Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік видів продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації затверджений наказом Держспоживстандарту України 01.02.2005р.
1. Електропобутове й аналогічне обладнання і ком­плектувальні вироби до нього.

2. Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї.

3. Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструменти слюсарно-монтажні з ізольованими ручками.

4. Апаратура радіоелектронна побутова.

5. Спеціальні засоби самозахисту.

6. Обладнання технологічне для харчової, м'ясомолочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків.

7. Медична техніка.

8. Іграшки.

9. Засоби мийні.

10.Трактори малогабаритні та мотоблоки.

11.Двигуни тракторів та сільськогосподарських машин.

12.Обладнання металообробне та деревообробне.

13.Зварювальне обладнання.

14.Машини електричні.

15.Велосипеди, коляски дитячі.

16. Технічні засоби охоронної, пожежної та охоронно- пожежної сигналізації.

17. Засоби зв'язку.

18. Кінофототехніка.

19. Посуд із чорних і кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла.

20. Машини електронні контрольно-реєструвальні.

21. Машини копіювально-розмножувальні.

22. Побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому чи газоподібному паливі.

23. Продукція протипожежного призначення.

24. Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя.

25. Машини сільськогосподарські для рослинництва, тва­ринництва, птахівництва і кормовиробництва.

26. Піднімальні споруди та кранова продукція.

27. Хіміко-фотографічна продукція.

28. Зварювальні матеріали.

29. Товари легкої промисловості.

30. Харчова продукція та продовольча сировина.

31. Нафтопродукти.

32. Будівельні матеріали, вироби та конструкції.

33. Послуги з ремонту і технічного обслуговування дорож­ніх транспортних засобів та їх складові.

34. Труби і балки.

35. Засоби вимірювальної техніки.

Обов'язкову сертифікацію іграшок в Україні введено з 01.07.94 наказом Держстандарту України від 30.06.93 № 95 згідно із Законом України "Про захист прав споживачів". Обов'язкова сертифікація передбачає перевірку іграшок вітчизняного виробництва та імпортних на відповідність вимогам безпеки, встановленим міждержавним стандартом ГОСТ 257790-90 «Іграшки Загальні вимоги безпеки й методи контролю» вимоги якого гармонізовані з діючим міжнародним стандартом щодо безпеки іграшок. Стандарт ГОСТ 257790-90 передбачає контроль понад 80 показників безпеки різних видів іграшок: характеристики і властивості сировини, матеріалів комплектуючих та декоративних покрит­тів, показники виділення шкідливих для здоров'я дитини елементів, показники вибухо-, пожежо- та електробезпеки.Контроль показників безпеки здійснюється лабораторією випробувань іграшок УкрЦСМ.

Запитання для самоперевірки

1. З якою метою встановлюється перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації?

2. Які види продовольчих продуктів і сировини включені в цей перелік?

3. Які непродовольчі товари підлягають обов'язковій
сертифікації?

Питання 5. Призначення системи сертифікації УкрСЕПРО - державної системи сертифікації продукції в Україні

Література: 2, с. 210-213.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Організаційна структура системи УкрСЕПРО складається з таких підрозділів:

• національний орган із сертифікації - Державний комі­тет технічного регулювання і споживчої політики України України (Держ­споживстандарт України);

• науково-технічна комісія;• органи із сертифікації продукції;

• органи із сертифікації систем якості;

• випробувальні лабораторії (центри);

• експерти-аудитори;

• науково-методичний та інформаційний центри;

• територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України;

• Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції.

Кожен із підрозділів виконує в системі свої функції. Загальне керівництво системою УкрСЕПРО здійснює Націо­нальний орган із сертифікації (Держспоживстандарт України), який організовує та координує роботи із сертифікації, а також:

• розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;

• взаємодіє з національними органами інших країн і міжнародними організаціями із сертифікації;

• приймає рішення щодо міжнародних систем і угод із сертифікації;

• встановлює основні принципи;

• формує і затверджує склад науково-технічної комісії;

• акредитує органи із сертифікації та випробувальні лабораторії;

• атестує експертів-аудиторів;

• здійснює інспекційний контроль за діяльністю органів із сертифікації;

• веде реєстр системи;

• затверджує переліки продукції;

• організує інформаційне забезпечення діяльності із сертифікації у системі.

Науково-технічна комісія здійснює роботу з формування єдиної політики з побудови, функціонування і вдосконалення системи УкрСЕПРО.

Органи із сертифікації продукції проводять наступні види робіт:

• управління системою сертифікації продукції відповідно до закріпленої номенклатури;

• акредитацію за дорученням Національного органу із сертифікації випробувальних лабораторій (центрів);• встановлення схеми і порядку сертифікації закріплених видів продукції;

• атестацію виробництва; технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

• видачу сертифікатів відповідності та атестації виробництв.

Органи із сертифікації систем якості розробляють організаційно-методичні документи із сертифікації систем якості, а також виконують:

• сертифікацію систем якості;

• атестацію виробництв;

• технічний нагляд за сертифікованими системами якості;

• видачу сертифікатів на системи якості.

Випробувальні лабораторії (центри) проводять сертифі­каційні випробування в акредитованій галузі діяльності, оформляють протоколи випробувань, можуть брати участь за пропозицією органу із сертифікації в атестації виробництв або в технічному нагляді за сертифікованою продукцією.

Експерти-аудитори виконують окремі роботи, розроб­ляють та удосконалюють організаційно-методичні документи, аналізують можливості підприємств і організацій виконувати функції органів із сертифікації продукції, беруть участь у підготовці органів із сертифікації продукції та випробувальних лабораторій до акредитації.

Територіальні центри стандартизації, метрології та серти­фікації здійснюють:

• проведення за дорученням національного органу із сертифікації інспекційного контролю за дотриманням системи;

• проведення за дорученням органів із сертифікації продукції технічного нагляду за сертифікованою продукцією;

• методичну допомогу підприємствам при підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій (центрів).

Науково-методичний та інформаційний центр розробляє і вдосконалює організаційно-методичні документи системи, готує та вносить пропозиції до Національного органу із сертифікації щодо підготовки законодавчих актів у галузі сертифікації.

Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції проводить навчання та підви­щення кваліфікації у галузі сертифікації.

У КНД 50-005-93 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції" наводиться загаль­ний порядок проведення сертифікації. Він складається з таких стадій:

• подання та розгляд заяви на сертифікацію продукції, прийняття рішення з визначенням схеми сертифікації;

• атестація виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікація системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

• відбір, ідентифікація зразків продукції та випро­бування;

• аналіз отриманих результатів прийняття рішень щодо можливості надання сертифіката і ліцензій;

• видача сертифіката, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до реєстру системи;

• визнання сертифіката, що виданий закордонним або міжнародним органом;

• технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

• інформація щодо результатів робіт із сертифікації.

Запитаннядля самоперевірки

1. Які види діяльності здійснюються в системі серти­фікації УкрСЕПРО?

2. З яких підрозділів складається організаційна структура системи УкрСЕПРО?

3. Яке призначення системи сертифікації УкрСЕПРО?

 

Питання 6. Сертифікат і знак відповідності на сертифіковану продукцію, порядок їх застосування

Література: 2, с. 213 - 215; 3, с. 59 - 65.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні цього питання необхідно звернути увагу на те, що на сертифіковану продукцію в системі УкрСЕПРО видається сертифікат та наноситься знак відповідності. Знак відповідності, технічні вимоги до нього, порядок та правила його застосування встановлені ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри технічні вимоги та правила застосування.

Сертифікат відповідності вказує, що "забезпечується необхідна впевненість у тому, що потрібним чином ідентифі­кована продукція, процес чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу".

Відповідність продукції може засвідчити захищений в установленому порядку, згідно з правилами сертифікації, - знак відповідності.

Сертифікат відповідності видається виключно органом із сертифікації продукції. Він видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається під­приємством серійно, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції. Термін дії сертифіката на продукцію, що випускається підприємством серійно, встановлюється орга­ном із сертифікації та занотовується в ліцензійній угоді, при цьому враховуються:

1) термін дії нормативних документів на даний вид продукції;

2) термін сертифікації системи якості або атестації виробництва;

3) гарантійний термін придатності продукції.

У будь-якому випадку термін сертифікації продукції не перевищує:

три роки - при сертифікації системи якості;

два роки - при атестації виробництва;

один рік - при обстеженні виробництва.

Термін дії, встановлений у сертифікаті, не продовжу­ється, а порядок надання нового сертифіката замість того, що втратив силу, визначає орган сертифікації в кожному кон­кретному випадку, згідно з вимогами порядку сертифікації конкретної продукції.

Заявник спершу повинен повідомити орган сертифікації про внесення змін у конструкцію (будову, матеріал) продукції, що вже пройшла сертифікацію, або при змінах технології її виготовлення. Після проведення відповідної експертизи орган із сертифікації приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань чи оцінки стану виробництва тієї продукції.

Форма наданого заявнику сертифіката відповідності зале­жить від ступеня підтвердження вимог нормативних документів.

Підтвердження факту сертифікації продукції може здій­снюватися такими способами:

• оригіналом сертифіката відповідності;

• знаком відповідності, що наноситься маркуванням на продукцію, згідно з ДСТУ 2296-93;

• копією сертифіката відповідності, завіреного органом, який видав сертифікат, або територіальним центром стандартизації метрології й сертифікації;

• інформацією в документації, що додається до продукції із зазначенням номера сертифіката, терміну його дії та органу, що його видав.

Маркування продукції знаком відповідності здійснює заявник на підставі ліцензійної угоди. Знак відповідності призначено для позначення сертифікованої продукції з метою інформування споживачів про те, що продукція сертифікована згідно з правилами системи УкрСЕПРО. У системі УкрСЕПРО встановлено зображення знака відповідності для продукції, яка відповідає:

• вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України, згідно з якими встановлено обов'язкову сертифікацію;

§ усім вимогам нормативних документів, що поширю­ються на дану продукцію.

Знак відповідності також застосовується для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника продукції, чи споживача продукції. Під знаком відповідності наносять позначення коду органу з сертифікації, яким проведено сертифікацію продукції. Вимоги до розмірів знака відповідності, форми та правил застосування подані в стандарті ДСТУ 2296-93.

У системі УкрСЕПРО передбачається можливість прове­дення добровільної сертифікації. Схему добровільної сертифіка­ції визначає заявник за погодженням з органом сертифікації, при цьому враховують:

• серійність продукції, що сертифікується;

• вимоги до порядку проведення сертифікації даного виду продукції;

• можливість проведення випробувань продукції за схе­мою, яку запропонував заявник, в акредитованих лабораторіях системи сертифікації УкрСЕПРО, що виконує роботи з добро­вільної сертифікації Українською державною системою серти­фікації продукції УкрСЕПРО, проте акредитований на відпо­відність вимогам міжнародних настанов ISO/IЕС і (або) євро­пейських стандартів EN з акредитації і сертифікації та зареє­стрований Держcспоживстандартом України згідно з ДСТУ 3416-96.

Занесення сертифікованої продукції до Реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО проводиться згідно з ДСТУ 3415-96. Для реєстрації сертифікованої продукції подають такі доку­менти:

• заповнений бланк сертифіката відповідності;

• заявку на сертифікацію;

• копію протоколу випробувань;

• копію акта обстеження виробництва;

• копію атестата виробництва;

• копію сертифіката на систему якості.

Подані документи проходять експертизу в реєстратора реєстру щодо юридичної правомірності, повноти наведених у них відомостей, наявності позначення кодових та інших реквізитів, правильності оформлення, наявності печаток тощо.

При позитивних результатах експертизи реєстратор зано­сить відомості про об'єкт реєстрації до Реєстру та присвоює реєстраційний номер поданим документам. Оригінал документа про реєстрацію в системі УкрСЕПРО надається заявнику, решта документів про реєстрацію в системі УкрСЕПРО залишається в справі про проведення реєстрації. При негативних результатах експертизи документи повертаються заявнику на доопрацю­вання. Термін проведення експертизи, реєстрації та повернення документів заявнику не повинен перевищувати 10 днів від дня надходження комплекту документів на реєстрацію.

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її технічними показниками здійснює орган із сертифікації, який видав сертифікат, протягом усього терміну дії сертифіката і ліцензії. Обсяг, порядок та періодичність нагляду встанов­люється органом із сертифікації продукції та регламентується програмою технічного нагляду, яка розробляється органом із сертифікації і підтверджується його керівництвом. За необ­хідності, у разі виявлення суттєвих недоліків у виробництві та невідповідності продукції вимогам нормативних документів, орган із сертифікації може прийняти рішення про зупинення дії ліцензії і (або) сертифіката відповідності. Ця інформація в письмовій формі доводиться органам із сертифікації до відома заявника та національного органу із сертифікації, після чого проводяться коригувальні дії щодо усунення невідповідності, передбачені ДСТУ 3413-96.

Виробник відповідає за невідповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних документів і застосування сертифіката й знака відповідності з порушенням правил системи УкрСЕПРО, а продавець - за відсутність сертифіката або знака відповідності на продукцію, що реалізується, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації.

У тих випадках, коли в системі акредитовано кілька органів із сертифікації однієї й тієї самої продукції, замовник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з цих органів.

Орган із сертифікації продукції або за його дорученням інші організації (орган і сертифікації систем якості, терито­ріальні органи Держспоживстандарту України) виконує технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції в системі УкрСЕПРО. Під час проведення державного нагляду повинна враховуватися інформація щодо якості продукції, що надходить від органів державного нагляду, товариств споживачів та інших зацікавлених організацій.

Основою інформаційного забезпечення системи УкрСЕПРО є реєстр системи УкрСЕПРО. Його дані та інформацію стосовно діяльності із сертифікації Держспоживстандарт України публікує у своїх інформаційних виданнях.

Система УкрСЕПРО взаємодіє на підставі угод із систе­мами перевірки безпеки, охорони навколишнього середовища та іншими, що функціонують в Україні під керівництвом уповноважених урядом органів. Національний орган із сертифі­кації (Держстандарт) може передавати цим органам окремі функції з проведення сертифікації продукції.

З метою забезпечення визнання сертифікатів та знаків відповідності системи УкрСЕПРО за кордоном її побудовано з урахуванням вимог міжнародних систем. Вона взаємодіє на підставі угод з міжнародними, регіональними та національними організаціями інших держав, що здійснюють сертифікацію. Визнання сертифікатів та знаків відповідності інших держав здійснюється на підставі дво- та багатосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації. При цьому видають сертифікат у системі УкрСЕПРО або свідоцтво про визнання закордонного сертифіката.

Запитання для самоперевірки

1. У який спосіб здійснюється підтвердження факту
сертифікації продукції?

2. В яких випадках продукція маркується знаком
відповідності?


 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты