Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття та властивості інформації
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  3. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  4. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  5. Багатозначність поняття топології
  6. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  7. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  8. Види й властивості інформації
  9. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  10. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).

Інформація (від лат. informatio - роз'яснення, виклад) - це відомості, повідомлення про будь-який факт, подію, явище тощо.

Інформація є одним з основних ресурсів, що забезпечує зростання ефективності роботи підприємства, оскільки саме вона дозволяє:

- встановлювати стратегічну мсту і завдання підприємства та використовувати можливості, які при цьому відкриваються;

- приймати своєчасні і обґрунтовані управлінські рішення;

- координувати дії розрізнених підрозділів, спрямовуючи їх зусилля на досягнення поставлених цілей.

Для того, щоб відбувся обмін, перетворення та передача інформації, необхідні наступні складові: носії інформації, канал зв'язку, отримувач інформації.

При роботі з інформацією завжди є джерело та отримувач. Джерелом інформації є виробнича та господарська діяльність об'єктів управління (підприємств, організацій та установ). До отримувачів відносяться працівники різноманітних служб управління підприємства як в середині, так і за межами об'єктів.

Середовище передачі інформації об'єднує джерело і отримувачів Інформації в інформаційну систему. До інформаційних систем можна віднести всі форми письмового спілкування всередині підприємств, а також всі електронні інформаційні засоби.

Отримувач інформації оцінює її в залежності від того, як вона буде ним використана.

Ці властивості інформації визначають науково-технічну необхідність та економічну доцільність використання засобів обчислювальної техніки, і, перш за все, комп'ютерів, при зборі, накопиченні, передачі та обробці інформації.

Найважливішими властивостями інформації є достовірність, повнота, цінність, актуальність та зрозумілість (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Властивості економічної інформації

Властивості інформації Сутність
Достовірність Інформація достовірна, якщо вона не викривляє справжній стан справ. Недостовірна інформація може призвести до неправильного розуміння або прийняття неправильного рішення
Повнота Інформація повна, якщо її достатньо для розуміння та прийняття рішень. Неповнота інформації стримує прийняття рішень чи може призвести до помилки
Цінність Цінність інформації залежить від того, які завдання вирішуються за її допомоги
Актуальність В постійно змінних умовах для здійснення будь-якої діяльності важливо мати актуальну інформацію, яка відповідає сучасному моменту часу. Якщо цінна та актуальна інформація висловлена незрозумілими словами, вона може стати некорисною
Зрозумілість Інформація стає зрозумілою, лише тоді, коли вона передана мовою, яку розуміють користувачі цієї інформації

 Інформація дуже різноманітна та поділяється за видами людської діяльності, в якій використовується: наукова, технічна, виробнича, управлінська, економічна, соціальна, правова та інша інформація. Кожен з видів інформації має свою технологію обробки, смислове навантаження, цінність, форми подання та відображення на матеріальних носіях, вимоги до точності, достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів.

Інформація, необхідна для управління підприємством, представляє собою різні повідомлення економічного, технологічного, соціального, юридичного, демографічного та іншого змісту. Управлінська інформація - інформація, яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і забезпечує вирішення завдань організаційно-економічного управління окремими підприємствами та економікою в цілому. В інформаційному процесі, яким с управлінська діяльність, інформація виступає одним з найважливіших ресурсів поряд з матеріальними, трудовими та фінансовими. В технології обробки інформації первинні повідомлення про виробничі та господарські операції, випуск продукції, факти придбання та продажу товарів виконують роль предметів праці, а результативна інформація - роль продукту праці; вона використовується для аналізу і прийняття управлінських рішень.
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты