Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФінансування витрат на нейтралізацію ризиків
Читайте также:
  1. Frac34; Характеристики: Рецепти і Витрата.
  2. А – САР тиску пари на виході з барабану котла; б – САР витрати повітря; в – САР тиску палива; г – САР температури палива; д – САР тиску пари перед форсунками
  3. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  4. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств
  5. Аналіз ризиків
  6. БЮДЖЕТ ВИТРАТ НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМИ
  7. Взаємозв’язок ресурсів з витратами підприємства
  8. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням
  9. Визначені у вартісній формі витрати на здійснення розширеного
  10. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння

 

Головними джерелами фінансування заходів щодо нейтра­лізації ризиків є планові кошти поточного бюджету підприєм­ства, фонд самострахування, кредитні та інвестиційні кошти банків, спеціальні бюджетні та позабюджетні фонди на ви­падок форс-мажорних обставин.

Безпосередньо витрати на фінансування ризику склада­ються із трьох статей: упереджувальне фінансування до появи ризиків, витрати на компенсацію збитків від ризиків, які існу­ють, поточне фінансування адміністративних витрат на управ­ління ризиками.

Залежно від конкретних обставин застосовують різні варі­анти залучення фінансових коштів для нейтралізації ризиків. На­приклад, виплата страхової премії може здійснюватися за раху­нок прибутку або ж за рахунок поточних витрат у відповідності з чинним законодавством.

Ризики при плануванні проектів розвитку виробництва врахо­вуються шляхом розрахунку теперішньої вартості грошових потоків та індексу прибутковості проекту. Для цього застосовують розрахункові грошові потоки, які дисконтуються на визначену ставку дисконту.

У деяких випадках підприємство передає свій ризик страховій компанії, тобто свій індивідуальний ризик трансформує у колектив­ний. Для цього підприємство вносить страховий внесок, викорис­товуючи власні кошти, при добровільному страхуванні, а при обо­в'язковому - страхові внески відносить на собівартість продукції. При виникненні збитків від ризиків, які передані страховій компанії, їхнє погашення здійснює остання.

При плануванні втрат від ризиків здійснюються розрахунки усіх видів фінансування до виникнення ризику, після виникнення і поточне фінансування, з розподілом виплат у часі.

Попереднє фінансування до виникнення ризиків має найб­ільшу частку у загальній структурі витрат. Для упередження ри­зику планують відрахування коштів підприємства на заходи щодо зниження ймовірності ризику, сплату страхової премії і форму­вання фонду ризику.

Фінансування витрат на ризики, які вже відбулися, здійснюєть­ся за рахунок засобів на компенсацію збитків. Ці засоби надходять із фонду ризику підприємства або страхового фонду.

Збитки підприємств від незастрахованих ризиків, а також збит­ки, які перевищують плановий бюджет на страхування, компенсу­ються за рахунок власних коштів, кредитів і позик.

Планування поточного фінансування збитків від ризиків роз­поділяється за фінансовими періодами і ці витрати враховуються при аналізі ефективності методів рішень, які застосовуються при управлінні ризиками.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты