Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 8.8.
Маємо наступні дані про виробництво трьох видів продукції про­мислового підприємства за два роки:

 

 

Вид продукції Ціна за одиницю продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн. Обсяг продукції, шт.
базовий звітний базовий звітний базовий звітний
Деталь А 30,5 35,5 25,8 30,0
Деталь Б 25,7 25,0 21,0 23,7
Деталь В 53,5 60,7 50,7 48,6

Визначити:

1. Абсолютний приріст прибутку від реалізації трьох видів продук­
ції, в тому числі за рахунок зміни:

а) цін реалізації;

б) собівартості продукції;

в) обсягу реалізації.

2. Приріст прибутку від реалізації за рахунок структурних зрушень в асортименті продукції.

3. Вплив цін реалізації, собівартості одиниці продукції, обсягу та структури реалізованої продукції на зміну рівня рентабельності від ре­алізації продукції у звітному році в порівняні з базовим.


Тема 8. Статистика фінансів підприємств


 

Тестові завдання

1. Фінанси підприємств це:

а) сукупність обмінно-розподільчих відносин, що виникають на
підприємстві в процесі формування, розміщення і використання фі­
нансових ресурсів, здійснення витрат, утримання і розподілу до­
ходів;

б) грошові відносини, що виникають в процесі утворення, розподі­
лу, нагромадження та використання фінансових ресурсів, пов'язаних
з виробництвом та реалізацією товарів, виконання робіт, наданням по­
слуг, дотримання зобов'язань перед суб'єктами підприємницької дія­
льності та перед державою;

в) грошові кошти (власні та залучені), які знаходяться в розпоря­
дженні господарюючих суб'єктів і призначені для виконання фінансо­
вих зобов'язань і витрат на виробництво.

2. За правом власності фінансові ресурси поділяють на:

а) власні кошти підприємницької структури;

б) надані безоплатно державою з бюджету;

в) позичені.

3. Дайте визначення наступним поняттям самоокупність, при­
бутковість, самофінансування:

а) означає, що отримані доходи мають не тільки покрити проведені
витрати, а й сформувати прибуток;

б) передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок
отриманого прибутку та залучених кредитів, які в свою чергу погаша­
ються за рахунок прибутку;

в) означає покриття витрат на просте відтворення виробництва за
рахунок отриманих доходів.

4. Принципи кошторисного фінансування:

а) плановість;

б) цільовий характер виділених коштів;

в) виділення коштів незалежно від фактичних показників діяльнос­
ті установи.


Фінансова статистика

5. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується, як:

а) відношення активів до власного капіталу;

б) відношення довгострокових зобов'язань до залученого капіталу;

в) відношення власних коштів до майна підприємства.

6. Рентабельність власного капітану це:

а) відношення чистого прибутку до середньої величини власного
капіталу;

б) співвідношення грошових потоків та заборгованості кредиторам;

в) частка виробничих запасів у поточних активах.

7. Узагальнюючими показниками оцінки фінансового стану під­
приємств є:

а) показники ділової активності;

б) рентабельність власного капіталу, рентабельність основної діяль­
ності;

в) коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності власних коштів.

8. Під кредитоспромооїсністю підприємства розуміють:

а) наявність у підприємства фінансових можливостей для одержан­
ня кредиту та повернення його в належній мірі;

б) співвідношення власних та позикових коштів;

в) списання безнадійної кредиторської заборгованості.

9. Організація фінансів підприємств будується на принципах:

а) самофінансування;

б) господарська самостійність;

в) виплата дивідендів.

10. Надходження коштів від фінансової діяльності підприємства
здійснюється за рахунок:

а) надходжень від продажу й оплати векселів;

б) довгострокових кредитів;

в) цільового фінансування.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента — основний засіб оволодіння навчаль­ним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Фінансова статистика» визначається навчальною програмою дисципліни, мето­дичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Навчальний матеріал по даній дисципліні, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним ма­теріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота по дисципліні «Фінансова статистика» передба­чає виконання роботи у вигляді індивідуальних розрахункових задач по варіантам, а також використання статистичного щорічника.

Методичні матеріали по виконанню завдань самостійної роботи по­будовані таким чином, що дають можливість для проведення самоконт­ролю з боку студента. Це дозволяє останньому закріпити отримані на лекціях теоретичні знання та проявити вміння застосовувати різнома­нітні статистичні методи та прийоми для практичного дослідження со­ціально-економічних явищ у сфері фінансів на макро- і мікрорівнях, а також розвивати аналітичне мислення при написанні висновків.

Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи

Самостійна робота по дисципліні «Фінансова статистика» передба­чає виконання розрахунково — аналітичних завдань по семи темам з використанням таблиці індивідуальних кодів, в якій містяться варіан­ти цифрових даних, необхідних для рішення задач.

* При рішенні практичних задач цифри, виділені «жирним»шрифтом, повинні бути замінені відповідними цифровими даними з таблиці індивідуальних кодів.


Фінансова статистика

Задачі необхідно розв'язувати з короткими поясненнями, достатні­ми для розуміння ходу рішень, оцінки результативного показника.

Рішення практичних задач в формі самостійної роботи студента має показати володіння методикою проведення статистичного ана­лізу, вміння здійснювати розрахунки впливу окремих факторів на результати діяльності, а також робити обґрунтовані об'єктивні вис­новки.

Тема 1. Статистика державного бюджету

Задача 1.1. Маємо умовні дані доходів державного бюджету та ва­лової доданої вартості за 12 місяців:

Визначити:

1) залежність доходів державного бюджету від валової доданої ва^ ртості за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції;

2) оцінити щільність зв'язку.


Завдання для самостійної роботи

Задача 1.2. Дослідити структуру та динаміку зведеного бюджету відповідної області за останні 5 років, використовуючи відносні вели­чини структури та характеристики динамічних рядів.

Визначити:

1) абсолютний приріст;

2) темп росту;

3) темп приросту;

4) абсолютне значення 1 % приросту;

5) середньорічний абсолютний приріст;

6) середньорічний темп росту.

Тема 2. Статистика кредиту

Задача 2.1. Маємо наступні дані кредитування банками області двох промислових підприємств за 2 роки:

 

 

Підприємства Одноденний оборот j погашення, млн. гри. Середні залишки кредитів, мли. гри.
№1 №2 0.3 0.4 0.32 0.41 30 20 37 22

Визначити:

1) тривалість користування кредитом та показники обіговості для кожного підприємства і в цілому;

2)індекси середнього терміну користування кредитом змінного складу, постійного складу та структурних зрушень;

3) абсолютний приріст середніх залишків кредиту всього, в тому
числі за рахунок зміни:

а) середньої тривалості користування кредитом;

б) зміни одноденного погашення кредиту;

4) абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом;
5)висновки.

Статистичний щорічник відповідної області.


Фінансова статистика

Задача 2.2. Розмір кредиту на технічне переобладнання підприємс­тва склав 700 тис. грн., а приріст прибутку — 150тис. грн. Визначити: ефективність кредиту.

Задача 2.3. Маємо наступні дані про отримані фірмою кредити:

 

№ кредиту Розмір кредиту, тис. грн. Термін кредиту, міс. Річна процентна ставка, %
14 12 3 9 6 12 16 20

Визначити:

1) середню процентну ставку;

2) середню суму кредиту.

Тема 3. Статистика грошового обігу

Задачи З.1. Маємо наступні дані про ВВП та грошову масу за два періоди (млн. грн.):

 

Показники Базовий рік Звітний рік
ВІЗИ Грошова маса (М2) Готівка в обігу 63637 7330 90575 9576 7113

Визначити:

1) швидкість обігу грошової маси;

2) швидкість обігу готівки;

3) частку готівки в загальному обсязі ірошової маси;

4) абсолютну зміну швидкості обігу ірошової маси за рахунок зміни:

а) кількості оборотів готівки;

б) частки готівки в загальному обсязі грошової маси.


Завдання для самостійної роботи

Задача 3.2. Маємо наступні дані про ВВП та грошову масу за два періоди(млн. гри.).

 

Показники Базовий рік Звітний рік Індекс
Грошова маса на початок року на кінець року - у середньому за рік 33.2 97.8 65.5 97.8 220.8 розрахувати розрахувати
ВВП: у поточних цінах у постійних цінах 600.0 600.0 1600.0 540.0 розрахувати

Проаналізувати ступінь впливу окремих факторів на зміну рівня інфляції.

Визначити:

1) дефлятор ВВП;

2) рівень інфляції;

3) швидкість обігу грошової маси (базисний і поточний рік);

4) індекс оборотності грошової маси;

5) вплив факторів на інфляцію.

Тема 4. Статистика цінних паперів

Задача 4.1. Використовуючи статистичний щорічник України дос­лідити структуру та динаміку вартості цінних паперів, які обертаються на фондовому ринку України за останні п'ять років.

Задача 4.2. Проаналізувати, як змінились ціни на акції фондової біржі (за формулою Ласпейреса) за два роки та розрахувати індекс ак­цій на даний момент часу.


Ч4^Ш

Фінансова статистика

Таблиця


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты