Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаDEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMICS
Читайте также:
  1. Biogime International, Inc.
  2. Exercise5. Speak about the English Department at your University (use Topical Vocabulary).
  3. Состав номенклатуры SNOMED International
  4. Учетная система Европы. Особенности. Euroclear и Clearstream International.
  5. Характеристика платежной системы VISA International (история, продукты и технологии).

200__


Додаток Б

Форма завдання на дипломну роботу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

Затверджую:

Зав. кафедрою Задоя А.О.

доктор економічних наук, професор

______________________________

 

“_____”__________________200 р.

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

 

Студенту (ці)________________________________________________________

Спеціальність ____________________________________група ______________

Тема дипломної роботи ______________________________________________

___________________________________________________________________

затверджена наказом ректора ДУЕП №________ від ”____” ___________200 р.

 

 

Розділ Зміст завдання Дата подання керівнику Фактична дата подання
Теоретичний   1.04.2009  
Аналітичний   12.05.2009  
Практичний   25.05.2009  
Подання оформленої роботи на кафедру 29.05.2009  

 

Дата видачі завдання: “ ____ ”_______________ 200 р.

 

Завдання видав ______________________ (підпис)

 

Завдання прийняв до виконання _______________________ (підпис)


Додаток В

Форма відгуку керівника

ВІДГУК КЕРІВНИКА

 

На дипломну роботу за темою _________________________________________

__________________________________________________________________

студента (ки) V курсу спеціальності___________________________________

__________________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові )

 

Оцінка окремих складових дипломної роботи:

 

1. Оформлення роботи (не більше 10 балів) - _______________________

____________________________________________________________________

 

2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику (кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів) - ________________________ ____________________________________________________________________ 

 

3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (не більше 25 балів) - __

____________________________________________________________________

 

 

4. Практичні аспекти роботи (не більше 20 балів) - ________________ ____________________________________________________________________

 

 

5. Оцінка попереднього захисту (не більше 25 балів) - _______________

____________________________________________________________________

 

Додаткові думки та загальний висновок керівника_________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Загальна оцінка(не більше 100 балів)________

 

 

Дата оформлення відгуку ____________________

 

КЕРІВНИК

дипломної роботи

_______________________

_______________________

_______________________ ________________________

(П.І.Б. керівника, (підпис )

вчений ступінь, наукове звання)


Додаток Г

Форма титульного листа реферату для захисту на англійській мові

 

 

DNIPROPETROVSK UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW

 

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMICS

 

Tatyana IVANOVA

 

 

THE DIFFERENCE

IN THE DOLLAR VALUE OF EXPORTS

AND IMPORTS

Abstract of diploma paper

Scientific supervisor………………………………………………………….

Language consultant………………………………………………………….

Dnipropetrovsk

200_


Додаток Д

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

1. Фактори та перешкоди притоку іноземних інвестицій в економіку України (на прикладі регіону)

2. Вплив форми міжнародних розрахунків на реалізацію інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

3. Наслідки вступу України до СОТ для національного ринку телекомунікацій

4. Іноземні інвестиції в українську економіку: способи залучення та шляхи підвищення ефективності

5. Використання маркетингових інструментів для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності туристичної фірми

6. Діяльність торговельних посередників по просуванню імпортованих товарів на українські ринки

7. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства і шляхи її підвищення

8. Валютні ризики у ЗЕД та сучасні методи їх страхування9. Використання операцій з давальницькою сировиною для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

10. Особливості та шляхи експортного розширення виробництва підприємством

11. Розробка і обґрунтування міжнародного маркетингового плану

12. Розробка маркетингового плану по залученню іноземних інвестицій

13. Запровадження світового досвіду управління трудовими ресурсами на підприємствах України

14. Особливості посередницької діяльності у міжнародному бізнесу та шляхи підвищення її ефективності (на конкретному прикладі)

15. Міжнародна товарна політика підприємства: розробка та реалізація (на конкретному прикладі)

16. Міжнародна комунікаційна політика підприємства та регіональні особливості її реалізації (на конкретному прикладі)

17. Стратегія та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні.

18. Маркетингові стратегії на міжнародному ринку інвестицій та оцінка їх ефективності (на конкретному прикладі)

19. Методологія та інструменти оцінки інвестиційної привабливості країни (регіону, галузі, підприємства)

20. Інвестиційні ризики у міжнародній інвестиційній діяльності та способи їх мінімізації (досвід управління ризиками іноземних фірм в Україні)

21. Діяльність транснаціональних корпорацій на ринках України (на конкретному прикладі)

 

22. Резерви підвищення економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій (на прикладі конкретного підприємства)

23. Обґрунтування доцільності інтеграції підприємства у світогосподарські зв’язки на основі оцінки його потенціалу

24. Аналіз ефективності митних послуг та розробка шляхів її підвищення (на прикладі діяльності митних брокерів Дніпропетровського регіону)

25. Стратегія українських підприємств щодо залучення іноземних інвестицій (на конкретному прикладі)

26. Підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок розширення міжнародних перевозок

Спільне підприємництво як форма міжнародного економічного співробітництва

27. Ефективність застосування інформаційних технологій в міжнародному бізнесі

28. Підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах міжнародної виробничої кооперації

29. Вплив зовнішньо-торгівельних операцій та ефективність діяльності підприємства

30. Функціонування спільних підприємств на міжнародному інвестиційному ринку

31. Використання інформаційних технологій банку для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

32. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішньому ринку

33. Аналіз та шляхи покращення основних показників з урахуванням закупівельно-реалізаційної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках

34. Розширення можливостей виходу на внутрішній та зовнішній ринок сучасної продукції

35. Міжнародне податкове планування як інструмент підвищення зовнішньоекономічної діяльності українського підприємства

36. Асортиментна політика підприємства та її вплив на ефективність ЗЕД підприємства

37. Особливості добору персоналу та формування кадрового потенціалу підприємства з іноземними інвестиціями

38. Аналіз та ефективність запровадження нецінових методів конкурентної боротьби підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках

39. Формування та реалізація експортного потенціалу підприємства

40. Аналіз та покращення діяльності з розширенням асортименту продукції підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках з використання лізингових операцій

41. Підвищення ефективності застосування нецінових методів конкурентної боротьби підприємства

42. Шляхи підвищення ефективності імпортних операцій

 

 

Навчальне видання

 

Методичні вказівки щодо виконання дипломної магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальності8.050103 – “Міжнародна економіка”

Підписано до друку____________Формат 60х80/16. Ум. друк. арк. 1,88

Оперативна поліграфія. Зам. №______ .Тираж_______прим.

____________________________________________________________

Дніпропетровський університет імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ,49000,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты