Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Які грошові потоки формуються від операційної діяльності?




Читайте также:
  1. Взаимосвязь категорий денежные потоки и финансовые ресурсы.
  2. Видео. Параметры видеофайлов - частота кадров, разрешение, цветовая модель и глубина цвета, соотношение сторон экрана. Потоки и их синхронизация. Компенсация движения.
  3. Временная стоимость денег. Потоки платежей и методы их оценки.
  4. Грошові кошти на рахунках в установах банків та органах Державного казначейства
  5. Денежные потоки
  6. Денежные потоки и методы их оценки.
  7. Денежные потоки и методы их оценки.
  8. Денежные потоки и методы их оценки.
  9. Денежные потоки и основные способы их оценки.
  10. Денежные потоки и показатели их оценки.

Грошові потоки, які формуються від операційної діяльності, зображені на рис. 3.7.

 

17. 2 Програмне забезпечення управління проектом — загальне визначення.

Сьогодні ефективне управління проектами неможливе без використання сучасних програмних засобів, оскільки зростають розміри проектів, частота їх виконання, обсяги інформації.

Автоматизовані системи управління проектами містять такі структурні елементи:

· засоби для календарно-сіткового планування;

· засоби для вирішення окремих завдань (розробка бюджетів, аналіз ризиків, управління контрактами, часом тощо);

· засоби для спрощення і обмеження доступу до проектних даних;

· засоби для організації комунікацій;

· засоби для інтеграції з іншими прикладними програмами.

Використання автоматизованих систем управління проектами тривалий час обмежувалося традиційними сферами (великими будівельними, інженерними, оборонними проектами) і потребувало професійних знань. Але за останнє десятиліття ситуація в галузі використання програмного забезпечення календарного планування й управління проектами різко змінилася. Сьогодні на ринку представлена значна кількість універсальних програмних пакетів для персональних комп’ютерів, які автоматизують функції планування і контролю проекту.

Модель проекту в автоматизованих
системах управління проектами

В автоматизованій системі модель управління проектом будується на основі трьох елементів:

· структури робіт проекту;

· структури ресурсів;

· матриці призначення ресурсів на роботи проекту.

На сьогодні у світі розроблено кілька сотень систем, які реалізують функції календарного планування і контролю проектів. Але реально на вітчизняному і російському ринках представлені не більш як 10 програм, серед яких — Microsoft Project, Open Plan Professional, Spider Project, Sure Trek Project Manager, Primavera Project Planner (P3), Time Line, CA Super Project, Project Scheduler, Turbo Project, Artemis Views. Розгляньмо найпоширеніші системи управління проектами:

· Microsoft Project;

· Open Plan Professional;

· Spider Project;

· Sure Trek Project Manager;

· Primavera Project Planner (P3).

 

18.1 Управління постачаннями проекту.

 

18. 2 Характеристика психологічного контексту феномену «управління»



Згідно з основним положеннями теорії систем будь-який об’єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємозв’язаних в одне ціле елементів.

Об’єктивно виникає потреба у відокремленні управлінської праці від виконавчої. Отже, необхідність управління зв’язана з процесами поділу праці на підприємстві.

Управління, яке (в широкому розумінні) є діяльністю, спрямованою на координацію роботи інших людей (трудових колективів), також є складною системою. Диференціація та координація управлінської праці, формування рівнів управління здійснюється за допомогою вертикального поділу праці.

Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб одержати потрібний результат можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставленої мети. Такі інструменти заведено називати методами управління.

Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальне. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи управління діяльністю підприємства.



Організаційна структура управління будь-яким суб’єктом господарювання – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.


19.1 Процеси управління закупівлями і постачаннями проекту.

Управління закупівлями у проекті включає придбання товарів і послуг за межами виконавчої організації. Реалізація будь-якого проекту включає великий обсяг закупівель, під якими в проекті розуміється весь спектр придбань, у тому числі машини й обладнання, матеріали, ліцензії й "ноу-хау", послуг з виконання будівельних та монтажних робіт, консультаційні послуги та ін. Левова частка бюджету проекту складається саме з придбань. Тому правильна організація цього процесу є вирішальним чинником в управлінні витратами за проектом

Обґрунтування закупівель при реалізації бізнес-ідеї проходить кілька етапів. На етапі формування бізнес-плану проводяться загальні розрахунки номенклатури постачань і визначення загальної суми витрат. Метою цього етапу є з'ясування доцільності реалізації проекту в аспекті витрат на його здійснення і очікуваних результатів. Звісно, що цей етап обґрунтувань не передбачає конкретного оформлення контрактів на закупівлі. Воно здійснюється на базі прайс-листів постачальників або виконавців послуг чи угод про наміри.



На етапі планування проекту базові дані про закупівлі уточнюються. Це робиться при здійсненні декомпозиції плану та визначенні змісту проекту. Тут закупівлі отримують більшу конкретизацію, визначаються групи постачальників, робиться аналіз "зробити або купити", визначається тип контрактів.

Основною специфічною ознакою в управлінні закупівлями за проектом є перевага принципу надійності над економічністю в ході проведення обґрунтування. Це визначається обмеженістю терміну виконання проекту. Як ми вже з'ясували раніше, в проекті час має більшу вартість, ніж гроші. Тому при виборі найбільш економічного варіанта закупівель може скластися ситуація, коли проект затримується внаслідок збоїв на етапі придбань.

Планування закупівель — це процес конкретизації проектних потреб, які можуть задовольнятися найкраще за допомогою придбань товарів та послуг за межами виконавчої організації. Він включає визначення того, у кого і що варто купувати та на яких умовах це робити.

 

Исходными данными для планирования ресурсного обеспечения проектов

являются следующие документы:

» календарный план производства строительно-монтажных работ на объектах (сетевые графики, циклограмма);

» календарный план ввода объектов в эксплуатацию и задания по окончании этапов строительно-монтажных работ;

» годовой план закупок ресурсов;

» договоры и спецификации;

» нормативно-технологическая документация по материально-техническому снабжению и комплектации;

» информация о выполнении заказов за период, предшествующий планируемому;

» информация о движении остатков строительных материалов;

» производственно-технические нормы расхода строительных материалов;

На основании календарной заявки-графика и нормативно-технической документации определяется объектная потребность в конструкциях, полуфабрикатах и материалах по этапам в соответствии с их составом, указанным в технологических комплектах.

Рассчитанная объектная потребность — основа для разработки квартальных заказов для проекта.

Товарные управления предприятий-производителей или оптовых предприятий определяют форму поставок материальных ресурсов— транзитная или с базы. Это решение зависит от объемов поставок материалов, их видов, а также от ранее заключенных договоров.__

 

19.2 Побудова WBS (ИСР) в Primavera Project Planner.

 

Одним из обязательных инструментов, используемых при планировании проекта является составление WBS (work breakdown structure) проекта.

Данный инструмент служит для разбивки всего обьема работ, которые необходимо выполнить в проекте, на однородные части, называемые пакетами работ.

Благодаря WBS проектный менеджер имеет возможность:

1. Зафиксировать и визуализировать основные работы по проекту. Как результат – упростить коммуникацию и формализацию проекта.

2. Во время анализа и планирования работ по проекту оценивать риски, длительность, сроки 1 пакета работ а не всего проекта

3. Определить зоны проекта, требующие неотложной проработки.

4. Построить проектный план на основе WBS

 

по какому принципу разбивать работы по пакетам. Есть несколько вариантов:

1. По фазам проекта

2. По функциональным областям (отчетность, бизнес процессы, аналитика)

3.По зонам ответсвенности (юр. отдел, финансовый отдел,)


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты