Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції фінансового менеджменту
Функція являє собою «зовнішній прояв властивості якогось об'єкта в даній системі відносин. З погляду економіки функції означають прояв їхньої сутності в реальній дійсності, спе­цифічні способи вираження притаманних категорії власти­востей. Функції є завжди похідними від сутності, яку вони вира­жають, і показують, яким чином реалізується суспільне призна­чення даної економічної категорії.

Фінансовий менеджмент реалізує основну мету і завдання,
що стоять перед ним, через систему певних функцій. Умовно їх
можна поділити на такі види:

1. Функції фінансового менеджменту як керуючої сис­теми:

- розробка фінансової стратегії підприємства;

- створення організаційних структур, що забезпечують прий­няття управлінських рішень;

- формування інформаційної системи підприємства для обрунтування цілей управлінських рішень;

- створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту;

2. Функції фінансового менеджменту як керованої сис­теми:

- управління джерелами фінансування;

- управління капітальними вкладеннями та оцінкою їхньої ефективності;

- управління оборотним капіталом;

- управління фінансовим плануванням;

- аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль. Класифікацію функцій фінансового менеджменту в найбільш загальному вигляді подано на рис. 1.

Розглянемо зміст основних функцій фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як керуючої систе­ми включають:

1. Розробку фінансової стратегії підприємства. Зміст ло­гіки стратегічного фінансового планування розкривають такі її структурні елементи: визначення і формулювання мети або сис­теми цілей, яких прагне досягти в планованому періоді суб'єкт стратегічного планування; аналіз вихідного рівня розвитку об'єкта стратегічного планування в період, що передує планованому, і уточнення параметрів досягнутого рівня та його структури до по­чатку цього періоду; визначення обсягу і структури потреб сус­пільства в планованому періоді в результаті функціонування відпо­відного об'єкта стратегічного фінансового планування; виявлен­ня обсягу і структури фінансових ресурсів, наявних на початок пла­нованого періоду і знову утворюваних у планованому періоді; уз­годження, балансування потреб і ресурсів підприємства шляхом подолання тимчасових протиріч, невідповідностей між ними на ос­нові шкалування, ранжування потреб і підготовки управлінських рішень у формі стратегічних фінансових прогнозів, програм і планів. Фінансова стратегія підприємства розглядається як скла­дова частина загальної стратегії його економічного розвитку.

 

Рис. 1. Класифікація функцій фінансового менеджменту

2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття управлінських рішень. Фінансовий менеджмент як керуюча система характеризується наявністю суб'єкта управлін­ня. У найзагальнішому плані - це фінансова служба підприєм­ства. Вона, як правило, будується за функціональною ознакою з виділенням конкретних підрозділів. Організація фінансових служб на підприємстві перебуває в постійному розвитку. ІЦе викликано посиленням впливу зовнішніх чинників, збільшенням значущості фінансових потоків і використанням усе більш складних фінан­сових інструментів. Організаційні структури фінансового менед­жменту повинні бути інтегровані в загальну організаційну струк­туру управління підприємством.

3. Формування інформаційної системи підприємства для обгрунтування цілей управлінських рішень. У процесі реалізації цієї функції необхідно вивчити техніку формування бази да­них, використовуючи такі способи:

- сканування середовища (пошук уже сформованої інфор­мації);

-моніторинг середовища (відслідковування поточної інфор­мації, та тієї, що тільки з'являється);

- прогнозування (спроби створити інформацію про майбутній стан середовища).

Відстеження інформації слід здійснювати в рамках та­ких трьох головних типів систем одержання інформації:

- іррегулярні системи. Поширені в дослідженнях особли­вих ситуацій;

- регулярні (періодичні) системи. Для них характерний пе­ріодичний, частіше за все щорічний огляд подій;

- системи неперервного огляду. Постійно досліджують зна­чущі елементи середовища організації, є стійким компонентом процесу фінансового планування.

Характер інформації про середовище, необхідного для роз­робки фінансової стратегії, має визначатися з урахуванням оз­нак, необхідних для характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Оцінка інформації є заключним ета­пом аналізу організаційного середовища. Результати оцінки ви­користовуються як основа для стратегічного фінансового аналі­зу і визначення можливих варіантів фінансової стратегії підприєм­ства.

4. Створення комплексу технічних засобів для забезпечен­ня діяльності інформаційної системи фінансового менеджмен­ту.

Подальший розвиток і вдосконалення комп'ютерної техніки
дозволяє створювати і розширювати арсенал використовуваних
засобів і методів опрацювання інформації. На базі наявного на
підприємстві комплексу технічних засобів повинні вирішуватися
такі конкретні завдання:

- забезпечення проведення комплексного аналізу в умовах автоматизації опрацювання інформації і впровадження інфор­маційних технологій в управління підприємством;

- здійснення аналізу планових і оперативних управлінських впливів на їхні зовнішню збалансованість і внутрішню оптимізацію;

- проведення зовнішнього фінансового аналізу за даними фінансової звітності підприємства;

- надання користувачу можливості творчо розширювати й вдосконалювати конкретні завдання фінансового аналізу

Головними критеріями вибору комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансово­го менеджменту є:

- мінімізація вартості опрацювання інформації;

- періодичність і терміновість її опрацювання;

- мінімізація трудозатрат для її опрацювання.

Функції фінансового менеджменту як керованої систе­ми містять:

1.Управління джерелами фінансування. У процесі реалізації цієї функції визначається загальна потреба в капіталі для фор­мування активів підприємства. При цьому необхідно враховува­ти обсяг операційної діяльності, оптимізацію складу структури активів з позиції ефективного і комплексного їх використання.

2.Управління капітальними вкладеннями та оцінка їх ефек­тивності. Необхідно враховувати стратегію розвитку підприєм­ства; формування найважливіших напрямків інвестиційної діяль­ності підприємства; розробку реальних інвестиційних програм; вибір найбільш ефективних форм виробничої діяльності.

3.Управління оборотним капіталом. Проблемами даного виду управління є визначення загальної потреби в оборотних кош­тах для фінансування створених активів підприємства; оптимізація структури капіталу з метою ефективного його використан­ня; розробка заходів щодо рефінансування капіталу в найбільш вигідні види оборотних активів.

4.Управління фінансовим плануванням. Функціями цього виду управління є: визначення обсягу коштів та їхніх джерел, необхідних для виконання планових завдань; виявлення резервів зростання доходів, економії у витратах; встановлення оптималь­них пропорцій у розподілі коштів між централізованими і децен­тралізованими фондами та ін.

5.Аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль. Підходи до послідовності проведення аналізу включають: роз­рахунок і оцінку узагальнюючих показників ефективності вико­ристання капіталу, вивчення його складу і структури в оцінці пла­тоспроможності і фінансової стабільності; загальну характерис­тику й оцінку активів та їхніх джерел в оцінці платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності використання активів; аналіз фінансових результатів у загальній оцінці динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, фінансової стійкості і ліквідності, ефективності діяльності підприємства; фінансовий контроль як сукупність дій і операцій щодо перевірки фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління із застосуванням специфічних форм і методів його організації.

Процес управління фінансовою діяльністю підприємства передбачає розробку певного механізму фінансового менед­жменту, що має включати систему основних показників, за до­помогою яких можна оцінити з достатнім ступенем точності його поточні і стратегічні можливості.

Поточна й оперативна фінансова робота на підприємстві супроводжується в практичній діяльності організацією фінансо­вого забезпечення виробничої діяльності, постійною підтримкою платоспроможності на необхідному рівні.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 148; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты