Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні рекомендації до задач практичного заняття 8
Читайте также:
  1. А) понятие и задачи
  2. Аграрная реформа П.А. Столыпина: основные задачи и последствия;
  3. Адвокатура. Понятие, задачи и виды юридической помощи
  4. Административная реформа в Российской Федерации: задачи и основные направления реализации.
  5. Административное право. Предмет, метод, источники и задачи
  6. Алгоритм решения транспортной задачи в сетевой постановке методом сокращения невязки
  7. Алгоритм решения транспортной задачи линейного программирования методом потенциалов
  8. Анализ деловой активности организации (правило экономического роста) (задача)
  9. Анализ динамики и структуры прибыли до налогообложении (задача)
  10. Анализ и оценка структуры источников формирования имущества предприятия (задача)

Система методів оцінки вартості капіталу

- процентна ставка, яку виплачує фірма за новий борг = вартості компонента боргу до виплати податку

– вартість боргу після сплати податку, де Т – гранична ставка податку; – вартість боргу, що використана для розрахунку середньозваженої вартості капіталу;

– вартість компонента привілейованих акцій;

– вартість компонента нерозподілених прибутків і визначається як необхідна норма прибутку на звичайну акцію;

– вартість компонента власного капіталу, отриманого за рахунок випуску звичайних акцій. Вона є протилежною нерозподіленим прибуткам.

Вартість боргу, kd(1-T)

Вартість боргу після сплати податку, kd(1-T) ми використовуємо для розрахунку середньозваженої вартості капіталу. Вона також є процентною ставкою, що повинна заплатити фірма за користування боргом, зменшена на економію по податках, оскільки проценти не є об’єктом оподаткування. Ми отримаємо це ж саме, якщо помножимо kd на (1-T), де Т – гранична ставка податку, що сплачує фірма:

Вартість компонента капіталу боргу після сплати податку = процентна ставка – економія на податках = kd- kdT= kd(1-T)

Вартість привілейованих акцій, kps

Вартість компоненту привілейованих акцій = kps= Dps/(Рn-F)

При розрахунку kpf ми не робимо ніяких коригувань на податки, тому що дивіденди по привілейованих акціях не є утриманням з податку.

Вартість нерозподілених прибутків ks – вартість власного капіталу

Норма прибутку, що назначається акціонерами на звичайні акції фірми. Прибутки фірми після сплати податків належать її акціонерам

ks = (D1/P0)+g

Вартість акціонерного капіталу за рахунок нового випуску звичайних акцій ke для акцій з постійним ростом:

, де

F – процент витрат на випуск та розповсюдження, що виник внаслідок випуску звичайних акцій. Тобто P0(1-F) – чиста ціна за акцію, яку отримує компанія.

Середньозважена вартість капіталу, СЗВК (WACC)

WACC= wdkd(1-T)+wpskps+weks, де

wd,wps,we –це вага відповідно для боргу, привілейованих акцій та акціонерного капіталу.

Завдання 1

Чому дорівнює балансова, ринкова вартість активів та прихований капітал, якщо балансова оцінка власного капіталу становить 10 млн. грн., ринкова оцінка власного капіталу— 15 млн. грн., зобов'язання — 12 млн. грн.?Завдання 2

Необхідно розрахувати середньозважену вартість капіталу за наступними наведеними в таблиці.

Найменування джерела засобів Середня вартість даного джерела засобів, % Питома вага даного джерела засобів у пасиві
Привілейовані акції 0,1
Звичайні акції і нерозподілений прибуток 0,5
Позичкові засоби, включаючи кредиторську заборгованість 0,4

Завдання 3

Розрахувати середньозважену вартість капіталу компанії „Allied”, якщо вона використовує лише борг та власний капітал. Процентна ставка, яку сплачує компанія за отримання позичкових коштів у банку – 10% річних, гранична ставка оподаткування становить 40%. Звичайні акції компанії продаються за $23 за акцію з очікуваним дивідендом $1,24, прогнозований темп росту дивідендів 8%. Компанія вирішили здійснити випуск привілейованих акції, витрати на емісію по яким становлять 2,5% від ринкової вартості акцій. Привілейовані акції компанії продаються на ринку за $100, з $10 виплатою дивіденду на акцію. Визначте та проаналізуйте WACC корпорації, якщо цільова структура капіталу вже визначена:Структура капіталу „Allied” Сума, дол. Питома вага, %
Довгостроковий борг  
Привілейовані акції  
Акціонерний капітал (нерозподілені прибутки + звичайні акції)  
Сукупний капітал  

Завдання 4

Підприємство розглядає наступні проекти, розташовані за величиною їх прибутковості (IRR):

Проект IRR, % Інвестиції в проект, грн. Сукупні інвестиції, грн. Межі нового фінансування, грн. СЗВК, %
А 500 тис 500 тис Менше 1 млн. 9,0
Б 500 тис 1 млн Від 1 млн. до 3 млн. 9,5
В 1,5 млн 2,5 млн Від 3 млн. до 6 млн. 10,5
Г 1,5 млн 4 млн Від 6 млн. до 8 млн. 11,0
Д 1 млн 5 млн Більше 8 млн. 11,9
Е 3 млн 8 млн    
Є 3 млн 11 млн    

Визначити доцільність впровадження кожного із альтернативних проектів на основі порівняння внутрішньої норми доходності проекту та середньозваженої вартості. Розв’язок представити у графічному вигляді.

Завдання 5

Використавши дані фінансової звітності (додаток 1), розрахуйте вартість власного капіталу підприємства, якщо рівень дивідендних виплат становить 15 %.

Завдання 6

За даними фінансової звітності (додаток 1) визначте середньозважену вартість капіталу підприємства, якщо вартість власного капіталу становить 5,7 %, а вартість залученого капіталу 24 %.

Завдання 7

Акціонерний капітал підприємства складають прості акції. Кількість акцій – 100 000 шт., балансова вартість акції – 70 грн. Обсяг позикового капіталу – 1 000 000 грн. Вартість акціонерного капіталу – 15% , позикового – 13%. Ставка податку на прибуток підприємства – 25%. Визначити середньозважену вартість капіталу та дивіденди, сплачені на одну акцію, якщо дохід до виплати процентів та податків (ДВПП) становить 2 030 000грн. Весь прибуток розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів. Як зміниться СЗВК і дивіденд у розрахунку на акцію, якщо підприємство викупить за балансовою вартістю 25% акцій і на таку саму суму випустить і розмістить облігації. Як передбачають менеджери підприємства, вартість акціонерного капіталу при цьому зросте до 17%, а позикового – до 14%. (Вважаємо, що діяльність підприємства є стабільною, а дохід до виплати процентів та податків не змінюється в результаті змін у структурі капіталу).

Завдання 8

Визначити ринкову оцінку власного капіталу підприємства, якщо в результаті морального зносу основні засоби можуть бути продані на ринку за ціною, що становить 70 % їх балансової вартості, товарно-матеріальні запаси – 50 %. Безнадійна дебіторська заборгованість становить 20 %. Ціна акції, якими володіє підприємство, зросла на 50 %. На скільки відрізняються балансова та ринкова оцінки капіталу?


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 33; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты