Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозподіл балів за один змістовний модуль
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
  3. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  4. Гідравлічні розподільники
  5. Грошовий потік як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генерують діяльність суб’єкта господарювання.
  6. Змістовий модуль 1. Методика навчання географії як наука
  7. Змістовий модуль 2. Засоби навчання в географічній освіті
  8. Змістовий модуль 3
  9. Змістовий модуль 8. Комплексний курс “Географія України”(8-9 класи) як основна складова географічної освіти в Україні.
  10. Змістовий модуль 9. Методика вивчення економічної і соціальної географії світу

 

 

Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Підсумкова атестація Сума
Відвідування аудиторних занять Вчасне виконання завдань Інші види робіт за вимогою викладача Заохочення за систематичність у навчаль­ній роботі Виступ на семінарі, практичному занятті Участь у діловій грі, обговоренні проблем­ної ситуації Додаткове виконання навчальних завдань Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання Якість курсової роботи Підготовка реферагу, елекгронної версії лекції Виконання індивідуальної роботи, участь у конкурсах, олімпіадах, наукові здобутки Здача екзамену, підсумкової ККР До 100 балів. За рахунок індивідуальної роботи мо­жливо і більше 100 балів
Не більше 20 балів Не більше 20 балів До 20 та більше 20 балів Не більше 40 балів
                         

Примітка: Кількість балів з навчальної дисципліни визначається як середнє ариф­метичне за кожен модуль дисципліни.

Шкала оцінювання:

90—100 балів — відмінно;

75-89 балів — добре;

60-74 бали — задовільно;

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання;

1-34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


Критерії оцінювання знань

Оцінка навчальної діяльності студента

 

Шкала ECTS МОН України 100-бальна МОН України
А Відмінно 90-100 балів Зараховано
В Добре 80-89 балів Зараховано
С Добре 75-79 балів Зараховано
D Задовільно 60-75 балів Зараховано
Е Задовільно 50-59 балів Не зараховано
F Незадовільно Менше 50 балів Не зараховано
FX Незадовільно Менше 30 балів Не зараховано


 


Література

1. Алёхин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции. М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры связанные с банкротством. — Москва: Ось-89, 1995.

3. Базияееич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. — К.: Атіка, 2002. — 368с.4. Балабанов И.Т. Рынок ценных бумаг: Коммерческая азбука. — М.: Фи­нансы и статистика, 1994.

 

5. Банківська справа: Навчальний посібник/ За ред. проф. Р. 1. Тиркало. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

6. Бірюков В., Єфімое В., Залетов О. та інші. Страхове посередництво: те­орія та практика. Навчальний посібник. За ред. О. М. Залетова. — К: Міжна­родна агенція «Bee Zone», 2004.— 416c.

7. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников МЛ. Чтению А.В. Фондовый рынок. —М.: Вита-пресс, 1998.

8. Бериевщин Л.А. Анализ финансовой отчётности. — М.: Финансы и ста­тистика, 1996.

9. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Видав­ництво А.С.К., 2004.

 

10. БурроуК. Основы страховой статистики. — М.: Анкил, 1996.

11. Бюджетна система України: Навч. посібник / С. І. Юрій, Й. М. Крисо-ватий та ін.; під ред. С. 1. Юрія, И. М. Бескида. — К.: НЮС, 2000. — 400 с.

12. Василенко ILL, Василенко А.В. Фінанси: Навч. посіб./ За ред. Л. I. Ва­силенко. — К.: Київ. нац. торг. — екон. ун-т, 2003. — 199 с.

13. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998.14. Головач А.В., Захожай В.Б., Шустіков А.А. Фінансова статистика (з основами теорії статистики). — К.: Міжнародна академія управління персо­налом, 2006.

 

15. Гроші та кредит: підр./ Б. С. Івасів, М. Л. Савлук, В. А. Ющенко та т./ За ред. Б. С. Івасіва. —Тернопіль: Карт-бланш, 2000. — 512 с.

16. Гуменюк В.Я., Міщук Г.Ю. Біржове регулювання підприємницьких ри­зиків: монографія. — Рівне: УДУВГП, 2004. — 127 с

17. Державні фінанси. Начальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб./ За заг. ред. Базилевича В.Д. — К.: Атіка, 2004. — 368 с

18. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995.


Фінансова статистика

19. Єріна A.M., Мазуренко O.K.. Паїьян 3.0. Економічна статистика: Прак­тикум. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», 2002.

20. Кочетков В.Н. Анализ кредитоспособности клиента. Кредитные рис-ки.-К.: УФИМБ, 1998.

21. Кочетков В. 11., Омельченко А.В. Основы економического анализа бан­ковской деятельности. — К.: УФИМБ, 1998.

22. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування,— К.: Центр навч. літератури, 2003. —224 с

23. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П, Москаль Б.С. Економічна статистика. Навч. посібник. — Львів: Новий світ — 2000, 2004. — 364 с

24. Лапішко М.Л. Основи фінапсово-статистичного аналізу економічних процесів: Підручник. —Львів: Світ, 1995.

25. Липпе П., Фондер Т.И. Экономическая статистика. Т.П. Статистичес­кие очерки. Федеральное стат. упр. Германии, 1995.

26. Лутчин Н.П., Миронюк А.К. Статистика фінансів. Навч. Посібник. 2-ге вид., випр. і доп. — Львів: Новий Світ — 2000, 2004. — 364 с.

27. Мартене А.К. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.-К.: КИА, 1997.28. Меркулов Я. С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА, 1996.

29. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 278 с

30. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посі­бник. — Львів: Новин Світ — 2000, 2006. — 432 с

31. Моторин Р.С. Міжнародна статистика: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993.

32. Назаров МЛ. Статистика финансов. — Москва, 1996.

33. Новицький В.Е., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових зо­бов'язань України. — К.: Політична думка, 2000. — 330с.

34. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., дон. і перероб. — К..КНЕУ, 2005. — 240 с

35. Павлов В.І., Пичипенко 1.1., Кривов'язюк І.В. Цінні піпери в Україні: Навчальний посібник. — Видання 2-ге, доповнене. — К.:Кондор, 2004. — 400 с

36. Пилипенко Л.П. Фінансовий аналіз як інструментарій оцінки рівня ри­зику інвестора.// Фінанси України. — 1997 —№1.

37. Плиса В.Й. Страхування: Павч. посібник. — К.: Каравела, 2006. — 392 с

38. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. —М.: ИНФРА, 1996.

39. Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов. — М.: Финстатинформ. 1997.


Література

40. Ряузов Н.Н., Соловйов В.И. Статистика в кредитных учреждениях. — Москва, 1985.

41. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. по­сібник.-2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — 662 с.

42. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Российская практика, 1997.

43. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. для студ. вшц. навч. іакл. — К.: МАУП, 2006. —456 с

44. Статистика: Навч.-метод, посібник для самост. внвч. дисц./ А. М. Єрі-на, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріиої, Р. М. Мото-рина. — К.:КНЕУ, 2001. —448 с

45. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єрі-натаін. —К.:КНЕУ, 1998.

46. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. — М.: Финансы и статистика, 2000.

47. Сухарський B.C. Ощадна справа: основи теорії і практики.- Тернопіль: Економічна думка, 1999.-218с.

48. Уманец Т.В. Финансово-банковская статистика. —К.: 1992.

49. Уманец Т.В. Практикум по финансово-банковской статистике.— К.: 1999.

50. Успшшем Т. Дж., Парамону К. Количественные методы в финан­сах. — М.: ЮНИТИ, 1999.

51. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник. — К.:Алеута, — 2006. — 443 с.

52. Фінансово-банківська статистика. Пракгикум: Навч. Посібник / П. Г. Ваш-ків, П. 1. Пастер, В. П. Сторожук, С. 1. Ткач; За ред. С. 1. Ткача. — К.: Либідь, 2002.

53. Фінанси: Навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благуи, I. Г. Чуй. — К.: Знання, 2006. — 247 с.

54. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д. е. н., проф. Г. Г. Кірейцева. — Київ: ЦУЛ, 2002. —268 с.

55. Фінанси підприємств: Підручник/ А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук, ред., проф. А. М. Поддєрьогін. — 5-те вид., перероб. та домов. — К.: КНЕУ, 2005. — 546 с

 

56. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996.

57. Цая-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 360 с

58. Шарп У.Ф., Аіександрер Г., БешшДж. Инвестиции. — М: ИНФРА, 1997.

59. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Мар'яна Василівна МАЛЬЧИК

Світлана Іванівна ГАЛАШКО

Анна Ігорівна ПЕЛЕХ


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты