Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКоефіцієнт Пірсона та Чупрова
Читайте также:
  1. Коефіцієнт
  2. Коефіцієнт використання маневрових локомотивів
  3. КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ
  4. Коефіцієнт контингенції та асоціації
  5. Коефіцієнт потужності електропривода
  6. Коефіцієнти значущості підсистем оцінки стану управління фінансової стійкості
  7. Коефіцієнти, що характеризують народногосподарське значення населеного пункту
  8. Коли коефіцієнт структурних зрушень перевищує 3 %, можна говорити про істотну зміну структури населення.
  9. Множинний коефіцієнт кореляції і детермінації

За результатами проведеного аналітичного дослідження були отримані кількісні показники властивостей двох величин X таУ при 300 спостереженнях. Потрібно підтвердити чи спростувати гіпотезу, яка була висунута на підставі змістовного аналізу: Њ0="між X таУіснує тісний зв’язок".

Двомірний розподіл випадкових величин (X, У) оформлено у вигляді таблиці (підсумковий стовпчик ni і рядок nj відобра­жають одномірні розподіли X таУ).

Х nj
У
ni

Властивість Xвизначається за інтервальною шкалою через кожні двісті умовних одиниць: 0-200; 201-400; 401-600; 601-800. Якщо вимірювана величина X потрапляє в певний інтервал, то значення Xі є центром і-го інтервалу в точках 100; 300; 500; 700, відповідно. Всього чотири інтервали, тобто k=4.

Властивість Увизначається за номінальною шкалою з варіантами відповідей "Так" і "Ні", відповідно yi приймає значення 1 та 0. Всього два інтервали, тобто l=2.

За результатами опитування респонденти розподілились на дві групи. Кожній групі відповідають умовні розподіли відносних частот респондентів W(X|yi).

W Х СУМА
У
W(X|y0) 0,50 0,25 0,08 0,17
W(X|y1) 0,17 0,17 0,28 0,39
W(X) 0,30 0,20 0,20 0,30

 

Умовні розподіли W(X|y0) і W(X|y1) різняться, причому в першій групі - менш забезпечені респонденти, у другій - більш забезпечені. Отже, залежність між X та У більша за 0. Щоб визначити величину цієї залежності, обчислюється c2, причому за WH(теоретична відносна частота) приймається безумовний розподіл W(X), а за WE (експериментальна відносна частота) - умовний розподіл відносних частот W(X|yi). , де

WH - теоретична відносна частота, WE - експериментальна відносна частота, l, k— кількість інтервалів на шкалах властивостей х і у (l=2, k=4).

На основі отриманих даних c2=54.Це значення називають емпіричним, тобто отриманим експериментальним шляхом. Існують статистичні таблиці (Додаток 1) функції F(c2) з розрахованими критичними значеннями c2, якщо емпіричне значення c2е більше за табличне критичне значення c2кр, то це виражає факт залежності Х від У. Табличне значення c2кр для числа ступенів свободи v=(k-1)(l-1)=(4-1)(2-1)=3 дорівнює 7.8, а емпіричне значення c2е=54, відповідно c2кр< c2е,що означає існування зв’язку міжХ та У.Для перевірки обчислимо значення коефіцієнтів взаємної спряженості Х від У:

коефіцієнт Пірсона: =0.39

коефіцієнт Чупрова: =0.24

 

що також підтверджує існування зв’язку між X таУ.

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты