Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка ліквідності балансу ТОВ «Меркурій» за 2007-2009 роки
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  3. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  4. Економічна оцінка банківської діяльності
  5. Економічна оцінка ресурсів.
  6. Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності
  7. Класифікованих активів та капіталом, % оцінка
  8. Оборотність обігових коштів ТОВ «Меркурій» за 2007-2009 роки
  9. Оцінка в КСБО
  10. Оцінка вартості будівель і споруд

 

 

Показники Формула розрахунку 200S Відхилення
09-08 09-07
1. Обсяг власних оборотних коштів, тис. грн. Власний капітал + Довгострокові зо­бов'язання — Не­оборотні активи 2 936,0 -3809,6 -3 600,0 209,6 -6 536,0
2. Маневреність власних оборотних коштів Грошові кошти / Оборотні акти­ви — Запаси 0,11 -0,01 -0,06 -0,05 0,17

Фінансова статистика

Продовження табл. З

 

Показники Формула розрахунку Відхилення
3. Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи / Короткострокові пасиви 6,52 0,33 0,57 0,24 -5,95
4. Коефіцієнт миттєвої ліквідності Оборотні акти­ви — Запаси / Короткострокові пасиви 5.76 0,27 0.4 0,13 -5.36
5. Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності (платосиром-сть) Грошові кошти / Короткострокові пасиви 0.58 0,005 0,03 0,025 -055
6. Частка оборотних коштів у активах, % Оборотні активи / Всього господар­чих коштів 34,36 29,21 59,28 30,07 24,92
7. Частка власних оборотних коштів у загальній сумі, % Власні оборотні кошти / Оборотні кошти 84,66 - - - -84,66
8. Частка власних коштів у покритті запасів, % Власні оборотні кошти / Запаси 729.69 - - - -729,69
9. Частка запасів у оборотних активах,% Запаси / Оборотні активи 11,60 18,75 30,49 11,74 18,89
10. Коефіцієнт покриття запасів «Нормальні дже­рела» покриття/ Запаси 8,62 - 0,67 0,67 -7,95

В результаті розрахунку показників, які характеризують ліквідність підприємства, установлено, що обсяг власних оборотних коштів змен­шився на 6536.0 тис.грн. — це негативно характеризує діяльність під­приємства.

Маневреність власних оборотних коштів теж зменшилась з 0,11 у 2007 році до мінус 0,06 — у 2009-му, оскільки короткострокові па­сиви перевищили величину оборотних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився на 5.95, коефіцієнт миттєвої ліквідності — на 5,36 і коефіцієнт абсолютної ліквідності —


____________________________ Тема 8. Статистика фінансів підприємствна 0,55. Зниження показників ліквідності свідчить про негативні тен­денції в діяльності підприємства, тим більше, що ні один із коефіцієн­тів не відповідає встановленим нормативам, за виключенням 2007 року, коли діяльність підприємства була більш стабільною та ефективною.

Оскільки, поточні зобов'язання у 2008 і 2009 роках перевищують поточні активи, то відповідно неможливо отримати реальні, об'єктивні показники, що характеризують частку власних оборотних коштів у за­гальній їх сумі та частку власних коштів у покритті запасів. Фінансовий стан підприємства в цьому випадку є нестійким. Потрібно керівництву ТОВ «Меркурій» вжити негайних заходів щодо його покращення.

При цьому частка запасів у оборотних активах значно зросла: з 11.60% у 2007 році до 30.49% у 2009-му, тобто— на 18.89%. Це свідчить про те, що грошові кошти підприємства частково «осіли» в запасах і, відповідно, уповільнюється їх обіг, а отже, знижується ефективність виробничої діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що ліквідність підприємс­тва за аналізований період знизилась.

Практичні завдання

Завдання 8.1.Провести дослідження зміни матеріальних запасів фірми, викорис­товуючи відносні величини динаміки, відносні величини структури та координації. Вихідні дані наведені в наступній таблиці.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты