Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтадії розвитку управління персоналом
Читайте также:
  1. А) органи управління
  2. Автономія і демократичне управління університетами
  3. Административные методы управления персоналом
  4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  6. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  7. адровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом
  8. Американская модель управления персоналом (контекст глобализации)
  9. Американская модель управления персоналом.
  10. Анализ кадрового состава и системы управления персоналом
Стадії розвитку підприємства Основні характеристики підприємства Основні характеристики управління персоналом
І Зародження Підприємство тільки ство­рене, відрізняється під­приємництвом і керується власником Ведення особистих справ, оплата праці, наймання і звільнення; управління пер­соналом часто неформальне, розмите; відсутність автоматизації кадрових операцій
II Функціональне зростання Відбувається технічна спе­ціалізація; збільшуються підрозділи, виробничі лінії і ринок; оргструктура фор­малізована Пошук потрібних працівників для під­тримки зростання; з'являється началь­ник відділу кадрів; обробка даних по зарплаті і деяких інших автоматизуєть­ся. Корпоративна культура ще не стає частиною управління персоналом
III Контрольоване зростання Раціональна адміністрація; професіо-налізація управ­ління дефіцитними ресур­сами; диверсифікується вироб-ництво; посилюється конкуренція за ресурси і контроль за інвестиціями Менеджер з персоналу з більш висо­ким статусом; велика автоматизація кадрової інформації; зростання профе­сіоналізму; кадрова функція поступово інтегрується у навколишнє ділове се­редовище; управління персоналом стає орієнтованим на кінцеві результати
IV Функціональна інтеграція Диверсифікованість, де централіза-ція, структура підприємства буду-ється навколо продуктів і центрів прибутку, проектне і ма­тричне управління; велика увага приділя-ється інте­грації; оргструктура більш плоска і горизонтальна Управління персоналом орієнтовано на інтеграцію різних функцій; розширення кооперації з іншими менеджерами; довгострокове планування; між-дисци­плінарні проекти; акцент на продуктив­ність; широко застосовується інформа­ційна технологія в плануванні та оцінці; коливання зовнішнього середовища інтегровані в управління змінами
V Стратегічна Інтеграція Співробітництво, групова культура; міжфункціональна горизонтальна інтегра­ція; велика адаптованість до частих змін; стратегічне планування; структура будується навколо центрів прибутку Управління персоналом побудовано навколо стратегії підприємства і є її складовою частиною; систематичний аналіз зовнішнього середовища й оцінка його можливого впливу; активна роль у прийнятті управлінських рішень; довгострокове планування розвитку персоналу

 Примітка: по оцінках фахівців, сучасні західні компанії відповідають приблиз­но III, східноєвропейські – II стадії розвитку. Велика частина ефектив­них західних фірм знаходиться між III і V стадіями; підприємства України і Східної Європи – в основному між І і III стадіями.

 

 

Для сучасного етапу розвитку управління персоналом характерні такі тенденції:

1) зміна підходів до управління персоналом (стають актуальними: концепція управління людськими ресурсами та концепція управлін­ня людиною). При усіх явних перевагах концепції управління людськими ресурса­ми перед традиційним управлінням персоналом, рівень її викорис­тання у вітчизняних підприємствах є низьким. А концепція управління людиною практично не застосовується. При цьому підприємства, що ви­користовують управління людськими ресурса­ми, як правило, відрізняються більш високою ефективніс­тю, більш удосконаленою системою мотивації, низьким рівнем плинності кадрів, а також більшим ступенем задоволення потреб споживачів.

Так, управління людськими ресурсами розглядає персонал як один з найважливіших ресурсів підприємства, необхідний для досягнення його оперативних, тактичних і стратегічних цілей. При цьому працівники виступають найважливішим надбанням підприємства, яке варто збері­гати, ефективно використовувати і розвивати для того, щоб забезпечити конкурентні переваги на ринку. У зв'язку з цим до персоналу необхідний інтегрований підхід з погляду всього підприємства як системи. Варто та­кож враховувати той факт, що управлінські рішення у різних функціо­нальних сферах діяльності підприємства повинні враховувати людський аспект, тобто можливості людей і вплив на персонал.До основних особливостей управління людськими ресурса­ми належать:

· персонал розглядається як один з найважливіших ресурсів підпри­ємства;

· акцент на якість залучення, наймання і розвитку персоналу;

· застосування колективних, групових методів організації праці з метою формування сприятливого клімату для делегування компетенцій і відповідальності;

· спрямованість на розвиток цілісної сильної корпоративної культури;

· інтеграція діяльності менеджерів з персоналу і лінійних керівників;

· системне, комплексне рішення питань управління персоналом і усіх інших стратегічних задач на основі єдиної програми діяльності під­приємства;

2) розвиток руху за компетентність. У руху за компетентність, властивому сучасному етапові розвитку управління персоналом, простежується деяке переміщення акцентів. Якщо раніше основна увага приділялася, в основному, професійній компетентності, у даний час керівниками підприємств усвідомлюється значимість і важливість також соціальної компетентності працівників.Соціальна компетентність працівника забезпечує можливості його ефективного співробітництва з іншими членами групи або команди, куль­туру його ділового спілкування й організаційної поведінки. Працівникам соціальна компетентність дозволяє: одержувати задово­лення від роботи, повніше реалізувати свій потенціал, налагоджувати ефек­тивні комунікації у підприємстві та за його межами, забезпечити кар'єрне зростання. У свою чергу, для підприємства соціально компетентні працівни­ки виступають однією з найважливіших умов досягнення його цілей і задач;

3) увага до підвищення ефективності управління персоналом (еко­номічної і соціальної). Управлінські рішення, що стосуються персоналу, в умовах ринку по­винні орієнтуватися на досягнення як економічних, так і соціальних цілей підприємства. При цьому економічна ефективність в області управління персона­лом означає досягнення цілей підприємства з мінімальними витратами па персонал. У свою чергу, соціальна ефективність реалізується за допомогою задоволення інтересів і потреб працівників (можливість особистої самореалізації, оплата праці, її змістовність, задоволеність спілкуванням з колегами і т. д.);

4) усвідомлення і підвищення значимості корпоративної культури. Сучасні менеджери розглядають корпоративну культуру як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі підрозділи та окремих робітників на загальні цілі, мобілізувати ініціативу робітників і полегшувати продуктивне спілкування між ними. Вони прагнуть створити власну культуру, щоб усі працівники підприємства розуміли і дотримувалися її.

Отже, розвиток управління персоналом підприємства має тісний зв'язок із загальною еволюцією розвитку підприємства та проходить певні стадії, які, у свою чергу, відповідають своїм характе­ристикам управління персоналом.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты