Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподіл балів за один змістовний модуль
 

 

Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Підсумкова атестація Сума
Відвідування аудиторних занять Вчасне виконання завдань Інші види робіт за вимогою викладача Заохочення за систематичність у навчаль­ній роботі Виступ на семінарі, практичному занятті Участь у діловій грі, обговоренні проблем­ної ситуації Додаткове виконання навчальних завдань Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання Якість курсової роботи Підготовка реферагу, елекгронної версії лекції Виконання індивідуальної роботи, участь у конкурсах, олімпіадах, наукові здобутки Здача екзамену, підсумкової ККР До 100 балів. За рахунок індивідуальної роботи мо­жливо і більше 100 балів
Не більше 20 балів Не більше 20 балів До 20 та більше 20 балів Не більше 40 балів
                         

Примітка: Кількість балів з навчальної дисципліни визначається як середнє ариф­метичне за кожен модуль дисципліни.

Шкала оцінювання:

90—100 балів — відмінно;

75-89 балів — добре;

60-74 бали — задовільно;

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання;

1-34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


Критерії оцінювання знань

Оцінка навчальної діяльності студента

 

Шкала ECTS МОН України 100-бальна МОН України
А Відмінно 90-100 балів Зараховано
В Добре 80-89 балів Зараховано
С Добре 75-79 балів Зараховано
D Задовільно 60-75 балів Зараховано
Е Задовільно 50-59 балів Не зараховано
F Незадовільно Менше 50 балів Не зараховано
FX Незадовільно Менше 30 балів Не зараховано


 


Література

1. Алёхин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции. М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры связанные с банкротством. — Москва: Ось-89, 1995.

3. Базияееич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. — К.: Атіка, 2002. — 368с.

4. Балабанов И.Т. Рынок ценных бумаг: Коммерческая азбука. — М.: Фи­нансы и статистика, 1994.

 

5. Банківська справа: Навчальний посібник/ За ред. проф. Р. 1. Тиркало. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

6. Бірюков В., Єфімое В., Залетов О. та інші. Страхове посередництво: те­орія та практика. Навчальний посібник. За ред. О. М. Залетова. — К: Міжна­родна агенція «Bee Zone», 2004.— 416c.

7. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников МЛ. Чтению А.В. Фондовый рынок. —М.: Вита-пресс, 1998.

8. Бериевщин Л.А. Анализ финансовой отчётности. — М.: Финансы и ста­тистика, 1996.

9. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Видав­ництво А.С.К., 2004.

 

10. БурроуК. Основы страховой статистики. — М.: Анкил, 1996.

11. Бюджетна система України: Навч. посібник / С. І. Юрій, Й. М. Крисо-ватий та ін.; під ред. С. 1. Юрія, И. М. Бескида. — К.: НЮС, 2000. — 400 с.

12. Василенко ILL, Василенко А.В. Фінанси: Навч. посіб./ За ред. Л. I. Ва­силенко. — К.: Київ. нац. торг. — екон. ун-т, 2003. — 199 с.

13. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998.

14. Головач А.В., Захожай В.Б., Шустіков А.А. Фінансова статистика (з основами теорії статистики). — К.: Міжнародна академія управління персо­налом, 2006.

 

15. Гроші та кредит: підр./ Б. С. Івасів, М. Л. Савлук, В. А. Ющенко та т./ За ред. Б. С. Івасіва. —Тернопіль: Карт-бланш, 2000. — 512 с.

16. Гуменюк В.Я., Міщук Г.Ю. Біржове регулювання підприємницьких ри­зиків: монографія. — Рівне: УДУВГП, 2004. — 127 с

17. Державні фінанси. Начальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб./ За заг. ред. Базилевича В.Д. — К.: Атіка, 2004. — 368 с

18. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995.


Фінансова статистика

19. Єріна A.M., Мазуренко O.K.. Паїьян 3.0. Економічна статистика: Прак­тикум. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», 2002.

20. Кочетков В.Н. Анализ кредитоспособности клиента. Кредитные рис-ки.-К.: УФИМБ, 1998.

21. Кочетков В. 11., Омельченко А.В. Основы економического анализа бан­ковской деятельности. — К.: УФИМБ, 1998.

22. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування,— К.: Центр навч. літератури, 2003. —224 с

23. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П, Москаль Б.С. Економічна статистика. Навч. посібник. — Львів: Новий світ — 2000, 2004. — 364 с

24. Лапішко М.Л. Основи фінапсово-статистичного аналізу економічних процесів: Підручник. —Львів: Світ, 1995.

25. Липпе П., Фондер Т.И. Экономическая статистика. Т.П. Статистичес­кие очерки. Федеральное стат. упр. Германии, 1995.

26. Лутчин Н.П., Миронюк А.К. Статистика фінансів. Навч. Посібник. 2-ге вид., випр. і доп. — Львів: Новий Світ — 2000, 2004. — 364 с.

27. Мартене А.К. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.-К.: КИА, 1997.

28. Меркулов Я. С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА, 1996.

29. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 278 с

30. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посі­бник. — Львів: Новин Світ — 2000, 2006. — 432 с

31. Моторин Р.С. Міжнародна статистика: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993.

32. Назаров МЛ. Статистика финансов. — Москва, 1996.

33. Новицький В.Е., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових зо­бов'язань України. — К.: Політична думка, 2000. — 330с.

34. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., дон. і перероб. — К..КНЕУ, 2005. — 240 с

35. Павлов В.І., Пичипенко 1.1., Кривов'язюк І.В. Цінні піпери в Україні: Навчальний посібник. — Видання 2-ге, доповнене. — К.:Кондор, 2004. — 400 с

36. Пилипенко Л.П. Фінансовий аналіз як інструментарій оцінки рівня ри­зику інвестора.// Фінанси України. — 1997 —№1.

37. Плиса В.Й. Страхування: Павч. посібник. — К.: Каравела, 2006. — 392 с

38. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. —М.: ИНФРА, 1996.

39. Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов. — М.: Финстатинформ. 1997.


Література

40. Ряузов Н.Н., Соловйов В.И. Статистика в кредитных учреждениях. — Москва, 1985.

41. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. по­сібник.-2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — 662 с.

42. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Российская практика, 1997.

43. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. для студ. вшц. навч. іакл. — К.: МАУП, 2006. —456 с

44. Статистика: Навч.-метод, посібник для самост. внвч. дисц./ А. М. Єрі-на, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріиої, Р. М. Мото-рина. — К.:КНЕУ, 2001. —448 с

45. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єрі-натаін. —К.:КНЕУ, 1998.

46. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. — М.: Финансы и статистика, 2000.

47. Сухарський B.C. Ощадна справа: основи теорії і практики.- Тернопіль: Економічна думка, 1999.-218с.

48. Уманец Т.В. Финансово-банковская статистика. —К.: 1992.

49. Уманец Т.В. Практикум по финансово-банковской статистике.— К.: 1999.

50. Успшшем Т. Дж., Парамону К. Количественные методы в финан­сах. — М.: ЮНИТИ, 1999.

51. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник. — К.:Алеута, — 2006. — 443 с.

52. Фінансово-банківська статистика. Пракгикум: Навч. Посібник / П. Г. Ваш-ків, П. 1. Пастер, В. П. Сторожук, С. 1. Ткач; За ред. С. 1. Ткача. — К.: Либідь, 2002.

53. Фінанси: Навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благуи, I. Г. Чуй. — К.: Знання, 2006. — 247 с.

54. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д. е. н., проф. Г. Г. Кірейцева. — Київ: ЦУЛ, 2002. —268 с.

55. Фінанси підприємств: Підручник/ А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук, ред., проф. А. М. Поддєрьогін. — 5-те вид., перероб. та домов. — К.: КНЕУ, 2005. — 546 с

 

56. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996.

57. Цая-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 360 с

58. Шарп У.Ф., Аіександрер Г., БешшДж. Инвестиции. — М: ИНФРА, 1997.

59. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Мар'яна Василівна МАЛЬЧИК

Світлана Іванівна ГАЛАШКО

Анна Ігорівна ПЕЛЕХ


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты