Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна ефективність методів управління ризиками
Читайте также:
  1. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  2. А) органи управління
  3. Автономія і демократичне управління університетами
  4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  6. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  7. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  8. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  9. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  10. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення

 

Зниження ризикованості господарсько-фінансової діяльності підприємства потребує постійного вивчення і аналізу кон'юнктури ринку, оновлення основних фондів і асортименту продукції, дивер­сифікації виробництва, удосконалення систем контролю, страхуван­ня і самострахування.

Вплив від здійснення зазначених заходів на зменшення ри­зикованості господарських операцій оцінюється за рівнем компен­сації або ж усунення ризиків у майбутньому. Оцінка економічної ефективності впливу цих заходів на зниження ризиків здійснюється шляхом порівняння витрат на їхню компенсацію з втратами від потенційних збитків. При плануванні фінансових коштів на упередження або ліквідацію наслідків ризиків потрібно пам'ятати, що організаційні заходи є ефективними до певної межі, перейшовши яку підприємство витрачає більше коштів на усу­нення ризиків порівняно із втратами від них. Тому у таких ви­падках доцільним є здійснення страхування, враховуючи що вит­рати на страхування майже завжди пропорційні ризику. Врахо­вуючи особливості компенсаційних витрат при застосуванні різних методів управління ризиками, виникає необхідність у виз­наченні оптимального методу страхування, здійснюючи по­рівняльну оцінку кількох методів.

Оцінка порівняльної ефективності управління ризиками вима­гає визначення критеріїв порівняння. В якості критерію може бути використана ціна на готову продукцію з визначеними нормативами її мінімальних і максимальних відхилень від базового рівня. Іншим критерієм може бути прибутковість, за якою підприємство може контролювати прибуток залежно від цін і обсягів продажу товару у визначені проміжки часу.

Такі методи, як страхування і самострахування, насамперед спрямовані на усунення наслідків впливу несприятливих подій на фінансовий стан підприємства. Порівнюючи їхню ефективність з іншими методами, потрібно визначити відповідний фінансо­вий параметр (наприклад, додатковий збиток, який загрожує банкрутством підприємству).

Здійснення господарсько-фінансової діяльності підприємства сприяє пере­розподілу грошових потоків і призводить до зміни вартості його капіта­лу. Таку закономірність можна використати в якості критерію економічної ефективності, контролюючи зміну вартості капіталу на початок і кінець фінансового періоду. Механізмом кон­тролю може бути система управління фінансами, яка в оперативно­му режимі здатна контролювати зміну цього параметра.

Управління ризиками інвестиційних проектів здійснюють за допомогою критерію чистої теперішньої вартості грошового потоку від вкладених інвестицій і коефіцієнта його окупності.

Якщо підприємство здійснює операції на ф'ючерсному ринку, то ризикованість своїх операцій воно може знизити за рахунок хеджування. Хеджові операції страхують від цінових і кредитних ри­зиків і сприяють збереженню цільової ціни або прибутку за раху­нок здійснення серії операцій: продаж - відкуп - продаж - відкуп контрактів. Причому купівля-продаж і їхній відкуп повинні здійсню­ватися одночасно і в однакових обсягах.Отже, визначення характеру ризиків, оцінка їхнього впливу на резуль­тати діяльності підприємства, обґрунтування оптимального методу оцінки економічної ефективності управління ризиками є одним з важ­ливих завдань при плануванні господарсько-фінансової діяльності підприємства. Заздалегідь розроблена програма антикризових заходів створює передумови для успішного подолання кризових явищ з мінімальними втратами і отримання цільового прибутку.

 

►▼◄

Питання для самоперевірки:

1. В яких випадках можуть виникати ризики при плануванні діяльності підприємства?

2. Охарактеризуйте основні види ризиків підприємства.

3. Як можуть поділятись ризики за економічними наслідками?

4. Розкрити основні функції відділу контролю ризиків.

5. Охарактеризувати основні методи пошуку інформації щодо можливості виникнення ризиків.

6. У чому полягає якісний і кількісний аналіз ризиків?

7. Якими є джерела фінансування заходів по нейтралізації ризиків?

8. Які види страхування ризиків Вам відомі?

9. Яким буде джерело фінансування ризиків при умові обов'язкового страхування?

10. Які методи управління ризиками Ви знаєте і у чому полягає їхня ефективність?

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты