Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка ліквідності балансу ТОВ «Меркурій» за 2007-2009 роки
 

 

Показники Формула розрахунку 200S Відхилення
09-08 09-07
1. Обсяг власних оборотних коштів, тис. грн. Власний капітал + Довгострокові зо­бов'язання — Не­оборотні активи 2 936,0 -3809,6 -3 600,0 209,6 -6 536,0
2. Маневреність власних оборотних коштів Грошові кошти / Оборотні акти­ви — Запаси 0,11 -0,01 -0,06 -0,05 0,17

Фінансова статистика

Продовження табл. З

 

Показники Формула розрахунку Відхилення
3. Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи / Короткострокові пасиви 6,52 0,33 0,57 0,24 -5,95
4. Коефіцієнт миттєвої ліквідності Оборотні акти­ви — Запаси / Короткострокові пасиви 5.76 0,27 0.4 0,13 -5.36
5. Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності (платосиром-сть) Грошові кошти / Короткострокові пасиви 0.58 0,005 0,03 0,025 -055
6. Частка оборотних коштів у активах, % Оборотні активи / Всього господар­чих коштів 34,36 29,21 59,28 30,07 24,92
7. Частка власних оборотних коштів у загальній сумі, % Власні оборотні кошти / Оборотні кошти 84,66 - - - -84,66
8. Частка власних коштів у покритті запасів, % Власні оборотні кошти / Запаси 729.69 - - - -729,69
9. Частка запасів у оборотних активах,% Запаси / Оборотні активи 11,60 18,75 30,49 11,74 18,89
10. Коефіцієнт покриття запасів «Нормальні дже­рела» покриття/ Запаси 8,62 - 0,67 0,67 -7,95

В результаті розрахунку показників, які характеризують ліквідність підприємства, установлено, що обсяг власних оборотних коштів змен­шився на 6536.0 тис.грн. — це негативно характеризує діяльність під­приємства.

Маневреність власних оборотних коштів теж зменшилась з 0,11 у 2007 році до мінус 0,06 — у 2009-му, оскільки короткострокові па­сиви перевищили величину оборотних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився на 5.95, коефіцієнт миттєвої ліквідності — на 5,36 і коефіцієнт абсолютної ліквідності —


____________________________ Тема 8. Статистика фінансів підприємств

на 0,55. Зниження показників ліквідності свідчить про негативні тен­денції в діяльності підприємства, тим більше, що ні один із коефіцієн­тів не відповідає встановленим нормативам, за виключенням 2007 року, коли діяльність підприємства була більш стабільною та ефективною.

Оскільки, поточні зобов'язання у 2008 і 2009 роках перевищують поточні активи, то відповідно неможливо отримати реальні, об'єктивні показники, що характеризують частку власних оборотних коштів у за­гальній їх сумі та частку власних коштів у покритті запасів. Фінансовий стан підприємства в цьому випадку є нестійким. Потрібно керівництву ТОВ «Меркурій» вжити негайних заходів щодо його покращення.

При цьому частка запасів у оборотних активах значно зросла: з 11.60% у 2007 році до 30.49% у 2009-му, тобто— на 18.89%. Це свідчить про те, що грошові кошти підприємства частково «осіли» в запасах і, відповідно, уповільнюється їх обіг, а отже, знижується ефективність виробничої діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що ліквідність підприємс­тва за аналізований період знизилась.

Практичні завдання

Завдання 8.1.

Провести дослідження зміни матеріальних запасів фірми, викорис­товуючи відносні величини динаміки, відносні величини структури та координації. Вихідні дані наведені в наступній таблиці.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты