Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПеревір рівень теоретичної підготовки. 1. Обери вірну (або вірні) відповідь на тестове запитання:
Читайте также:
  1. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  2. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  3. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
  4. Базовий рівень підготовки.
  5. Види корупційних проявів. Оптимальний рівень корупції.
  6. Виконання теоретичної курсової роботи
  7. Виникнення теоретичної соціології як науки
  8. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  9. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат
  10. Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики

1. Обери вірну (або вірні) відповідь на тестове запитання:

1. Яке з наведених визначень характеризує поняття «персонал»?

а) сукупність усіх працівників організації, які приймають участь в господарської діяльності підприємства;

б) сукупність робітників, які реально існують як спільність у певному просторі і часі;

в) керівники та службовці, які виконують функції де переважає розумова праця;

г) об'єднання громадян для спільної діяльності за соціальними чи соціально-психологічними характеристиками.

 

2. На які групи за участю в процесі виробництва поділяється персонал?

а) виробничий персонал – робітників та управлінський – службовців;

б) керівників та спеціалістів;

в) керівників, службовців та допоміжний персонал;

г) основний персонал – спеціалістів та допоміжний – робітників.

 

3. Персонал підприємства – це:

а) всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції й зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці;

б) сукупність кадрів однієї професійної групи;

в) основний (штатний) склад працівників установи, підприємства, організації тієї чи іншої сфери діяльності;

г) всі постійні працівники, які пройшли попередню професійну підготовку та мають спеціальну освіту, трудові навички та досвід роботи в обраній ними сфері діяльності.

4. До основних категорій персоналу підприємства належать:

а) робітники, спеціалісти, керівники;

б) керівники, спеціалісти, службовці;

в) службовці, основні робітники, керівники;

г) інженери, спеціалісти, допоміжні робітники.

 

5. Поняття «кадри» означає:

а) постійний штатний склад працівників;

б) працівники апарату управління;

в) оперативний персонал підприємства;

г) працівники підприємства високої кваліфікації.

 

6. Що характеризує визначення: «Сукупність та єдність методів, процедур, прийомів впливу на працівників з метою використання їх потенціалу у досягненні цілей організації»?

а) процеси управління персоналом;

б) функції управління персоналом;

в) ключові компетенції керівного складу працівників підприємства;

г) вірна відповідь відсутня.

7. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності – це:а) посада;

б) професія;

в) спеціальність;

г) кваліфікація.

8. Здатність до кваліфікованої праці певної професії – це:

а) загальна працездатність;

б) спеціальна працездатність;

в) професійна працездатність;

г) кваліфікація працівника.

9. Управління кадрами – це:

а) керівництво персоналом з метою досягнення спільної мети;

б) процес планування, підбору, підготовки, оцінки та безперервної освіти кадрів, спрямований на їх раціональне використання і підвищення ефективності виробництва;

в) процес управління трудовим колективом підприємства;

г) послідовність етапів з набору та раціонального використання працівників.

10. Предметом курсу «Управління персоналом» є:

а) організація ефективності виробництва;

б) вивчення відносин між працівниками в процесі виробництва;

в) планування умов праці персоналу підприємства;

г) координація роботи працівників організації.

 

11. Кваліфіковані працівники, які пройшли попередню підготовку, мають спеціальну освіту, трудові навички і (або) досвід роботи – це:а) керівники підприємства;

б) весь персонал підприємства;

в) кадри підприємства;

г) управлінський персонал.

 

12. В якій концепції людина розглядається як невідновний ресурс або елемент соціальної організації:

а) управління людиною;

б) управління персоналом;

в) використання трудових ресурсів;

г) управління людськими ресурсами.

 

13. Постійний склад штатних кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіє спеціальними знаннями, трудовими навичками, або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності – це:

а) кадри;

б) персонал;

в) трудові ресурси;

г) робоча сила.

 

14. Головна специфіка менеджменту персоналу як науки полягає в:

а) одержанні нових знань шляхом опису і класифікації явищ, встановленні причинно-наслідкових, функціональних і інших взаємозв'язків й закономірностей між ними, прогнозуванні типових організаційних ситуацій;

б) вивченні і урахуванні впливу усіх аспектів людини на організаційну поведінку;

в) вивченні питань зміни і перетворення реальних виробничих ситуацій;

г) розробці конкретних проектів і пропозицій для підвищення ефективності діяльності підприємства.

15. Частина населення, що володіє необхідним фізичним розвитком, здоров'ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності – це:

а) робоча сила;

б) трудові ресурси;

в) людський фактор;

г) персонал.

16. Сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі спільної діяльності працівників, являє собою:

а) предмет дисципліни «Управління персоналом»;б) об'єкт дисципліни «Управління персоналом»;

в) суб'єкт управління персоналом;

г) механізм управління персоналом.

17. Основною специфічною особливістю управління персоналом є:

а) кадри одночасно можуть бути як об'єктом, так і суб'єктом управління;

б) елементами системи управління кадрами є основні напрямки, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи;

в) спрямованість управління персоналом на раціональне використання кадрів;

г) визначення засобів, форм і методів здійснення поставлених цілей.

 

18. Методи управління персоналом поділяються на наступні групи.

а) організаційні, економічні, психологічні;

б) економічні, організаційно-розпорядницькі, соціально-психологічні;

в) економічні, розпорядницькі, соціальні;

г) організаційно-розпорядницькі, соціальні, психологічні.

 

19. Визначен­ня цілей і основних напрямків роботи з персоналом; визначення засобів, форм і методів досягнення цілей; організація роботи щодо виконання прийнятих рішень; контроль виконання запланованих заходів; координа­ція розроблених заходів – це:

а) основні етапи управління персоналом;

б) основні завдання управління персоналом;

в) основна мета управління персоналом;

г) основні функції управління персоналом.

 

20. Особисті, соціально-демографічні, психофізіологічні та кваліфікаційні характеристики – це:

а) елементи трудового потенціалу працівника;

б) види трудового потенціалу працівника;

в) складові трудового потенціалу працівника;

г) структура трудового потенціалу працівника.

2. Дай відповідь на контрольні питання до теми:

1) Які рівні як наука має «Управління персоналом».

2) Чим обумовлено те, що «Управління персонал» вивчає людину?

3) На яких концепціях базуються різні теорії «Управління персоналом»

4) Що є предметом дисципліни?

5) Що є метою дисципліни?

6) Перерахуйте основні задачі дисципліни «Управління персонал».

7) Що передбачає комплексний та системний підхід до управління персоналом?

8) У чому схожість та відмінність між економічними поняттями «персонал підприємства» та «кадри підприємства».

9) Що таке потенціал підприємства та які елементи його утворюють?

10) Наведіть характеристику підсистем системи управління персоналом.

11) Що є цілями функціонування системи управління персоналом підприємства?

12) Які чинники впливають на формування системи управління персонал?

13) Вирішення яких задач постає на підприємстві у сфері управління персоналом?

14) Чим характеризується адміністративний метод управління персонал?

15) Чим характеризується економічний метод управління персонал?

16) Чим характеризується соціально-економічний метод управління персонал?

17) Що означає «багатоаспектний підхід управління персоналом».

18) У чому проявляється багаторівневий характер принципів, покладений в основу ефективності управління персоналом.

19) Які етапи історичного розвитку управління персоналом існують? Наведіть їх.

20) Який етап історичного розвитку управління персоналом є, на Вашу думку, найбільш значимим.

21) Дайте характеристику економічному, органічному, гуманістичному підходам до управління персоналу.

22) Наведіть основні стадії розвитку управління персоналом.

23) Дайте коротку характеристику основним стадіям розвитку управління персоналом.

24) Які сучасні тенденції є характерними для управління персоналом?

25) Охарактеризуйте одну з тенденцій сучасного розвитку управління персоналом яка, на Вашу думку, є найбільш вагомою.

 

 

2. Самостійна робота до теми:

Завдання 1. Склади макет кросворду 15–20 економічних термінів (категорій, понять).

Завдання 2. Зроби наукове дослідження одного з питань даної теми.

 

 

3. Виконай практичні вправи до теми:

Завдання 1. Складіть алфавітний словник з 10–15 значимих економічних термінів (категорій, понять) даної теми.

Завдання 2. Обґрунтуйте відповідь на питання: чому «Управління персоналом» має як теоретичне так і практичне значення. Відповідь у формі тез оформите у таблицю:

 

Теоретичне значення Практичне значення
1. 1.
…. ….

 

Завдання 3. Виконати аналіз складових чинників зовнішнього та внутрішнього впливу (рис.2) на формування системи управління персоналом.

Завдання 4. У чому, на Вашу думку, полягає значимість складових методів (рис. 3) та аспектів управління персоналу.

Завдання 5. Дайте характеристику загальної та часткової групи принципів ефективності управління персоналом. Відповідь оформите у таблицю:

 

Найменування принципу Характеристика принципу
1. Загальну група
1.  
….  
2. Часткова група
1.  
….  

Завдання 6. Проаналізуйте функції кадрових служб, що працюють за старими технологіями (табл.), і наведіть перелік функцій, які необхідні для роботи кадрових служб в умовах ринкової економіки (що працюють за новими технологіями).

Таблиця

Порівняльний аналіз функцій кадрових служб,

що працюють за старими і новими технологіями

№ п/п Функції кадрових служб, що працюють за старими технологіями Функції кадрових служб, що працюють за новими технологіями
Ведення особистих карток, трудо-вих книжок працівників  
Документальне оформлення найма-ння, переведення, звільнення, заохочення і т. д. працівників (підготовка наказів)  
Ознайомлення персоналу з наказами з особового складу  
Оформлення довідок  
Ведення карток на військовозобов'язаних  
Листування з райвійськкоматом  
Складання звітів  
Оформлення пенсій  
Оформлення документів для призначення допомоги дітям  
Складання опису справ, ведення архіву справ  
Підготовка наказів про стимулювання і стягнення  
Оформлення листів з тимчасової непрацездатності  
Зведення табельного обліку  
Зведення особових справ робітників  
Організація підвищення кваліфікації  
Консультування робітників  
Листування зі сторонніми організаціями, біржею праці і т. д.  

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты