішення. Негативне враження справляє і надмірна ввічливість.

Думка, що її не висловлено у прямій формі, повинна вип­ливати із самої логіки фактів, а це надає більшої сили й пере­конливості документові. Недоречним є іронізування, прояви грубощів, багатослівні дорікання та ін.

Етикет проявляється і в підписанні ділових паперів з до­триманням службового рівня при підписанні документів - відповідей. Відповідь на лист, підписаний директором, має бу­ти підписаний також директором, а не його заступником. Ети­кет вимагає дотримання практики одного чи кількох підписів, залежно від документа.

Текст документів рекомендується умовно поділяти на дві частини: у першій - обґрунтування, у другій - висновки, про­позиції, рішення, розпорядження або прохання.

Текст документа повинен містити певну і аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторень і вживання слів і зворотів, які не не­суть змістового навантаження.

Зміст має бути пов'язаний з виданими раніше документа­ми з цього питання.

Для економії часу на складання службових документів од­норідні або близькі за змістом документи повинні уніфіковуватися. Суцільний зв'язний текст документа може складатись за трафаретом або макетом, що містить постійну інформацію і пропуски для внесення змінної інформації.

Трафаретні тексти розроблюють структурні підрозділи - підготовлюють у вигляді збірників таких текстів, бланків доку­ментів з трафаретними текстами, у формі зразків текстів і вво­дять у дію наказом керівництва. Трафаретні тексти використо­вуються так: виконавці заповнюють бланки з трафаретними текстами, з яких друкують необхідну кількість примірників, а заповнений виконавцем трафарет підшивають до справи.

Зауваження щодо відповідальності:

Ø відповідальність за якість підготовки документів і достовірність даних, які вони містять, покла­дається на осіб, які готували, візували і підписували документи;

Ø відповідальність за зміст документа, який візується кількома особами, несуть однаковою мірою всі ці особи;

Ø відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення службових документів покладається на керівників структурних підрозділів фірми.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 61; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты