Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріант 1
Читайте также:
  1. Варіант 1
  2. Варіант 10
  3. ВАРІАНТ 11 1 страница
  4. ВАРІАНТ 11 2 страница
  5. ВАРІАНТ 11 3 страница
  6. ВАРІАНТ 11 4 страница
  7. ВАРІАНТ 11 5 страница
  8. ВАРІАНТ 11 6 страница
  9. ВАРІАНТ 15

1. Продовжте речення: «Риторика — це...»:

А Наука про правильну вимову та наголошення слів.

Б Емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.

В Теорія ораторського мистецтва.

Г Відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.

Ґ Наука про словниковий склад мови.

2. Продовжте речення: «План виступу — це...»:

А Повний письмовий виклад змісту виступу.

Б Слова та звороти, що означають поняття та явища певної галузі знання.

В Послідовність і взаємозв'язок тематичних частин виступу, зафіксова­них у вигляді переліку ключових питань або суджень.

Г Узагальнювальні думки, які мають лаконічну, відшліфовану мовну форму.

Ґ Висновкові положення.

3. Основним жанром академічного красномовства є:

А Бесіда.

Б Лекція.

В Доповідь.

Г Реферат.

4. Продовжте речення: «Лаконічність мовлення відображає...»:

А Емоційність, натхненність, піднесеність мовлення.

Б Багатство словникового запасу оратора.

В Нормативність мовлення оратора.

Г Здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.

Ґ Діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом.

5. Продовжте речення: «Метафора — це...»:

А Троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого.

Б Троп, художнє означення, що виділяє й образно характеризує якусь рису певного явища, предмета, дії.

В Троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі аналогії, подібності.

Г Троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття.

Ґ Троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, характеристик, ознак предмета чи явища.

6. Визначення поняття «етос» подано в рядку:

А Ця категорія визначає зразкову суспільну й осо­бисту морально-етичну поведінку оратора.

Б Ця категорія покликана воєдино представляти думку і слово.

В Це інтелектуальне, вольове, емоційне устрем­ління мовця (автора), яке виявляється і в процесі мовної комунікації, і в його продукті — тексті.

Г Це риторичне поняття, що означає загальні місця у промові.

7. До жанрів академічного красномовства належать:

А Політична промова, політичний огляд, політичний виступ.Б Дебати, прокурорська промова, адвокатська промова, судова промова.

В Наукова доповідь, наукове повідомлення, наукова лекція, реферат, виступ на семінарському занятті, науково-популярна лекція, бесіда.

Г Проповідь-повчання, проповідь-розповідь, бесіда-тлумачення.

8. Скільки років вивчали риторику в Києво-Моги­лянській академії:

А Упродовж усіх років навчання.

Б Упродовж шостого року навчання.

В Перший і другий роки навчання.

Г Упродовж четвертого року навчання.

9. До якого виду ораторського мистецтва нале­жить мітинговий виступ:

А Суспільно-політичного.

Б Судового.

В Богословсько-церковного.

Г Академічного.

10. Який метод викладу матеріалу полягає в послідовному розгортанні подій від часткового до загального:

А Аналогійний.

Б Індуктивний.

В Концентричний.

Г Дедуктивний.

11. Визначення поняття «ко­мунікативні бар'єри» подано в рядку:

А Це поняття, що характеризує комуніканта сто­совно позицій інших учасників спілкування.

Б Це негативний результат спілкування, тобто таке завершення спілкування, коли його мета не досягнута.

В Це груба помилка, допущена в спілкуванні, яка одразу ж робить подальше спілкування неефек­тивним.Г Це типові труднощі, що виникають у спілкуванні людей у зв'язку з дією тих чи інших об'єктивних чи суб'єктивних причин і перешкоджають успішній ко­мунікації, розумінню людьми один одного.

12. Укажіть хибне твердження:

А Виступ без плану можна порівняти з подорожжю без карти: невідомо, куди можна прийти.

Б План виступу потрібен тільки ораторам-початківцям.

В Гарним вважається такий план, який повно і послідовно розкриває тему, допомагає слухачеві зро­зуміти логіку викладу.

Г План виступу складається заздалегідь, а в про­цесі роботи над темою він коригується.

13. Хибне твердження подано в рядку:

А Не варто починати свій виступ із вибачень перед аудиторією.

Б Не варто починати виступ одразу від порога.

В Не варто починати свій виступ риторичним запи­танням.

Г Не варто розповідати анекдот чи випадок із жит­тя, що не стосується теми виступу.

14. Правильну думку подано в рядку:

А Висновки обов'язкові тільки для великих вис­тупів.

Б Гумористичний висновок доречний у будь-якій аудиторії.

В Висновок-кульмінація завжди добре запам'ято­вується слухачеві.

Г Вибачення перед аудиторією за недостатню під­готовку до виступу покращує враження слухачів про оратора.

15. Яка з порад щодо використання наочного ма­теріалу є хибною:

А Чим більше наочних посібників ви використаєте, тим краще сприйметься ваша промова.

Б Важливо дібрати наочність оптимального роз­міру, щоб слухачі могли побачити все, що там зобра­жено.

В Діаграми, малюнки, ілюстрації, фотографії, плакати, різні предмети показувати як підтверджен­ня чи доповнення до пояснення основних положень виступу.Г Щоб наочні посібники викликали інтерес, їх варто представляти лише тоді, коли про них говорите, а не розставляти перед аудиторією заздалегідь.

16. Основоположними розділами класичної риторики є:

А Інвенція, диспозиція, елокуція, елоквенція, меморія, акція, релаксація.

Б Логос, етос, пафос, топос.

В Невербаліка, тропіка, диспозиція.

Г Елеквенція, етос, тропіка, елокуція.

17. Сократ, Платон, Демосфен, Аристотель – знамениті оратори:

А Київської Русі.

Б Росії.

В Давньої Греції.

Г Давнього Риму.

18. Аристотель виділяв такі три види засобів переконання:

А Цитування, умовивід, толерантність.

Б Риторичне звертання, символ, порівняння.

В Пауза, наочність, лаконізм.

Г Логічні докази, моральні докази, емоційність.

19. Вислів «Заговори, щоб я тебе побачив» належить:

А Цицерону.

Б Аристотелю.

В Сократу.

Г Ф.Прокоповичу.

20. Вислів «Немає магії сильнішої, ніж магія слів» належить:

А А.Франсу.

Б Н.Трюбле.

В Б.Паскалю.

Г Ф.Бекону.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты