Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 12. Статистичний аналіз ефективності фінансової діяль­ності підприємств.
1.Дайте коротку характеристику фінансових показників оцінки майнового стану підприємств.

2. Як визначити прибуток (збиток) до оподаткування?

3. Які показники прибутковості ви знаєте? їх розрахунок.

4. Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів діяль­ності підприємств.

5. Які показники характеризують ефективність використання фі­нансових ресурсів?

6. Які показники використовуються для оцінки ліквідності та пла­тоспроможності? Як їх розрахувати?

7. Що характеризують показники оборотності обігових коштів?

8. Назвіть основні показники, які характеризують фінансову стій­кість підприємства, їх економічна характеристика.

9. Що характеризують фінансові коефіцієнти?

10. В чому полягає суть статистичного аналізу прибутку і рентабель­
ності підприємств?


Програмні питання до екзамену

1. Предмет та метод фінансової статистики.

2. Завдання фінансової статистики.

3. Система статистичних показників.

4. Організація фінансової статистики.

5. Завдання статистичного вивчення державного бюджету.

6. Система показників статистики державного бюджету.

7. Статистичне вивчення доходно! частини державного бюджету.

8. Вивчення структури видатків бюджету.

9. Поняття профіциту та дефіциту бюджету, їх статистичне вивчення.

 

10. Вивчення показників використання коштів держави в бюджетних установах.

11. Предмет та основні завдання статистики кредиту.

12. Класифікація кредиту, статистичні показники.

13. Статистичний аналіз оборотності кредитів.

14. Фактори, що впливають на рівень оборотності кредиту.

15. Аналіз показників швидкості обороту позик за допомогою системи індексів.

16. Індексний аналіз тривалості користування кредитом.

17. Статистичне дослідження ефективності використання кредитів.

18. Показники умов та можливостей видачі кредиту.

19. Статистичне вивчення обсягу, складу та динаміки кредитних вкладень.

20. Предмет та завдання статистики грошового обігу.

21. Показники статистики ірошового обіїу та їх функціональна характеристика.

22. Макроекономічні показники статистики грошей та грошового обігу.

23. Показники «видів» грошей, їх характеристика.

24. Вивчення показників грошової маси, взаємозв'язок грошових агрегатів.

25. Статистичний аналіз швидкості обороту грошей.

26. Статистичний аналіз ірошового мультиплікатора.

27. Аналіз показників швидкості обороту грошей за допомогою системи індексів змінного, постійного складу та структурних зрушень.

28. Способи визначення наявної і безготівкової грошової маси.

29. Способи розрахунку грошового мультиплікатора і фактори, що впли­вають на нього.

30. Відмінність розрахунку грошових агрегатів за методологією МВФ та в Україні.

31. Статистичний аналіз структури, динаміки і купюрної будови грошової маси.

32. Завдання статистики цінних паперів.

33. Показники статистики цінних паперів.

34. Статистичне вивчення ціни та доходності простих акцій.

35. Статистичне дослідження доходності державних облігацій.

36. Показники статистики фондових бірж.


Програмні питання до екзамену

37. Фондові індекси.

38. Завдання статистичного вивчення інвестиційної діяльності.

39. Класифікація інвестицій та їх статистичне дослідження.

40. Статистичні показники доходності портфеля.

41. Статистичне дослідження доходу і ризику інвестицій в акції та облігації.

42. Завдання статистики фондових бірж.

43. Показники статистики курсів цінних паперів.

44. Показники статистики діяльності учасників ринку цінних паперів.

45. Показники статистики якості цінних паперів.

46. Показники оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику.

47. Методи оцінки ризику та прийняття інвестиційних рішень.

48. Принципи формування інвестиційного портфеля з урахуванням ризику.

49. Розкрити суть статистичного аналізу діяльності Ощадбанку.

50. Статистичні показники, які характеризують діяльність установ Ощад­банку. Методика їх розрахунку.

51. Предмет та завдання статистики страхування.

52. Класифікація та групування в статистиці страхування.

53. Основні показники статистики страхування.

54. Порядок розрахунку нетто- і брупо-ставки у страхуванні.

55. Статистичний показник фінансових результатів страхових компаній.

56. Аналіз платоспроможності страхових організацій.

57. Система показників оцінки страхового портфеля.

58. Статистичні методи в проведенні факторного аналізу динаміки показ­ників рентабельності страхових компаній.

59. Визначення рейтингу страхових компаній.

60. Предмет та завдання статистики фінансів підприємств.

61. Інформаційна база статистичної оцінки фінансового стану підприємств.

62. Методи фінансового аналізу стану підприємств.

63. Основні показники фінансового стану підприємств на макрорівні.

64. Показники оцінки майнового стану підприємств.

65. Відносні показники прибутковості.

66. Показники ліквідності та платоспроможності підприємств.

67. Показники фінансової стійкості та стабільності підприємств.

68. Показники ділової активності.

69. Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

70. Показники, що характеризують ефективність використання фінансових ресурсів.

71. Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємств.

72. Аналіз зміни середнього рівня рентабельності продукції за допомогою системи індексів.


Критерії оцінювання знань

Методи оцінювання: поточне тестування, оцінка за індивідуальну роботу, самостійну роботу, підсумковий письмовий тест.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты