Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. A. Порядок подготовки установки к работе и работа на ней.
  2. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  3. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  4. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  5. II. Порядок прохождения испытания
  6. II. Порядок расчета цены ориентированной на конкурентные условия.
  7. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  8. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  9. IV. Порядок заключения, изменения и сроки договора.
  10. IV. Порядок защиты дипломной работы

 

Під час виконання дипломної роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватися консультаціями інших викладачів як випускаючої кафедри, так і інших кафедр університету.

На початку виконання роботи студенту необхідно за узгодженням з керівником визначитися стосовно теми дипломної роботи та отримати календарний план її виконання. Узгоджена з керівником тема подається студентом для реєстрації секретареві кафедри міжнародної економіки та економічної теорії. В подальшому завершені розділи роботи обов’язково подаються керівникові для перевірки не пізніше терміну, зазначеного в календарному плані виконання роботи.

На наступному етапі слід ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується та деталізується.

Матеріали про результати діяльності підприємства (організації), на базі якого виконується дипломна робота, збираються, зокрема, під час проходження практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності таблиць, рисунків, схем, графіків.

У процесі підготовки дипломної роботи керівник консультує випускника щодо обсягу і джерел фактичних (емпіричних) даних, складу додатків. Керівник ознайомлюється з рукописом дипломної роботи, робить зауваження, рекомендації щодо її структури, послідовності висвітлення окремих питань, методики розрахунків, повноти розкриття теми тощо. При ознайомленні з рукописом керівник може перевірити точність виконаних розрахунків, правильність вибраних і застосованих методик, об’єктивність висновків та пропозицій. Однак за об’єктивність вихідних даних і правильність усіх розрахунків відповідальність покладається на автора дипломної роботи.

Якщо зміст поданого рукопису не відповідає темі роботи, він повертається на доопрацювання або повторне виконання. При цьому керівник зобов’язаний вказати конкретні недоліки рукопису, рекомендувати літературні джерела, матеріали з підприємства, які необхідно додатково залучити для правильного і повного висвітлення змісту досліджуваного явища. При часткових зауваженнях рукопис не переписується, а виконуються доповнення, виправлення, додатки або ж переробляються окремі сторінки, розділи, розрахунки, рисунки і т. ін.При перевірці остаточного варіанту рукопису дипломної роботи керівник робить зауваження редакційного характеру, контролюючи грамотність написання роботи, правильність оформлення таблиць, графіків, схем, діаграм, списку використаної літератури тощо згідно вимог стандарту ДУЕП.

Оцінка керівника. Керівник дипломної роботи оцінює роботу за 100-бальною шкалою, спираючись на наступну схему:

1. Оформлення роботи – максимально 10 балів. Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).

2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику – максимально 20 балів. Оцінюється відповідність строків подання керівнику першого, другого, третього розділів та роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи. Кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів. Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи) – максимально 20 балів. Оцінюються масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах, наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання, ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використаний в дипломній роботі, відповідність проведеного аналізу об’єкта дослідження обраній темі.

4. Практичні аспекти роботи (третій розділ) – максимально 20 балів. Оцінюється наявність розрахунків, проведених студентом, наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відображаючих власний погляд студента.

5. Оцінка попереднього захисту – максимально 30 балів. Попередній захист організується кафедрою після дати подання оформлених робіт на кафедру. Під час попереднього захисту комісія з викладачів кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної роботи студентом, розуміння ним теоретичних та практичних аспектів обраної теми. Оцінку за результатами співбесіди керівник виставляє за узгодженням з членами комісії.

Оцінка керівника наводиться у відгукуна дипломну роботу (додаток В).

Дипломна робота з відгуком наукового керівника та іншими матеріалами надходить до завідуючого кафедрою, який і вирішує питання про допущення дипломної роботи до захисту, про що робиться відповідний запис на титульній сторінці.

Дипломна робота, яка за оцінкою керівника має менше 50 балів, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Завізований керівником напрямку протокол засідання кафедри подається ректору університету для прийняття остаточного рішення. Студент знайомиться з цим рішенням до засідання ДЕК.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты