Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо якої форми красномовства належить наведений текст?
Читайте также:
  1. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  2. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  3. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  4. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  5. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  6. Азиатская - в которой формированию государства способствовали климатические условия, повлиявшие на выполнение ирригационных и строительных работ.
  7. Алгоритм позиционирования товаров в рамках формирования товарной линии
  8. Анализ понятия «стоимость» и факторов, её формирующих
  9. Анализ состава, структуры и источников формирования имущества предприятий
  10. Анализ формирования и выполнения производственной программы

Він був сином мужика і став володарем в царстві духа.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. А для во­лі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла пе­ретворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм.

Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невми­рущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець се наново збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко (І. Франко «Присвята»).

А Парламентської.

Б Академічної.

В Соціально-побутової.

Г Судової.

Ґ Церковно-богословської.

4. До церковно-богословського красномовства належить такий текст:

А В економіці Урарту з найдавніших часів дуже велику роль відігравало скотарство. Прослідкуємо, як зростала ця роль протягом всього періоду існування урартійської держави.

Б Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила, тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе, знає бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших.

В Нехай він задушиться моїми грішми, той лобуряка! Щоб його гаряча кров спила!

Г Виборці, що підтримують комуністів, — це насамперед люди, котрі не можуть чи не хочуть позбутися сталінсько-брежнєвської ідеології. Вони є активною частиною суспільства й на вибори прийдуть.

Ґ Не прагнучи обілити звинувачену Ч., звернемо увагу присутніх на обставини, що можуть певною мірою пом'якшити її вину. Перш за все, численні свідки твердять, що вона має вкрай неврівноважений характер і схильна до демонстративних афектів.

5. Продовжте речення: «Образність мовлення оратора — це...»:

А Уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів.

Б Здатність розглядати конкретні факти й явища, даючи їм чіткі наукові й політичні оцінки.

В Наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислю­вати почуте, а ніби сприймати почуттями — бачити, чути тощо.Г Логічна переконливість сказаного.

Ґ Насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.

6. Визначення поняття «дис­позиція» подано в рядку:

А Це розділ риторики, призначення якого — допо­могти оратору запам'ятати зміст промови так, щоб не загубити не тільки фактичну інформацію, а й об­разність, цікаві деталі.

Б Це розділ, у якому розкриваються закони мовно­го вираження предмета спілкування.

В Це розділ, призначення якого полягало в тому, щоб підготувати оратора зовнішньо і внутрішньо до виступу.

Г Це розділ риторики, який визначає правила логічного розташування частин виступу.

7. Заслуга Квінтіліана полягає в тому, що:

А Він уперше створив оригінальну систему навчан­ня риторики.

Б Він уперше написав історію красномовства.

В Він уперше зобразив ідеального оратора.

Г Він уперше відділив поетику від риторики.

8. За яким методом виклад матеріалу здійсню­ється від загального до часткового:

А Індуктивним.

Б Дедуктивним.

В Ступінчастим.

Г Аналогійним.

9. Метод евристичної бесіди першим запровадив:А Горгій.

Б Сократ.

В Квінтіліан.

Г Платон.

10. Правильна думка подана в рядку:

А Обираючи тему виступу, потрібно враховувати власну обізнаність, інтереси аудиторії та актуальність теми.

Б Обираючи тему виступу, потрібно враховувати власні інтереси, інтереси аудиторії та наявність дже­рел для підготовки.

В Обираючи тему виступу, потрібно враховувати актуальність і глибину дослідження проблеми в су­часній науці.

Г Обираючи тему виступу, необхідно враховувати власну обізнаність, власні інтереси та актуальність теми.

11. Хибне твердження подано в рядку:

А Головний недолік будь-якого виступу — недо­статня кількість прикладів.

Б Головний недолік будь-якого виступу — пору­шення логічної послідовності у викладі матеріалу.

В До недоліків композиції варто віднести переван­таження тексту теоретичними роздумами, брак до­казів основних положень.

Г Оратору не варто у своєму виступі висвітлювати дуже багато питань.

12. Які з названих деталей свідчать про увагу слу­хачів до оратора:

А Погляди слухачів спрямовані вбік.

Б Нахил слухачів в бік оратора.

В Закинута нога на ногу, тіло нахилене назад.

Г Малювання на папері сторонніх предметів.

13. Укажіть позицію, де зазначена хибна думка:

А Представляючи гостя, потрібно розповісти де­тально всю його біографію.

Б Представляючи гостя, необхідно зазначити, звідки він до нас приїхав.

В Представлення гостя — це похвальне слово гостю.

Г Про гостя потрібно сказати тільки те, що буде цікаво присутнім.

14. Яке з названих положень не належить до голов­них вимог логіки усного виступу:

А Вимога чистоти мовлення.

Б Вимога визначеності, ясності.В Вимога послідовності.

Г Вимога несуперечливості.

15. У розділі «Еколуція» розкриваються закони:

А Побудови публічного виступу.

Б Мовного вираження предмета спілкування.

В Невербальної комунікації.

Г Подолання опору аудиторії.

16. Сократ збагатив практичну риторику:

А Принципом «риторика – майстер переконання».

Б Оригінальними підходами до політичної полеміки, еристики, розробив новий вид бесіди.

В Переконанням, що «першою й основною умовою успіху оратора є жвавість».

Г Поглядом, що «риторика – джерело влади».

17. Найвидатнішими проповідниками і риторами-педагогами ХVІ – поч. ХVІІ ст. були:

А С.Полоцький, С.Яворський, Д.Туптало.

Б Г.Сковорода, М.Довгалевський, П.Конючкевич.

В І.Гізель, Л.Баранович, І.Галятовський, А.Радивиловський.

Г К.Туровський, І.Вишенський, Г.Сковорода.

18. Вислів «Істина красномовства – це уміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба» належить:

А М.Монтеню.

Б Ж.Лабрюйєру.

В Е.Юнгу.

Г Ф.Ларофшуко.

19. Лаконічність мовлення відбиває:

А Емоційність, натхненність, піднесеність мовлення.

Б Багатство словникового запасу оратора.

В Нормативність мовлення оратора.

Г Здатність говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим.

20. Тема виступу – це:

А Роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів.

Б Основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища й факти, що розглядаються у виступі.

В Послідовний перелік основних питань, висвітлюваних у виступі.

Г Заклик, що емоційно визначає певне суспільне завдання.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 74; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты