Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозслідування аварій
Читайте также:
  1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  2. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  3. Розслідування нещасних випадків
  4. Розслідування нещасних випадків
  5. Розслідування та облік нещасних випадків
  6. Спеціальне розслідування нещасних випадків
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

На підприємстві повинен бути розроблений і затверджений у встановленому порядку план ліквідації аварій (аварійних ситуацій), у якому розглядаються можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємств, а також обов'язки працівників інших підприємств, установ і організацій, що залучаються до ліквідації аварій.

На підприємстві, згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці, повинні бути розроблені і затверджені роботодавцем:

- план попередження надзвичайних ситуацій;

- план ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій).

У цих планах розглядаються можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємств, а також обов`язки працівників інших підприємств, установ і організацій, які залучаються до ліквідації аварій.

Аварії, що призвели до руйнування чи ушкодження виробничих будинків, споруджень, апаратів, машин, устаткування, гірничих вироблень, поділяються на дві категорії:

До І категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

- загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

- стався викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони підприємства;

- збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів;

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об`єкта, що створило загрозу для життя і здоров`я працівників підприємства чи населення.

До II категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

- загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об`єкта, що створило загрозу для життя і здоров`я працівників цеху, дільниці підприємства з чисельністю працюючих 100 осіб і більше.

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, тимчасової зупинки виробництва внаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і окремих об'єктів, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі тощо не належать до аварій першої чи другої категорії і розслідуються відповідно до законодавства.

Після надходження повідомлення про аварію власник підприємства зобов'язаний діяти згідно з планом ліквідації аварії, вживаючи в першу чергу заходів для порятунку потерпілих і з надання їм медичної допомоги, попередження подальшого поширення аварії, установлення границь безпечної зони й обмеження доступу до неї людей, повідомити про аварію І чи ІІ категорії у відповідний орган державного нагляду за охороною праці, орган, до сфери управління якого належить підприємство загальнодержавної власності, у місцевий орган державної виконавчої влади, у прокуратуру за місцем розташування підприємства.

Згідно з п.97 Порядку “Розслідування аварії, що спричинила нещасні випадки, проводиться згідно з пунктами 3-62 цього Порядку.Якщо з приводу розслідування аварії, що не спричинила нещасні випадки, не прийнято спеціальне рішення Кабінету Міністрів України, розслідування проводиться комісіями, що утворюються:

- у разі аварії першої категорії - наказом центрального органу виконавчої влади чи розпорядженням місцевої держадміністрації за погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС;

- у разі аварії другої категорії - наказом керівника органу, до сфери управління якого належить підприємство, чи розпорядженням місцевої держадміністрації за погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС.

Головою комісії призначається представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, або представник органу державного нагляду за охороною праці чи МНС. Під час розслідування комісія керується правами, визначеними пунктами даного Порядку.

У ході розслідування комісія визначає характер аварії, з`ясовує обставини і причини, встановлює факти порушення вимог законодавства про охорону праці, цивільної оборони, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів і конструкцій, їх відповідність вимогам технічних і нормативних документів та проекту, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, визначає заходи щодо ліквідації наслідків та запобігання таким випадкам.

Комісія з розслідування зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати обставини і причини аварії і скласти акт розслідування аварії за формою Н-5.

Залежно від характеру аварії, у разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи, зазначений термін може бути продовжений органом, який призначив комісію.

За наявності у члена комісії особливої думки, він викладає її письмово і додає до акта.

Комісії з залученням необхідних експертів визначають також розміри збитку, заподіяного підприємству, населенню і господарським об'єктам за межами підприємства.

Збиток, нанесений аварією, визначається з урахуванням витрат, зазначених у процесі розслідування. За результатами розслідування аварії власник підприємства видає наказ, яким, відповідно до пропозицій комісії з розслідування, затверджує заходи щодо попередження подібних аварій надалі і притягає до відповідальності працівників за порушення нормативних актів з охорони праці відповідно до висновків комісії.Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії здійснює підприємство, де сталася аварія, і у п'ятиденний термін після закінчення розслідування направляє їх до прокуратури і відповідного органу державного нагляду за охороною праці.

Копія акта спеціального розслідування аварії і наказу керівника підприємства загальнодержавної власності висилається органу, до сфери управління якого належить підприємство.

Акт розслідування аварій І і ІІ категорій направляється центральним органам державного нагляду за охороною праці, а також міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади за їхньою вимогою.

Один екземпляр акта розслідування аварії, що не спричинила нещасного випадку, зберігається на підприємстві до закінчення термінів здійснення заходів, намічених комісією з розслідування, але не менше двох років.

Якщо аварія сталася через проектні недоробки чи конструктивні недоліки устаткування, то для участі в роботі комісії з розслідування залучаються представники підприємств, що розробляли і виготовляли це устаткування.

Власник підприємства зобов'язаний направити проектній організації, заводу-виготовнику устаткування обґрунтовані рекламації, а їх копії - органам, до сфери управління яких належить підприємство, проектна організація чи завод-виготовник загальнодержавної власності. За видами робіт і устаткування, на які видається дозвіл (ліцензія) на проектування чи виготовлення, копія рекламації направляється також органу, що видав дозвіл (ліцензію) на проектування чи виготовлення устаткування (об'єкта).

Облік аварій І і ІІ категорій здійснюють підприємства і відповідні органи державного нагляду за охороною праці з реєстрацією в журналі. При цьому враховуються як аварії, внаслідок яких сталися нещасні випадки, так і ті, внаслідок яких нещасних випадків не сталося.

Державна статистична звітність про аварії затверджується Мінстатом з подання Держнаглядохоронпраці.

Письмову інформацію про здійснення заходів, запропонованих комісією з розслідування, підприємство направляє організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні, за мірою закінчення термінів, зазначених в акті розслідування аварії. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням і обліком аварій, здійсненням заходів щодо усунення причин, що їх викликали, покладається на органи державного управління охороною праці й органи державного нагляду за охороною праці.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 36; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты