Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Динаміка капі галізації акцій
 

 

 

 

Акції Ціна ак ції, грн. Кількість 1КЦІЙ, ШТ. Капіталізація акцій Умовна капіталізація акцій за звіт­ний період P1Q0
Базовий період РО Звітний період Р1 45 25 65 Базовий період Звітний період Q1 5 ЗО я .S СУ Звітний період Р1 01
А1 А2 A3 47 43 65 1 700 800 1 250 2 200      
       
               

Базовий індекс Ласпсйреса склав 200 пунктів. Індекс акцій у базовому періоді склав — 100 Зробити висновки.

Тема 5. Статистика вивчення інвестиційної діяльності

Задача 5.1. Проаналізувати динаміку та структуру інвестицій за формами власності, використовуючи наступні дані (млн. грн.):

 

 

     
Інвестиції Базовий період Звітний період
Форми господарювання: Державна Приватна Колективна Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав 815.7163.1 220.5 57.3 670.5 210.4 405.5 96.0
Всього    
   

Результати розрахунків розвитку ринкових відносин відобразити за допомогою графічного методу. Зробити висновки.


Завдання для самостійної роботи

Задача 5.2. Порівняти ефективність двох варіантів інвестиційних проектів.

Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці, тис. грн.

 

Показники Проект 1 Проект 11
1. Обсяг інвестованих коштів 7 200 6 900
2. Період експлуатації, роки
3. Чистий грошовий потік всього, втому числі: 9 300 10 500
1-й рік 6 800 2 100
2-й рік 2 500 2 300
3-й рік 3 000
4-й рік 3 100
4. Дисконтна ставка, %

Зробити висновки.

Тема 6. Статистика страхування

Задача 6.1. Маємо наступні дані страхової компанії по страхуван­ню майна за звітний рік:

— кількість договорів страхування майна, — 260

— страхова сума застрахованого майна, тис. грн. — 600

— сума страхових внесків, грн. — 1 500

— сума виплаченого страхового відшкодування, грн. — 800

— число виплат (число випадків) — З

— страхове поле (число сімей) — 700

— інвентарна вартість майна, тис. грн. — 1 800 Визначити:

 

1) показник охоплення страхового поля;

2) частку страхової суми у вартості майна всіх сімей;

3) середню страхову суму;

4) середній розмір страхового платежу;

5) середній розмір страхового відшкодування;

6) рівень страхових внесків відносно страхової суми;

7) рівень виплат страхового відшкодування до суми внесків;


Фінансова статистика

8) частку страхових випадків до укладених договорів;

9) показник збитковості страхової суми;

10) показник фінансової стійкості (при Р= 0,95).

Задача 6.2. У звітному році порівняно з базисним частка об'єктів, які потерпіли, знизилась на 11 %. Середній розмір страхового відшко­дування збільшився на 5.0 %, а середня сума застрахованих об'єктів — на 13 %.

Визначити : динаміку показника збитковості.

Тема 7. Статистика фінансів підприємств

Задача 7.1. Маємо наступні дані промислового підприємства про виробництво двох видів продукції протягом базового та звітного пе­ріодів:

 

 

Вид продукції Ціна :іа одиницю продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн. Обсяг продукції, тис. шт.
Базовий Звітний Базовий Звітний Базовий Звітний
Виріб 1 Виріб 2 2.3 5.4 ш 5.2 2.0 5.2 2.5 4.5 130 Ж 150 100

Визначити:

1) абсолютний приріст прибутку від реалізації;

2) приріст прибутку від реалізації:

а) за рахунок зміни цін реалізації;

б) в результаті зміни собівартості продукції;

3) вплив зміни обсягу реалізованої продукції на прибуток від реа­лізації;

4) приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу реалізації;

5) вплив цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу та структури реалізованої продукції на динаміку рентабельнос­ті від реалізації продукції.


Завдання для самостійної роботи

Задача 7.2. Маємо наступні дані підприємства легкої промисловос­ті за два періоди:

 

 

Вид продукції Рівень рентабельності продукції, % Витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис. гри.
Базовий Звітний Базовий Звітний
Простирадла Наволочки 120 70 130 50

Визначити:

1) індекс рентабельності продукції змінного, постійного складу та структурних зрушень;

2) абсолютну зміну середнього рівня рентабельності, в тому числі за рахунок:

а) рентабельності окремих видів продукції,

б) структури витрат.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Індивідуальні завдання по дисципліні «Фінансова статистика» ви­конуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. До­пускаються випадки виконання комплексної тематики кількома сту­дентами.

Індивідуальна робота передбачає підготовку рефератів, доповідей, інформаційного матеріалу, які в подальшому можуть бути використані для написання курсових, дипломних та магістерських робіт. Інша фор­ма індивідуальної роботи стосується студентів, які мають намір глибше досліджувати визначену проблему з ціллю підвищення рівня їх підготовки, розкриття індивідуальних творчих здібностей, подальшої наукової праці. При цьому студенту надається можливість самостійно обирати проблему, підбирати літературу, готувати матеріал для допо­відей, наукових досліджень.

При виконанні індивідуальних завдань передбачається, що студент має необхідний обсяг знань по загальноекономічним курсам та базо­вим дисциплінам, а також володіє теоретичними знаннями та практич­ними навичками у системі збору, обробки та аналізу даних за допомо­гою методів статистичного аналізу в системі фінансів.

Тематика індивідуальних завдань по темам дисципліни:


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты