Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Читайте также:
  1. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  2. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  3. IV. Існує тенденція пов'язувати межу бідності та розмір середньої або мінімальної заробітної плати.
  4. V. Орієнтовна основа дії.
  5. V. Орієнтовна основа дій
  6. VI. Орієнтовна основа дії
  7. Алкогольные психозы, систематика, клиника.
  8. БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ ПОСТІЙНИХ РОБІТНИКІВ ЛІСНИЦТВА
  9. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  10. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації

1. Хеджування фінансових ризиків при виході на зовнішній ринок.

2. Фінансова безпека суб’єктів підприємства при виході на зовнішній ринок.

3. Фінансове прогнозування, планування і регулювання при здісненнні зовнішньоекономічної діяльності.

4. Перестрахування на зовнішньому ринку.

5. Страхові послуги та особливості їх реалізації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

6. Формування та оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку.

7. Розвиток експортної (імпортної) діяльності підприємства на основі електронної торгівлі.

8. Оцінка ефективності залучення та використання іноземних кредитів.

9. Організація та оцінка ефективності страхування комерційних ризиків у зовнішньоекономічної діяльності.

10. Організація та оцінка ефективності операцій зустрічної торгівлі у зовнішньоекономічній діяльності.

11. Методичні основи аналізу та способи удосконалення зовнішньоторговельних операцій підприємства.

12. Організаційна структура міжнародної компанії та її удосконалення (на конкретному прикладі).

13. Розвиток системи мотивації персоналу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

14. Формування корпоративної етики міжнародної компанії.

15. Управління обіговими коштами підприємства при зовнішньоекономічних операціях.

16. Методичні основи та принципи оцінки міжнародних інвестиційних проектів.

17. Удосконалення системи обліку та управління видатками на підприємстві з іноземними інвестиціями.

18. Управління маркетинговою і рекламною діяльністю при виході підприємства на зовнішній ринок.

19. Диверсифікаційні заходи як засіб підвищення стійкості міжнародної компанії.

20. Розвиток мережі дистрибуції імпортованого товару.

21. Основи аналізу та способи підвищення міжнародної конкурентоспроможності фірми.

22.Услуги міжнародного туризму та особливості їх реалізації.

23. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства з використанням Інтернет-реклами та Інтернет-маркетингу.

24.Основні джерела, методи збору й аналізу зовнішньоекономічної інформації.

25. Управління валютними ризиками при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

26. Використання кластерних моделей для підвищення. міжнародної конкурентоспроможності регіону (на прикладі Дніпропетровської області).27. Аналіз ефективності виставкової діяльності підприємства при виході на зовнішній ринок.

28. Основні шляхи і методи залучення іноземних туристів в

Україну (на прикладі Дніпропетровської області).

29. Розробка ефективної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок.

30. Розвиток системи підвищення кваліфікації персоналу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

31. Фактори та перешкоди притоку іноземних інвестицій в економіку України (на прикладі регіону).

32. Вплив форми міжнародних розрахунків на реалізацію інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

33. Наслідки вступу України до СОТ для національного ринку.

34. Іноземні інвестиції в українську економіку: способи залучення та шляхи підвищення ефективності.

35. Використання маркетингових інструментів для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності туристичної фірми.

36. Діяльність торгівельних посередників по просуванню імпортованих товарів на українські ринки.

37. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства і шляхи її підвищення.38. Валютні ризики у ЗЕД та сучасні методи їх страхування.

39. Використання операцій з давальницькою сировиною для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

40. Особливості та шляхи експортного розширення виробництва підприємством.

41. Розробка і обґрунтування міжнародного маркетингового плану.

42. Розробка маркетингового плану по залученню іноземних інвестицій.

43. Запровадження світового досвіду управління трудовими ресурсами на підприємствах України.

44. Особливості посередницької діяльності у міжнародному бізнесі та шляхи підвищення її ефективності (на конкретному прикладі).

45. Міжнародна товарна політика підприємства: розробка та реалізація (на конкретному прикладі).

46. Міжнародна комунікаційна політика підприємства та регіональні особливості її реалізації (на конкретному прикладі).

47. Стратегія та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні.

48. Маркетингові стратегії на міжнародному ринку інвестицій та оцінка їх ефективності (на конкретному прикладі).

49. Методологія та інструменти оцінки інвестиційної привабливості країни (регіону, галузі, підприємства).

50. Інвестиційні ризики у міжнародній інвестиційній діяльності та способи їх мінімізації (досвід управління ризиками іноземних фірм в Україні).

51. Діяльність транснаціональних корпорацій на ринках України (на конкретному прикладі).

52. Резерви підвищення економічної ефективності зовнішньо-торгівельних операцій (на конкретному прикладі).

53. Обґрунтування доцільності інтеграції підприємства у світо- господарські зв’язки на основі оцінки його потенціалу.54. Аналіз ефективності митних послуг та розробка шляхів її підвищення (на прикладі діяльності митних брокерів Дніпропетровського регіону).

55. Стратегія українських підприємств щодо залучення іноземних інвестицій (на конкретному прикладі).

56. Використання трансферних цін у діяльності ТНК.

57. Можливості малого бізнесу по використанню переваг міжнародного поділу праці.

58. Вплив соціальних інновацій на світову економіку.

59. Вплив реформ у освіті на формування структури глобального бізнес-середовища.

60. Світові тенденції розвитку корпоративної відповідальності та їх вплив на економічну ефективність та конкурентоспроможність компаній.

61. Вплив інновацій у інформаційних технологіях на зміни у структурі міжнародної економіки.

62. Інтелектуальна власність: вплив на міжнародну діяльність компанії.

63. «Бізнес-ангели» у міжнародному бізнесі: значення, проблеми, ефективність діяльності.

64. Вплив маркетингових Інтернет-технологій на розвиток міжнародного бізнесу.

65. Особливості міграції капіталу фізичних та юридичних осіб: вплив на умови ведення міжнародної діяльності.

66. Розвиток міжнародних перевезень як фактор підвищення конкурентоспроможності компанії на міжнародному ринку.

67. Особливості митного контролю в Україні та його вплив на міжнародну діяльність компанії.

68. Інжиніринг у системі зовнішньоторговельних операцій.

69. Міжнародні консалтингові групи та їх роль у менеджменті ЗЕД.

70. Напрямки ЗЕД підприємства в умовах глобалізації світової економіки.

71. Організаційний розвиток міжнародного бізнесу.

72. Організаційні форми спільного підприємства.

73. Організація експортно-імпортних операцій підприємства - суб’єкта ЗЕД.

74. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.

75. Сучасний бенчмаркетинг як продукт еволюційного розвитку концепції конкурентоспроможності.

76. Управління змінами, конфліктами та інтересами в умовах ТНК.

77. Вибір оптимальної організаційної структури міжнародної корпорації.

78. Менеджмент інновацій у ЗЕД підприємства.

79. Управління ЗЕД в торгівельно-посередницьких фірмах.

80. Організація транспортного забезпечення ЗЕД.

 

 

Навчальне видання

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр зі спеціальності 8.050103 – “Міжнародна економіка”

Підписано до друку 01.09.2011. Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 1,5.

Оперативна поліграфія. Тираж прим. Вид. № 119.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49070, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты