Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНумерація
Читайте также:
  1. Нумерація
  2. Нумерація чисел в межах 10 1 страница
  3. Нумерація чисел в межах 10 2 страница
  4. Нумерація чисел в межах 10 3 страница
  5. Нумерація чисел в межах 10 4 страница
  6. Нумерація чисел в межах 10 5 страница
  7. Нумерація чисел в межах 10 6 страница
  8. Нумерація чисел в межах 10 7 страница
  9. Нумерація чисел в межах 10 8 страница

 

Нумерацію сторінок, а також розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № у верхньому правому куті сторінки.

Нумерація сторінок. На титульному аркуші (стор. 1), завданні на дипломну роботу (стор. 2), та відгуку керівника (стор. 3 - 4) номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. Сторінки додатків не мають номерів. Відповідно, у ЗМІСТІ структурний елемент „ДОДАТКИ” подається без номера сторінки.

Нумерація розділів. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел на відміну від розділів і підрозділів не мають свого порядкового номеру.

Нумерацію ілюстрацій(схем, графіків, діаграм) і таблиць необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Пояснювальні підписи, номер ілюстрації та її назву розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Приміткидо тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.

4.3. Оформлення таблиць

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.8

Темпи зростання товарного експорту й імпорту України*

Роки Темпи зростання (у відсотках до попереднього року) Сальдо торговельного балансу (млрд. дол. США)
експорту імпорту
141,6 126,0 3,67
105,0 124,6 - 1,85
112,1 124,6 - 6,67
Продовження табл. 1.8
128,4 134,7 - 11,4
2008** 141,7 149,4 - 17,71

*Розраховано за даними офіційного сайту Державного комітету статистики України [27].** За 11 місяців.

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставлять.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

 

4.4. Формули

 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.

Наприклад:

 

, (4.1)

 

де Вр – середньорічний виробіток одного робітника;

ОВ – обсяг виробництва;

Чр – середньооблікова чисельність робітників.

 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (´) і ділення (:). 

4.5. Посилання

 

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на ідеях і висновках яких розробляється проблема.

Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: „… у працях [1-7] …”, або [4, с. 52].

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”, на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (4.1)”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2”.

 

4.6. Перелік використаних джерел (літератури)

 

Перелік використаних джерел будують в алфавітному порядку.

Приклади оформлення списку використаних джерел:

1. Посилання на книгу:

- один автор:

3. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи / А.О. Задоя; ДУЕП. – К.: Знання, 2006. – 204 с.

- 2-3 автори:

5. Яременко О.Л. Подготовка экономистов в приватном вузе: опыт и перспективы: Монография / О.Л. Яременко, В.В.Астахов; Нар. укр. акад.–Х., 2001. – 88с.

- 4 автори

7. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для студентов экон. спец. / Н.П. Дидиченко, С.Н. Епишев, С.В. Михайленко, Е.В. Савищева; М-во образования Украины, Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.».–Х., 1996. – 208с.

- більше 4 авторів:

11. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник / А.О. Задоя, В.В. Білоцерківець, С.В. Кузьмінов та ін.; Міністерство освіти і науки України – К.: Знання, 2007. – 332 с.

 

2. Посилання на статтю:

- в журналі:

13. Лимонова Е.М. Інформація як складова контролінгу на малому підприємстві / Е.М. Лимонова // Академічний огляд. –2005. – № 2. – С. 79 – 82.

- в книзі:

 

17. Задоя А.А. Об особенностях формирования государственно-патронатной собственности в Украине / А.А. Задоя, С.В. Кузьминов // Nierǒwności społeczne a wzrost gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszǒw, 2007. – S. 381-395.

 

3. Посилання на електронне джерело інформації:

19.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; Ред. Т.В.Власенко; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

 

4. Посилання на закон:

23. Про внесення змін до Земельного кодексу України: Закон України від 09.02.2006р. №3415-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 9. – ст. 515.

 

4.7. Додатки

 

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты