Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Методичні вказівки

 

Щодо підготовки та захисту дипломної роботи

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

 

зі спеціальності 8.050103 – «Міжнародна економіка»

 

 

Дніпропетровськ


Методичні вказівки щодо підготовки та захисту дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальності 8.050103 – “Міжнародна економіка”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 22 с.

 

Методичні вказівки підготовлені відповідно до Положення про орга-нізацію навчального процесу у вищих учбових закладах, затвердженого Міносвіти України 2 червня 1993 р. за № 161, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 20 січня 1998 р. за № 65, Галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 06.06.2002 р. № 330, Положення про державну атестацію студентів-випускників П-824-006.

 

Укладач: Кузьмінов С.В., канд. екон. наук, доц.

 

зміст

 

1. Мета і завдання дипломної роботи...........................................................3

2. Загальна структура дипломної роботи.....................................................4

3. Зміст дипломної роботи............................................................................ 5

4. Порядок оформлення дипломної роботи.................................................8

5. Порядок виконання дипломної роботи...................................................11

6. Захист та оцінювання дипломних робіт..................................................14

Додатки...........................................................................................................16

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота — це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження, дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певного об’єкту (підприємства, організації).

При виконанні дипломної роботи студент повинен показати глибокі теоретичні знання з конкретних питань, вміння застосовувати сучасні методи досліджень, використовувати досягнення науки й техніки, грамотно, чітко, логічно викладати думки, узагальнювати і формулювати висновки та пропозиції.

Показником високої якості підготовки фахівця з економіки є наявність у дипломній роботі узагальнених аналітичних матеріалів та обґрунтованих рекомендацій, які повністю або частково були використані у практиці окремого підприємства. Впровадження результатів дипломного дослідження в практику роботи підприємства чи організації підтверджується довідкою про впровадження, підписаною керівником підприємства або підрозділу, на базі якого були впроваджені запропоновані заходи, та завіряється печаткою.

 

Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

 

Основні завдання дипломної роботи:

1) озброїти випускника глибокими теоретичними знаннями з обраної теми (проблеми), що досягається внаслідок самостійного підбору і вивчення спеціальної літератури, законодавчих актів, інструкцій та положень;

2) навчити випускника використовувати сучасні методи економічних досліджень, обробляти експериментальні дані, збирати й аналізувати фактичні показники роботи підприємства, давати економічну оцінку господарським явищам, а також науково обґрунтовані й переконливі рекомендації, робити об’єктивні висновки з результатів дослідження;

3) виявити здатність випускника правильно застосовувати теоретичні положення, досягнення науки і техніки, розробляти методичні рекомендації при вирішенні конкретних практичних завдань, вміння обґрунтовувати доцільність впровадження тих чи інших рекомендацій у практику роботи конкретного підприємства, визначати їх економічну ефективність;

4) виявити здатність майбутнього магістра чітко, грамотно, у логічній послідовності викладати думки, вміння узагальнювати одержані дані, формулювати правильні висновки, давати економічно обґрунтовані пропозиції.

 

Особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, специфіки об’єкту дослідження та інших обставин.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты